پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

اجـرای زیرسـازی D112b

روش اجـرای زیرسـازی در سـقف D112b مشابه سقف های D112aاسـت؛ بـا ایـن تفـاوت که سـازه گـذاری در یک جهت انجـام می شـود. در اجـرای ایـن نـوع سـقف بایـد توجه نمود کـه برای اتصال سـازه ها بـه آویز، از چنگک اسـتفاده می شـود؛ زیرا در صـورت اسـتفاده از رکاب،اتصـال صفحـات به زیرسـازی به خوبـی صـورت نمی گیرد.

افزایش طول سازه های سقفی: سازه های سقفی در طول 4 متر تولید می شوند. برای افزایش طول این نوع سازه ها، از قطعه اتصال طولی استفاده می شود.

نکتـه فنـی: در زمـان چیدمـان سـازه هـای سـقفی توجه شـود کـه افزایش طـول سـازه ها به صـورت حصیر چیـن اجرا شـود بطوریکـه محـل افزایش طول سـازه هـا در یک راسـتا قـرار نگیرد.

اجـرای زیرسـازی D112b
اجـرای زیرسـازی D112b

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک