پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

ترمیم دیوارهای خشک

ترمیم دیوارهای خشک

بـه طـور کلـی دیوارهـای خشـک سـاختارهایی مسـتحکم بـا مقاومـت بـالا در برابـر ضربه هسـتند. مقاومـت ایـن سـاختارها در برابر ضربـات متمرکـز (نظیر ضربـات مشـت بـر سـطح دیـوار) و گسـترده (نظیـر ضربات بدن انسـان بر سـطح دیـوار) بر اسـاس اسـتاندارد DIN 4103 محاسـبه می شود .لیکن ممکن اسـت ایـن نـوع دیوارهـا در معـرض ضربـات نامتعـارف قرار گرفته و دچار آسـیب شـوند کـه در این حالـت، راه حل های ترمیمی بسـیار سـاده ای وجـود دارد:

   1 – ترمیم موضعی:

در صورتی که سطح صفحات گچی دچار آسیب موضعی شده باشند، بخش آسیب دیده به روش زیر ترمیم می شود:

  • در محـل آسـیب، پنـل بـا اسـتفاده از اره چاقویـی بـرش داده شـده و لبه هـای آن بـه وسـیله سـوهان پرداخـت می شـود تـا یـک حفره با شـکل هندسـی منظـم (ماننـد مربـع یا مسـتطیل) بدسـت آید.
  • در محل حفره، با استفاده از سازه C یا U زیرسازی انجام می شود. سازه ها در محل مناسب توسط پیچ TN  به صفحه گچی متصل می شود.
  • پس از انجام زیرسازی، یک قطعه پنل (متناسب با شکل و ابعاد حفره) توسط پیچ TN به زیرسازی متصل می شود.
  • در انتها، درزگیری انجام و سطح کار جهت پذیرش پوشش نهایی آماده سازی می شود.
ترمیم دیوارهای خشک
ترمیم دیوارهای خشک

بـرای ترمیـم محل هـای آسـیب دیـده بـا ابعـاد کوچـک، از وصلـه مخصـوص اسـتفاده می شـود؛ بدیـن ترتیب که ایـن وصله بـر روی محل آسـیب دیـده قرار گرفتـه و بتونـه کاری می شـود.

ترمیم دیوارهای خشک
ترمیم دیوارهای خشک

    2 – تعویض قطعات :

در صورتی که لایه های پوششی و یا زیرسازی فلزی دچار آسیب گسترده شده باشند، بخش آسیب دیده به سادگی قابل تعویض خواهد بود.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک