پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

تایل های سقفی

تایل هـای سـقفی دارای ابعـاد 60×60  سـانتیمتر بـوده و به لحـاظ جنس در دو نوع گچـی و معدنی، به ترتیـب توسـط شـرکت های کناف و کنـاف ای.ام.اف تولیـد و به بازار عرضـه می گردد.

تایل های سقفی

تایل هـای معدنـی بـه صـورت پیش رنـگ و تایل های گچی بـه صورت پیـش رنگ، روکـش دار یا بدون روکـش تولیـد می شـوند. روکـش تایل های گچی از جنس پی وی سـی (بـر روی تایل) و یـا آلومینیوم (بـر پشـت تایـل) می باشـد. تایل هـای بـا روکـش پـی وی سـی و تایل هـای پیـش رنـگ شـده نیـازی بـه رنـگ آمیـزی  نداشـته و بدیـن ترتیب سـرعت کار بـالا مـی رود. در مکان هایـی که احتمـال تعرق و ریـزش آب بـر پشـت تایل وجـود دارد (ماننـد محل عبـور لوله های تاسیسـاتی و مناطق شـرجی نظیر شـمال یـا جنـوب کشـور)، تایل های بـا روکـش آلومینیوم اسـتفاده می شـوند. تایل های بـدون روکش، دارای قابلیـت رنـگ آمیـزی بـوده و می‌تـوان بنا بـه هر سـلیقه به آنها رنگ داد .

تایل های سقفی
تایل های سقفی

از نظـر خـواص صوتـی، تایل های سـقفی در دو نـوع سـاده (فاقـد خـواص صوتی) و آکوسـتیک (جاذب صـوت) تولید می شـود. تایل هـای آکوسـتیک غالبا در سـاختمان هایی نظیـر سـینماها، آمفـی تئاترهـا، بانک هـا، فروشـگاه های بـزرگ و دفاتـر کار مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. تایل هـای آکوسـتیک در رده جـذب صـوت مختلـف و برای مصـارف گوناگـون تولید می شـوند.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک