پروژه های زیباآشیان پارس

مجله خبری

021

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم

اجرای نمای خشک

اجزای ساختار سقف مشبک

اجزای ساختار سقف مشبک

اجزای ساختار سقف های کاذب مشبک به شرح زیر است:

  •  تايل های سقفی:
تايل هـای سـقفی دارای ابعـاد 60×60  سـانتیمتر بـوده و به لحـاظ جنس در دو نوع گچـی و معدنی، به ترتیـب توسـط شـرکت های کناف و کنـاف ای.ام.اف تولیـد و به بازار عرضـه می گردد.

تايل هـای معدنـی بـه صـورت پیش رنـگ و تايل های گچی بـه صورت پیـش رنگ، روکـش دار يا بدون روکـش تولیـد می شـوند. روکـش تايل های گچی از جنس پی وی سـی (بـر روي تايل) و يـا آلومینیوم (بـر پشـت تايـل) می باشـد. تايل هـاي بـا روکـش پـی وی سـی و تايل هـای پیـش رنـگ شـده نیـازي بـه رنـگ آمیـزي  نداشـته و بديـن ترتیب سـرعت کار بـالا مـي رود. در مکان هايـي که احتمـال تعرق و ريـزش آب بـر پشـت تايل وجـود دارد (ماننـد محل عبـور لوله هاي تاسیسـاتي و مناطق شـرجي نظیر شـمال يـا جنـوب کشـور)، تايل هاي بـا روکـش آلومینیوم اسـتفاده می شـوند. تايل هاي بـدون روکش، داراي قابلیـت رنـگ آمیـزي بـوده و می

تـوان بنا بـه هر سـلیقه به آنها رنگ داد .
از نظـر خـواص صوتـی، تايل های سـقفی در دو نـوع سـاده (فاقـد خـواص صوتي) و آکوسـتیک (جاذب صـوت) تولید مي شـود. تايل هـای آکوسـتیک غالبا در سـاختمان هايي نظیـر سـینماها، آمفـي تئاترهـا، بانک هـا، فروشـگاه های بـزرگ و دفاتـر کار مـورد اسـتفاده قـرار مي گیرنـد. تايل هـای آکوسـتیک در رده جـذب صـوت مختلـف و برای مصـارف گوناگـون تولید می شـوند.
  •   آويز:
بـراي ايـن سـاختار آويزهـای مختلفی وجـود دارد که معمـول ترين آن ها آويـز با مفتـول گالوانیزه (به قطـر4 میلیمتـر) و فنـر دوتايي (جهـت تنظیم ارتفاع) مي باشـد.
اجزای ساختار سقف مشبک
اجزای ساختار سقف مشبک
  •  نبشی تراز:
ايـن سـازه در فصـل مشـترک ديـوار و سـقف، به ديـوار متصل شـده و تراز سـقف را مشـخص مي کند. همچنیـن، ايـن سـازه مي توانـد نقش باربري داشـته باشـد و به عنوان اولین تکیه گاه در حاشـیه سـقف عمـل نمايـد. نبشـی تـراز در دو نـوع سـاده و دارای خط سـايه ارائه مي شـود (نوع خط سـايه دار، يک شـیار تزئینـي در محـل اتصال بـه ديوار ايجـاد مي کند).
اجزای ساختار سقف مشبک
اجزای ساختار سقف مشبک
  • سازه های سپری :
سازهاي اين سیستم به صورت سپري ( Tشکل) بوده و در سه طول استاندارد 3600 , 1200, 600 میلیمتر تولید می شود.ویژگی های شاخص این سازه ها شامل موارد زیر است :
  1. وجود زبانه های اتصال کشويي (کلیک) در ابتدا و انتهاي سازه، که اجرای زيرسازی را سريع و آسان مي نماید.
  2. وجود شیارهاي قائم در فواصل منظم بر روي جان سازه، که محل دقیق اتصال سازه ها را مشخص و حفظ ابعاد مدولار را تضمین مي نمايد.
  3. وجود سوراخ های مخصوص آويزگیری در فواصل منظم بر لبه جان سازه، که محل اتصال آويزها را مشخص و اندازه گذاری را آسان مي نماید.
  4. سطح زيرين بال، که نمای سازه است، با يک لايه ورق پیش رنگ شده روکش گرديده است.
سازه T 3600 :اين سازه، جزء اصلي زيرسازی را تشکیل داده و وظیفه انتقال بار سقف کاذب را به آويز و در نتیجه سقف اصلي به عهده دارد.
سازه T1200: اين سازه فرعی، سازه هاي T3600 را تشکیل نمی دهد.
سازه T 1200 :  این سازه فرعی ، سازه T1200 را به یکدیگر پیوند می دهد.
  • گيره تايل:
از ايـن قطعـه جهـت ثابـت نگـه داشـتن تايل ها در داخل شـبکه اسـتفاده مي شـود. بـا اسـتفاده از اين قطعـه، تايل هـا در مواقـع تکان هـاي شـديد زلزلـه و يـا زمانـی کـه در معـرض وزش و کـوران بادهـای شـديد قـرار می گیرنـد (بـه ويـژه تايل های سـبک)، در جـاي خود ثابـت مي ماننـد. گیره هـای تايل در انـواع مختلـف و بـا توجـه به نـوع سـازه و ضخامت تايـل تولید می شوند.
اجزای ساختار سقف مشبک
اجزای ساختار سقف مشبک
  •  سازه درز انقطاع:
در صـورت نیـاز بـه اجـراي درز انقطـاع در سـقف مشـبک، از سـازه درز انقطـاع مخصـوص اسـتفاده می شـود.
اجزای ساختار سقف مشبک
اجزای ساختار سقف مشبک

کافیست نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990