پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

اطلاعات عملکردي سقف کناف

سقف کناف

سقف کاذب D112a بدون کد حريق:

حداکثر فاصله سازه های باربر و آويزها: سازه f47  و آویز ترکیبی

اطلاعات عملکردي سقف کناف

سقف کاذبD112a بدون کد حريق يا دارای کد حريق از پايين سقف کاذب

حداکثر فاصله سازه های باربر و آويزها: سازه CD60 و آويز نانيوس يا براکت

اطلاعات عملکردي سقف کناف
  • ضخامت ورق سازه های سقفی 0.6 میلیمتر می باشد.

نکتـه فنـی:زيرسـازی ترکیبـی زيـر (متشـکل از سـازه های F47 و CD60) بـرای سـقف های کاذب D112a بـا پوشـش يک لايـه پنـل 12.5 میلیمتری  (سـاختار بـدون کـد حريق) قابـل اجرا می باشد:

  • سازه پنل خور: F47 به فواصل 50 سانتی متر
  • سازه باربر:CD60  به فواصل 100 سانتی متر
  • آویز:نانیوس ،براکت یا آویز ترکیبی به فواصل 100 سانتی متر

توضیح اين که سازه های پنل خور توسط قطعه اتصال کامل CD60 به سازه های باربر متصل می شوند.

سقف کاذبD112a بدون کد حريق يا دارای کد حريق از پايين سقف کاذب

حداکثر فاصله سازه های باربر و آويزها: سازه CD60 و آويز نانيوس يا براکت

اطلاعات عملکردي سقف کناف
اطلاعات عملکردي سقف کناف
اطلاعات عملکردي سقف کناف
اطلاعات عملکردي سقف کناف

سقف کاذب D112a/b بدون کد حريق:

حداکثر فاصله سازه های پنل خور: بر اساس DIN 18181

اطلاعات عملکردي سقف کناف
اطلاعات عملکردي سقف کناف

سقف کاذب D112a دارای کد حريق از پايين و يا بالای سقف کاذب:

مقاومت در برابر حريق: بدون درنظر گرفتن مقاومت سقف اصلی

اطلاعات عملکردي سقف کناف
اطلاعات عملکردي سقف کناف

لايه عايق پشم معدنی مطابق با  DIN EN 13162  بخش  3.1.1

سقف کاذب D112a دارای کد حريق از پايين سقف کاذب و يا بالای سقف اصلی:

مقاومت در برابر حريق: با درنظر گرفتن مقاومت سقف اصلی

اطلاعات عملکردي سقف کناف
اطلاعات عملکردي سقف کناف

لايه عايق پشم معدنی مطابق با DIN 13162  بخش 3.1.1

عايق صوتی سقف کاذب D112 براساس  DIN4109 ضمیمه 2و1

اطلاعات عملکردي سقف کناف
اطلاعات عملکردي سقف کناف

* درصورتی که ارتفاع آويز بیش از 400 میلیمتر باشد، میزان افت شدت صوت به اندازه 1 دسی بل کاهش می يابد.

اجرای نمای خشک