پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

انواع دیوار پوششي

انواع دیوار پوششي:

انواع دیوار پوششی ویژه موارد خاص :
  • W611دیوار پوششي ویژه نازک کاری
در ایـن سـاختار، صفحـات گچـي توسـط چسـب پرلفیکس (یا بتونـه درزگیر کناف) مسـتقیما بر روي سـطوح بنایي متصل مي شـوند. براي نازک کاري سـریع و ارزان سـطوح بنایي، پوشـش کاري نوع W611 گزینه مناسـبي است.
انواع دیوار پوششي
  • W631 دیوار پوششي ویژه بهسازی حرارتی:
در ایـن سـاختار، صفحـات مرکـب نـوع PS توسـط چسـب پرلفیکـس (یا بتونـه درزگیر کناف) مسـتقیما بر روي سـطوح بنایي متصل مي شـوند. با اسـتفاده از سـاختار W631، ضمـن نـازک کاري، خـواص حرارتـي دیـوار بنایی موجـود نیز به نحو چشـم گیري ارتقـاء مي یابد.
انواع دیوار پوششي
  • W624 دیوار پوششي ویژه بهسازی حرارتی و صوتی:
در ایـن سـاختار، صفحـات مرکـب نـوع MW توسـط چسـب پرلفیکـس (یا بتونـه درزگیر کناف) مسـتقیما بر روي سـطوح بنایي متصل مي شـوند. با اسـتفاده از سـاختار W624 ، نـازک کاري و عایـق کاري حرارتـي و صوتـي دیـوار بنایي بـه طور همزمان صـورت مي گیرد.
انواع دیوار پوششي

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک