پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

انواع دیوار پوششی

انواع دیوار پوششی ویژه موارد خاص :

  • W611دیوار پوششی ویژه نازک کاری

در ایـن سـاختار، صفحـات گچـی توسـط چسـب پرلفیکس (یا بتونـه درزگیر کناف) مسـتقیما بر روی سـطوح بنایی متصل می شـوند. برای نازک کاری سـریع و ارزان سـطوح بنایی، پوشـش کاری نوع W611 گزینه مناسـبی است.

انواع دیوار پوششی
  • W631 دیوار پوششی ویژه بهسازی حرارتی:

در ایـن سـاختار، صفحـات مرکـب نـوع PS توسـط چسـب پرلفیکـس (یا بتونـه درزگیر کناف) مسـتقیما بر روی سـطوح بنایی متصل می شـوند. با اسـتفاده از سـاختار W631، ضمـن نـازک کاری، خـواص حرارتـی دیـوار بنایی موجـود نیز به نحو چشـم گیری ارتقـاء می یابد.

انواع دیوار پوششی
  • W624 دیوار پوششی ویژه بهسازی حرارتی و صوتی:

در ایـن سـاختار، صفحـات مرکـب نـوع MW توسـط چسـب پرلفیکـس (یا بتونـه درزگیر کناف) مسـتقیما بر روی سـطوح بنایی متصل می شـوند. با اسـتفاده از سـاختار W624 ، نـازک کاری و عایـق کاری حرارتـی و صوتـی دیـوار بنایی بـه طور همزمان صـورت می گیرد.

انواع دیوار پوششی

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک