پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

اطلاعات عملکردی سقف کناف

سقف کناف

سقف کاذب D112a بدون کد حریق:

حداکثر فاصله سازه های باربر و آویزها: سازه f47  و آویز ترکیبی

اطلاعات عملکردی سقف کناف

سقف کاذبD112a بدون کد حریق یا دارای کد حریق از پایین سقف کاذب

حداکثر فاصله سازه های باربر و آویزها: سازه CD60 و آویز نانیوس یا براکت

اطلاعات عملکردی سقف کناف
  • ضخامت ورق سازه های سقفی 0.6 میلیمتر می باشد.

نکتـه فنـی:زیرسـازی ترکیبـی زیـر (متشـکل از سـازه های F47 و CD60) بـرای سـقف های کاذب D112a بـا پوشـش یک لایـه پنـل 12.5 میلیمتری  (سـاختار بـدون کـد حریق) قابـل اجرا می باشد:

  • سازه پنل خور: F47 به فواصل 50 سانتی متر
  • سازه باربر:CD60  به فواصل 100 سانتی متر
  • آویز:نانیوس ،براکت یا آویز ترکیبی به فواصل 100 سانتی متر

توضیح این که سازه های پنل خور توسط قطعه اتصال کامل CD60 به سازه های باربر متصل می شوند.

سقف کاذبD112a بدون کد حریق یا دارای کد حریق از پایین سقف کاذب

حداکثر فاصله سازه های باربر و آویزها: سازه CD60 و آویز نانیوس یا براکت

اطلاعات عملکردی سقف کناف
اطلاعات عملکردی سقف کناف
اطلاعات عملکردی سقف کناف
اطلاعات عملکردی سقف کناف

سقف کاذب D112a/b بدون کد حریق:

حداکثر فاصله سازه های پنل خور: بر اساس DIN 18181

اطلاعات عملکردی سقف کناف
اطلاعات عملکردی سقف کناف

سقف کاذب D112a دارای کد حریق از پایین و یا بالای سقف کاذب:

مقاومت در برابر حریق: بدون درنظر گرفتن مقاومت سقف اصلی

اطلاعات عملکردی سقف کناف
اطلاعات عملکردی سقف کناف

لایه عایق پشم معدنی مطابق با  DIN EN 13162  بخش  3.1.1

سقف کاذب D112a دارای کد حریق از پایین سقف کاذب و یا بالای سقف اصلی:

مقاومت در برابر حریق: با درنظر گرفتن مقاومت سقف اصلی

اطلاعات عملکردی سقف کناف
اطلاعات عملکردی سقف کناف

لایه عایق پشم معدنی مطابق با DIN 13162  بخش 3.1.1

عایق صوتی سقف کاذب D112 براساس  DIN4109 ضمیمه 2و1

اطلاعات عملکردی سقف کناف
اطلاعات عملکردی سقف کناف

* درصورتی که ارتفاع آویز بیش از 400 میلیمتر باشد، میزان افت شدت صوت به اندازه 1 دسی بل کاهش می یابد.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک