پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

تاسیسات در دیوارجداکننده کناف به چه صورت است؟

مصالح نصب کناف

تاسیسات در دیوارجداکننده کناف :

  • نفـوذ کابـل بـرق در دیوارهـای مقـاوم در برابـر حریـق در صورتـی مجـاز اسـت که کابل بـه صورت تـک بوده و محـل نفوذ آن کاملا توسـط مـلات گچ (یامـواد مشـابه نظیر پرلفیکـس) پر و مسـدود گردد.
  • در ساختارهای دارای کد حریق، باید محل قوطی های برق را با تمهیداتی در برابر نفوذ حریق محافظت نمود.
دیوارهـای جداکننـده بـا عایـق حداقـل B2 یـا بدون عایـق :

در این نـوع سـاختارها، بایـد پشـت قوطی های بـرق را بـا اسـتفاده از صفحـات گچی یا مـلات گـچ، بـا ضخامـت معـادل لایه های پوششـی دیـوار، پوشـاند و محافظـت نمود.

بـرای دیوارهـای جداکننـده ای کـه صرفـا دارای یک ردیف سـازه هسـتند، می تـوان ناحیه پشـت قوطی برق را با اسـتفاده صفحـات گچی یا لایه پشـم معدنی بـه ترتیب زیر پوشـش داد:

  • صفحـات گچـی بـا ضخامـت معـادل لایه هـای پوششـی دیـوار، به ارتفـاع از کف تـا حداقـل 50 سـانتیمتر بالاتـر از بالاترین قوطی بـرق و از طرفیـن تا دو اسـتاد مجـاور، بـه وسـیله بتونـه درزگیـر کنـاف یـا با اسـتفاده از پیـچ پنل بـه پنل کنـاف، بـر روی صفحه پشـتی دیوار اجرا می شود.
  • لایـه پشـم معدنـی از نـوع  S ، بـه ارتفـاع از کـف تا حداقل 50 سـانتیمتر بالاتر از بالاتریـن قوطی برق و از طرفین تا دو اسـتاد مجاور، بر روی صفحه پشـتی دیـوار اجـرا می شـود (بـه نحـوی کـه در جـای خـود محکـم و ثابت بمانـد). حاصل ضـرب ضخامـت لایه پشـم معدنی مصرفـی (بـه سـانتیمتر) در چگالی آن (بـه کیلوگـرم بـر متـر مکعـب) بایـد حداقـل180 شـود. توجه شـود که قسـمت فشـرده شـده لایـه عایق در پشـت قوطـی بـرق، بایـد دارای ضخامت حداقل 30 سانتی متر باشد.  
  • مثال: لایه پشم معدنی (نوع S ) به ضخامت 6 سانتیمتر و با چگالی 30 کیلوگرم بر متر مکعب (180=6 ×30) مناسب است.
تاسیسات در دیوارجداکننده کناف
دیوارهـای جداکننـده سـاخته شـده بـر اسـاس اسـتاندارد DIN4102-4 دارای عایق پشم معدنی با نقطه ذوب حداقل 1000 درجه سانتی گراد:

لایـه عایـق تعریف شـده بـرای حفاظـت در برابر حریـق، به طـور معمول و بـر اسـاس اسـتاندارد اجرا شـده، بـا این توضیح که قسـمت فشـرده شـده لایـه عایـق در پشـت قوطی برق، بایـد دارای ضخامت حداقـل 30 میلیمتر باشد.

تاسیسات در دیوارجداکننده کناف
تاسیسات در دیوارجداکننده کناف

نکتـه مهـم: در دیوارهـای دارای عملکـرد صوتـی و یـا دارای کـد حریق، نصـب پشـت بـه پشـت قوطی هـای بـرق مجاز نیسـت.

تاسیسات در دیوارجداکننده کناف

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک