پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

تاسیسات در سقف کناف

  • نفـوذ کابـل بـرق در سـقف های کاذب مقـاوم در برابـر حریـق در صورتـی مجـاز اسـت کـه کابل به صـورت تک بـوده و محل نفـوذ آن کاملا توسـط ملات گـچ (یـا مـواد مشـابه نظیـر پرلفیکـس) پر و مسـدود گردد. در صورتی که سـقف سـازه ای در سـاختار مقاوم در برابر حریق مشـارکت داشـته باشـد، حفره ایجـاد شـده بایـد با ملات سـیمانی کامـلا پر و مسـدود گردد.
  • ادوات نفـوذی نظیـر روشـنایی ها و بلندگوهـای سـقفی تـوکار بایـد بـه ترتیبـی پوشـش و محافظت شـوند (یا از نـوع مقاوم در برابـر حریق انتخاب شـوند) کـه از محـل آن هـا منفـذی برای عبـور آتش ایجاد نشـود.
  • برخـی مسـیرهای تاسیسـاتی (نظیـر داکت هـای بـرق، کانال هـای تهویـه و شـوت های زبالـه)، میـان طبقـات و فضاهای سـاختمان ارتبـاط ایجـاد نموده و امـکان نفـوذ و سـرایت آتـش را فراهـم می نماینـد. بنابرایـن پوشـش و محافظت ایـن گونه مسـیرها دارای اهمیت اساسـی بـوده و در طرح سـاختمان باید در نظـر گرفته شـود.
  • تاسیسات باید به نحوی به سقف سازه ای مهار و محافظت گردند که در طول حریق سقوط نکرده و بار اضافی به سقف کاذب وارد ننمایند.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک