پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

ترميم سقف هاي کناف

ترميم سقف هاي کناف:

بـه طـور کلـی، بـرای دسترسـي بـه فضاي تاسیسـاتي پشـت سـقف کاذب از دريچه های بازديد اسـتفاده می شـود؛ لیکـن ممکن اسـت در مواقع اضطـراري، به

ناچـار صفحـات گچـی برش داده شـوند. در صورت برش کاري، ترمیم صفحات بسـیار آسـان اسـت:
  •  ترميم موضعي:
در صورتي که برش کاري در سطح محدودی از صفحات پوششی صورت گرفته باشد، بخش برش خورده به روش زير ترمیم مي شود:
  1. لبه های بخش برش خورده به وسیله سوهان پرداخت شده تا يک حفره با شکل هندسی منظم (مانند مربع يا مستطیل) بدست آيد.
  2. در محل حفره، با استفاده از سازه های سقفی زيرسازی انجام می شود. سازه ها در محل مناسب توسط پیچ TN به صفحه گچی متصل می شود.
  3. پس از انجام زيرسازی، يک قطعه پنل (متناسب با شکل و ابعاد حفره) توسط پیچ TNبه زيرسازی متصل می شود.
  4. در انتها، درزگیری انجام و سطح کار جهت پذيرش پوشش نهايی آماده سازی می شود.

 

  •  تعويض قطعات:
در صورتی که برش کاري در سطح وسیعی صورت گرفته باشد، لايه پوششي به سادگي قابل جايگزينی خواهد بود.

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک