پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

اجزای فلزی نصب سقف کناف

نصب سقف کناف

پروفیل های کناف از شکل دهی ورق های فولادی گالوانیزه به روش نورد سرد تولید می شوند:.

آویز نانیوس : از این قطعه جهت اتصال زیرسازی سقف کاذب به سقف اصلی استفاده می شود. خصوصیات برجسته فنی آویز نانیوس شامل سهولت و سرعت زیاد در آویزگیری، مقاومت در برابر زلزله، مقاومت در برابر حریق و ارتفاع آویز قابل توجه (حداکثر 4 متر) می باشد. آویز نانیوس از اجزاء زیر تشکیل شده است:

  1. قطعه اتصال سقفی (که از این پس آویز گفته می شود)
  2. قطعه افزایش طول 3 متری (برای افزایش ارتفاع آویز)
  3. قطعـه اتصـال بـه زیرسـازی: ایـن قطعـه در دو نـوع رکاب دار و بـدون رکاب (کـه از ایـن پس بـه ترتیـب رکاب و چنگک گفته می شـود) و برای سـازه های CD60 و F47  تولید و عرضه می گردد.
  4. سوزن تنظیم ارتفاع (که از این پس پین گفته میشود)
اجزای فلزی نصب کناف
  • قطعـه اتصـال طولـی: از ایـن قطعـه جهـت اتصـال سـازه های باربر یـا پنـل خـور در امتـداد طولی یکدیگـر اسـتفاده می شـود. ایـن قطعـه در دو نـوع، بـرای سـازه های  CD60  و F47  تولید و عرضه می گردد.
اجزای فلزی سقف کناف
  • قطعـه اتصـال کامـل: از ایـن قطعـه در سـقف های D112a جهـت اتصـال سـازه باربـر (فوقانـی) بـه سـازه پنـل خـور (تحتانـی) و ایجـاد یـک شـبکه اسـتفاده می شـود. ایـن قطعـه در دو نـوع، بـرای سـازه های CD60  و F47  تولید و عرضه می شود.
اجزای فلزی سقف
  • بست و آویز نیمه : از این قطعه در جایی که استفاده از قطعه اتصال پل مقدور نباشد، استفاده می‌شود. این قطعه در دو اندازه برای ازه‌های CD60 و F47 تولید و عرضه می‌شود.
اجزای فلزی نصب سقف
  • سـازه محافـظ لبه (جی بیـد): از این سـازه جهت ایجـاد لبه های صـاف و یکنواخـت در انتهای آزاد صفحـات گچـی اسـتفاده می شـود. سـازه محافـظ لبـه علاوه بـر ایجـاد لبه هـای یکنواخـت، از لبه های آزاد صفحـات نیـز محافظـت می نمایـد. یکی از کاربردهای این سـازه در فصل مشـترک سـقف کاذب با دیوارهـای کاشـی کاری شـده می باشـد. با اسـتفاده از این سـازه، علاوه بـر کاهش مشـکلات اجرایی در عملیات درزگیری و رنگ آمیزی در فصل مشـترک سـقف کاذب و سـطوح کاشـی کاری شـده، می توان یک خط سـایه زیبا در حاشـیه سـقف کاذب ایجـاد نمود.
اجزای فلزی نصب سقف
اجزای فلزی نصب سقف کناف
  • سـازه درز انقطـاع: از ایـن سـازه جهت ایجـاد درز انقطاع در سـقف های پیوسـته با وسـعت زیاد و یا در محـل هایـی کـه یـک سـقف کاذب باریـک بر اثر شکسـت دیوار ایجاد می شـود، اسـتفاده می شـود. سـازه های درز انقطـاع در اقسـام مختلـف و برای انـواع کاربردها تولید می شوند.
اجزای فلزی نصب سقف

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک