پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

اجـراي زيرسـازي D112b

اجـراي زيرسـازي D112b

روش اجـراي زيرسـازي در سـقف D112b مشابه سقف های D112aاسـت؛ بـا ايـن تفـاوت که سـازه گـذاري در يک جهت انجـام مي شـود. در اجـراي ايـن نـوع سـقف بايـد توجه نمود کـه براي اتصال سـازه ها بـه آويز، از چنگک اسـتفاده می شـود؛ زيرا در صـورت اسـتفاده از رکاب،اتصـال صفحـات به زيرسـازي به خوبـی صـورت نمی گیرد.
افزايش طول سازه های سقفی: سازه هاي سقفی در طول 4 متر تولید مي شوند. براي افزايش طول اين نوع سازه ها، از قطعه اتصال طولي استفاده مي شود.
نکتـه فنـی: در زمـان چیدمـان سـازه هـای سـقفی توجه شـود کـه افزايش طـول سـازه ها به صـورت حصیر چیـن اجرا شـود بطوريکـه محـل افزايش طول سـازه هـا در يک راسـتا قـرار نگیرد.
اجـراي زيرسـازي D112b
اجـراي زيرسـازي D112b
اجرای نمای خشک