پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

ترمیم سقف های کناف

بـه طـور کلـی، بـرای دسترسـی بـه فضای تاسیسـاتی پشـت سـقف کاذب از دریچه های بازدید اسـتفاده می شـود؛ لیکـن ممکن اسـت در مواقع اضطـراری، به

ناچـار صفحـات گچـی برش داده شـوند. در صورت برش کاری، ترمیم صفحات بسـیار آسـان اسـت:

  •  ترمیم موضعی:

در صورتی که برش کاری در سطح محدودی از صفحات پوششی صورت گرفته باشد، بخش برش خورده به روش زیر ترمیم می شود:

  1. لبه های بخش برش خورده به وسیله سوهان پرداخت شده تا یک حفره با شکل هندسی منظم (مانند مربع یا مستطیل) بدست آید.
  2. در محل حفره، با استفاده از سازه های سقفی زیرسازی انجام می شود. سازه ها در محل مناسب توسط پیچ TN به صفحه گچی متصل می شود.
  3. پس از انجام زیرسازی، یک قطعه پنل (متناسب با شکل و ابعاد حفره) توسط پیچ TNبه زیرسازی متصل می شود.
  4. در انتها، درزگیری انجام و سطح کار جهت پذیرش پوشش نهایی آماده سازی می شود.
  •  تعویض قطعات:

در صورتی که برش کاری در سطح وسیعی صورت گرفته باشد، لایه پوششی به سادگی قابل جایگزینی خواهد بود.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک