پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

ادوات اتصال سقف کناف

سقف‌های کاذب مشبک کناف
  • پیچ نوک تیز اتصال پانل به سازه کناف (TN):برای اتصال صفحات گچی به سازه باضخامت کمتر از 0.7 میلیمتر استفاده می شود.
ادوات اتصال سقف کناف
ادوات اتصال سقف کناف
  • پیچ سرمته ای اتصال پانل به سازه کناف (TB):برای اتصال صفحات گچی به سازه با ضخامت بیش از 0.7 میلیمتر و کمتر از 2٫25 میلیمتر استفاده می شود.
    پیچهایTB-TN در طولهای 25-35-45-55 و 70میلیمتر تولید و عرضه  می شوند.
ادوات اتصال سقف کناف
ادوات اتصال سقف کناف
  • LB پیچ نوک تیز اتصال سازه به سازه:برای اتصال سازه های فلزی کمتر از ۰٫7 به یکدیگر استفاده می شود.
ادوات اتصال سقف کناف
ادوات اتصال سقف کناف
  • پیچ سرمته ای اتصال سازه به سازه (LN):این صفحات دارای روکش سبز با مهر قرمز کناف در پشت آنها می باشد. در فضاهایی مورد استفاده قرارمی گیرند که توامان در برابر حریق و رطوبت نیاز به مراقبت دارند.داکت های تاسیساتی یکی از کاربرد این پانل ها می باشد.
ادوات اتصال سقف کناف
ادوات اتصال سقف کناف
  • پیچ اتصال سازه به ساختار خشک (FN) : از این پیچ ها برای اتصال سازه فلزی به ضخامت کمتر از ۰٫7 میلیمتر به زیر سازی ساختار خشک استفاده می شود به علت سر تخت این پیچ ها اتصال مناسبی بین سازه و سطح زیرین ایجاد می گردد.از کاربرد آن می توان به اتصال رانر فوقانی دیوار به سقف کناف اشاره کرد.
ادوات اتصال سقف کناف
ادوات اتصال سقف کناف
  • پیچ و رولپلاگ:از این عامل برای اتصال رانر و استاد به دیوار و سقف پیرامونی استفاده می شود .برای این منظور ،استفاده از پیچ های گالوانیزه و رول پلاگ با قطر 4 میلیمتر و طول حداقل 50 میلیمتر توصیه می گردد.
ادوات اتصال سقف کناف
ادوات اتصال سقف کناف
  • مهار چکشی:از این ادوات برای اتصال آویز به سقف های بتنی استفاده می شود.
ادوات اتصال سقف کناف
ادوات اتصال سقف کناف
  • مهارهـای ویـژه اعضای توخالـی:در صورتی کـه ایجاد اتصـال با یک عضـو توخالی مد نظر باشـد،عوامـل اتصـال گوناگونـی از جملـه مهـار صلیبـی و مهـار جمـع شـونده مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد. نـوع عامـل اتصـال بـر اسـاس رده بارگـذاری و نوع کاربـرد تعییـن می شـود. نمونه هایـی از کاربردهای  ایـن ادوات بـه شـرح زیر می باشد:

      – اتصال آویز سقف کاذب کناف به بلوک سقفی (اعم از سفالی یا سیمانی) در سقف های تیرچه بلوکی

      – اتصال قسمت فوقانی دیوار جداکننده کناف به سقف کاذب کناف

      – آویزان نمودن یک چراغ سبک از سقف کاذب کناف

      – نصب ریل پرده به سقف کاذب کناف

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک