اجزای ساختار سقف مشبک

اجزای ساختار سقف مشبک

اجزای ساختار سقف های کاذب مشبک به شرح زیر است:

  •  تايل های سقفی:
تايل هـای سـقفی دارای ابعـاد 60×60  سـانتیمتر بـوده و به لحـاظ جنس در دو نوع گچـی و معدنی، به ترتیـب توسـط شـرکت های کناف و کنـاف ای.ام.اف تولیـد و به بازار عرضـه می گردد.

تايل هـای معدنـی بـه صـورت پیش رنـگ و تايل های گچی بـه صورت پیـش رنگ، روکـش دار يا بدون روکـش تولیـد می شـوند. روکـش تايل های گچی از جنس پی وی سـی (بـر روي تايل) و يـا آلومینیوم (بـر پشـت تايـل) می باشـد. تايل هـاي بـا روکـش پـی وی سـی و تايل هـای پیـش رنـگ شـده نیـازي بـه رنـگ آمیـزي  نداشـته و بديـن ترتیب سـرعت کار بـالا مـي رود. در مکان هايـي که احتمـال تعرق و ريـزش آب بـر پشـت تايل وجـود دارد (ماننـد محل عبـور لوله هاي تاسیسـاتي و مناطق شـرجي نظیر شـمال يـا جنـوب کشـور)، تايل هاي بـا روکـش آلومینیوم اسـتفاده می شـوند. تايل هاي بـدون روکش، داراي قابلیـت رنـگ آمیـزي بـوده و می

تـوان بنا بـه هر سـلیقه به آنها رنگ داد .
از نظـر خـواص صوتـی، تايل های سـقفی در دو نـوع سـاده (فاقـد خـواص صوتي) و آکوسـتیک (جاذب صـوت) تولید مي شـود. تايل هـای آکوسـتیک غالبا در سـاختمان هايي نظیـر سـینماها، آمفـي تئاترهـا، بانک هـا، فروشـگاه های بـزرگ و دفاتـر کار مـورد اسـتفاده قـرار مي گیرنـد. تايل هـای آکوسـتیک در رده جـذب صـوت مختلـف و برای مصـارف گوناگـون تولید می شـوند.
  •   آويز:
بـراي ايـن سـاختار آويزهـای مختلفی وجـود دارد که معمـول ترين آن ها آويـز با مفتـول گالوانیزه (به قطـر4 میلیمتـر) و فنـر دوتايي (جهـت تنظیم ارتفاع) مي باشـد.
اجزای ساختار سقف مشبک
اجزای ساختار سقف مشبک
  •  نبشی تراز:
ايـن سـازه در فصـل مشـترک ديـوار و سـقف، به ديـوار متصل شـده و تراز سـقف را مشـخص مي کند. همچنیـن، ايـن سـازه مي توانـد نقش باربري داشـته باشـد و به عنوان اولین تکیه گاه در حاشـیه سـقف عمـل نمايـد. نبشـی تـراز در دو نـوع سـاده و دارای خط سـايه ارائه مي شـود (نوع خط سـايه دار، يک شـیار تزئینـي در محـل اتصال بـه ديوار ايجـاد مي کند).
اجزای ساختار سقف مشبک
اجزای ساختار سقف مشبک
  • سازه های سپری :
سازهاي اين سیستم به صورت سپري ( Tشکل) بوده و در سه طول استاندارد 3600 , 1200, 600 میلیمتر تولید می شود.ویژگی های شاخص این سازه ها شامل موارد زیر است :
  1. وجود زبانه های اتصال کشويي (کلیک) در ابتدا و انتهاي سازه، که اجرای زيرسازی را سريع و آسان مي نماید.
  2. وجود شیارهاي قائم در فواصل منظم بر روي جان سازه، که محل دقیق اتصال سازه ها را مشخص و حفظ ابعاد مدولار را تضمین مي نمايد.
  3. وجود سوراخ های مخصوص آويزگیری در فواصل منظم بر لبه جان سازه، که محل اتصال آويزها را مشخص و اندازه گذاری را آسان مي نماید.
  4. سطح زيرين بال، که نمای سازه است، با يک لايه ورق پیش رنگ شده روکش گرديده است.
سازه T 3600 :اين سازه، جزء اصلي زيرسازی را تشکیل داده و وظیفه انتقال بار سقف کاذب را به آويز و در نتیجه سقف اصلي به عهده دارد.
سازه T1200: اين سازه فرعی، سازه هاي T3600 را تشکیل نمی دهد.
سازه T 1200 :  این سازه فرعی ، سازه T1200 را به یکدیگر پیوند می دهد.
  • گيره تايل:
از ايـن قطعـه جهـت ثابـت نگـه داشـتن تايل ها در داخل شـبکه اسـتفاده مي شـود. بـا اسـتفاده از اين قطعـه، تايل هـا در مواقـع تکان هـاي شـديد زلزلـه و يـا زمانـی کـه در معـرض وزش و کـوران بادهـای شـديد قـرار می گیرنـد (بـه ويـژه تايل های سـبک)، در جـاي خود ثابـت مي ماننـد. گیره هـای تايل در انـواع مختلـف و بـا توجـه به نـوع سـازه و ضخامت تايـل تولید می شوند.
اجزای ساختار سقف مشبک
اجزای ساختار سقف مشبک
  •  سازه درز انقطاع:
در صـورت نیـاز بـه اجـراي درز انقطـاع در سـقف مشـبک، از سـازه درز انقطـاع مخصـوص اسـتفاده می شـود.
اجزای ساختار سقف مشبک
اجزای ساختار سقف مشبک