پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

اجزای ساختار سقف مشبک

اجزای ساختار سقف های کاذب مشبک به شرح زیر است:

  •  تایل های سقفی:

تایل هـای سـقفی دارای ابعـاد 60×60  سـانتیمتر بـوده و به لحـاظ جنس در دو نوع گچـی و معدنی، به ترتیـب توسـط شـرکت های کناف و کنـاف ای.ام.اف تولیـد و به بازار عرضـه می گردد.

تایل هـای معدنـی بـه صـورت پیش رنـگ و تایل های گچی بـه صورت پیـش رنگ، روکـش دار یا بدون روکـش تولیـد می شـوند. روکـش تایل های گچی از جنس پی وی سـی (بـر روی تایل) و یـا آلومینیوم (بـر پشـت تایـل) می باشـد. تایل هـای بـا روکـش پـی وی سـی و تایل هـای پیـش رنـگ شـده نیـازی بـه رنـگ آمیـزی  نداشـته و بدیـن ترتیب سـرعت کار بـالا مـی رود. در مکان هایـی که احتمـال تعرق و ریـزش آب بـر پشـت تایل وجـود دارد (ماننـد محل عبـور لوله های تاسیسـاتی و مناطق شـرجی نظیر شـمال یـا جنـوب کشـور)، تایل های بـا روکـش آلومینیوم اسـتفاده می شـوند. تایل های بـدون روکش، دارای قابلیـت رنـگ آمیـزی بـوده و می

تـوان بنا بـه هر سـلیقه به آنها رنگ داد .

از نظـر خـواص صوتـی، تایل های سـقفی در دو نـوع سـاده (فاقـد خـواص صوتی) و آکوسـتیک (جاذب صـوت) تولید می شـود. تایل هـای آکوسـتیک غالبا در سـاختمان هایی نظیـر سـینماها، آمفـی تئاترهـا، بانک هـا، فروشـگاه های بـزرگ و دفاتـر کار مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. تایل هـای آکوسـتیک در رده جـذب صـوت مختلـف و برای مصـارف گوناگـون تولید می شـوند.

  •   آویز:

بـرای ایـن سـاختار آویزهـای مختلفی وجـود دارد که معمـول ترین آن ها آویـز با مفتـول گالوانیزه (به قطـر4 میلیمتـر) و فنـر دوتایی (جهـت تنظیم ارتفاع) می باشـد.

اجزای ساختار سقف مشبک
  •  نبشی تراز:

ایـن سـازه در فصـل مشـترک دیـوار و سـقف، به دیـوار متصل شـده و تراز سـقف را مشـخص می کند. همچنیـن، ایـن سـازه می توانـد نقش باربری داشـته باشـد و به عنوان اولین تکیه گاه در حاشـیه سـقف عمـل نمایـد. نبشـی تـراز در دو نـوع سـاده و دارای خط سـایه ارائه می شـود (نوع خط سـایه دار، یک شـیار تزئینـی در محـل اتصال بـه دیوار ایجـاد می کند).

اجزای ساختار سقف مشبک
اجزای ساختار سقف مشبک
  • سازه های سپری :

سازهای این سیستم به صورت سپری ( Tشکل) بوده و در سه طول استاندارد 3600 , 1200, 600 میلیمتر تولید می شود.ویژگی های شاخص این سازه ها شامل موارد زیر است :

  1. وجود زبانه های اتصال کشویی (کلیک) در ابتدا و انتهای سازه، که اجرای زیرسازی را سریع و آسان می نماید.
  2. وجود شیارهای قائم در فواصل منظم بر روی جان سازه، که محل دقیق اتصال سازه ها را مشخص و حفظ ابعاد مدولار را تضمین می نماید.
  3. وجود سوراخ های مخصوص آویزگیری در فواصل منظم بر لبه جان سازه، که محل اتصال آویزها را مشخص و اندازه گذاری را آسان می نماید.
  4. سطح زیرین بال، که نمای سازه است، با یک لایه ورق پیش رنگ شده روکش گردیده است.

سازه T 3600 :این سازه، جزء اصلی زیرسازی را تشکیل داده و وظیفه انتقال بار سقف کاذب را به آویز و در نتیجه سقف اصلی به عهده دارد.

سازه T1200: این سازه فرعی، سازه های T3600 را تشکیل نمی دهد.

سازه T 1200 :  این سازه فرعی ، سازه T1200 را به یکدیگر پیوند می دهد.

  • گیره تایل:

از ایـن قطعـه جهـت ثابـت نگـه داشـتن تایل ها در داخل شـبکه اسـتفاده می شـود. بـا اسـتفاده از این قطعـه، تایل هـا در مواقـع تکان هـای شـدید زلزلـه و یـا زمانـی کـه در معـرض وزش و کـوران بادهـای شـدید قـرار می گیرنـد (بـه ویـژه تایل های سـبک)، در جـای خود ثابـت می ماننـد. گیره هـای تایل در انـواع مختلـف و بـا توجـه به نـوع سـازه و ضخامت تایـل تولید می شوند.

اجزای ساختار سقف مشبک
  •  سازه درز انقطاع:

در صـورت نیـاز بـه اجـرای درز انقطـاع در سـقف مشـبک، از سـازه درز انقطـاع مخصـوص اسـتفاده می شـود.

اجزای ساختار سقف مشبک

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک