پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

تاسیسات در سقف کناف

تاسیسات در سقف کناف:

  • نفـوذ کابـل بـرق در سـقف های کاذب مقـاوم در برابـر حريـق در صورتـی مجـاز اسـت کـه کابل به صـورت تک بـوده و محل نفـوذ آن کاملا توسـط ملات گـچ (يـا مـواد مشـابه نظیـر پرلفیکـس) پر و مسـدود گردد. در صورتی که سـقف سـازه ای در سـاختار مقاوم در برابر حريق مشـارکت داشـته باشـد، حفره ايجـاد شـده بايـد با ملات سـیمانی کامـلا پر و مسـدود گردد.

 

  • ادوات نفـوذی نظیـر روشـنايی ها و بلندگوهـای سـقفی تـوکار بايـد بـه ترتیبـی پوشـش و محافظت شـوند (يا از نـوع مقاوم در برابـر حريق انتخاب شـوند) کـه از محـل آن هـا منفـذی برای عبـور آتش ايجاد نشـود.

 

  • برخـی مسـیرهای تاسیسـاتی (نظیـر داکت هـای بـرق، کانال هـای تهويـه و شـوت های زبالـه)، میـان طبقـات و فضاهای سـاختمان ارتبـاط ايجـاد نموده و امـکان نفـوذ و سـرايت آتـش را فراهـم می نماينـد. بنابرايـن پوشـش و محافظت ايـن گونه مسـیرها دارای اهمیت اساسـي بـوده و در طرح سـاختمان بايد در نظـر گرفته شـود.
  • تاسیسات بايد به نحوی به سقف سازه ای مهار و محافظت گردند که در طول حريق سقوط نکرده و بار اضافی به سقف کاذب وارد ننمايند.

 

تاسیسات در سقف کناف
تاسیسات در سقف کناف

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک