پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

اجزای ساختارسقف های کاذب یکپارچه

 •  صفحات روکش دار گچی (پنل گچی )

ایـن صفحـات دارای هسـته گچـی بـوده و سـطح و لبه هـای طولـی آن هـا با کاغـذ مخصوص پوشـانده شـده اسـت. پنل هـای گچـی در انـواع معمولـی ( RG یا GKB)، مقـاوم در برابـر رطوبـت (MRیا GKBI)، مقـاوم در برابـر حریـق ( FR یا GKF) جهـت اسـتفاده در سـقف کاذب تولیـد می شـوند. بسـته بـه عملکـرد مـورد نیـاز، می تـوان از انـواع صفحـات گچـی در سیسـتم های کنـاف اسـتفاده نمـود.

اجزای ساختارسقف های کاذب
اجزای ساختارسقف های کاذب
 •  صفحات مسلح سیمانی (آکواپنل)

صفحـات مسـلح سـیمانی آکواپنـل ترکیبـی از سـیمان پرتلنـد، پرکننده هـای ویـژه و مـواد افزودنـی خـاص بـوده کـه پشـت و رو و لبه هـای طولـی آن بـه وسـیله شـبکه ای از الیاف شیشـه مسـلح شـده اسـت. ایـن صفحـات در انـواع آکواپنـل خارجـی، آکواپنل داخلـی و آکواپنل اسـکای لایت تولید شـده و در فضاهایـی کـه در معـرض رطوبـت بـا درصد بالا (مانند آشـپزخانه های صنعتی، اسـتخر و سـونا) و یـا آب ریـزی مـداوم هسـتند (ماننـد فضاهای خـارج از سـاختمان)، بـه کار می روند.

اجزای ساختارسقف های کاذب
اجزای ساختارسقف های کاذب
 • اجزای فلزی

پروفیل های کناف از شکل دهی ورق های فولادی گالوانیزه به روش نورد سرد تولید می شوند:.

آویز نانیوس : از این قطعه جهت اتصال زیرسازی سقف کاذب به سقف اصلی استفاده می شود. خصوصیات برجسته فنی آویز نانیوس شامل سهولت و سرعت زیاد در آویزگیری، مقاومت در برابر زلزله، مقاومت در برابر حریق و ارتفاع آویز قابل توجه (حداکثر 4 متر) می باشد. آویز نانیوس از اجزاء زیر تشکیل شده است:

 1. قطعه اتصال سقفی (که از این پس آویز گفته می شود)
 2. قطعه افزایش طول 3 متری (برای افزایش ارتفاع آویز)
 3. قطعـه اتصـال بـه زیرسـازی: ایـن قطعـه در دو نـوع رکاب دار و بـدون رکاب (کـه از ایـن پس بـه ترتیـب رکاب و چنگک گفته می شـود) و برای سـازه های CD60 و F47  تولید و عرضه می گردد.
 4. سوزن تنظیم ارتفاع (که از این پس پین گفته میشود)
اجزای ساختارسقف های کاذب
اجزای ساختارسقف های کاذب
 • براکـت: زمانـی کـه فاصلـه سـقف کاذب بـا سـقف اصلـی کـم اسـت، از ایـن قطعـه جهـت اتصال زیرسـازی سـقف کاذب به سـقف اصلی اسـتفاده می شـود. براکـت در دو نـوع، بـرای سـازه های CD60 و F47  تولید و عرضه می شود.
اجزای ساختارسقف های کاذب
اجزای ساختارسقف های کاذب
 • سـازه تـراز: ایـن سـازه در فصـل مشـترک دیـوار و سـقف، بـه دیـوار متصـل شـده و تـراز سـقف را مشـخص می کنـد. همچنیـن، ایـن سـازه می توانـد نقـش باربـر داشـته باشـد و بـه عنـوان تکیـه گاه در حاشـیه سـقف عمـل نمایـد و یـا بـه عنـوان یـک عضـو الزامـی در سـاختارهای دارای عایـق بندی صوتـی یـا دارای کـد حریـق نیـز بـه کار گرفته شـود. علاوه بـر کاربردهای مذکـور، از این سـازه جهت زیرسـازی در محـل شکسـت های سـقف نیـز اسـتفاده می شـود. سـازه تـراز در دو نـوع بـا نام هـای  UD28 (بـا مقطـع ناودانـی) و L25 (بـا مقطـع نبشـی) تولیـد و عرضـه می شود.
اجزای ساختارسقف های کاذب
اجزای ساختارسقف های کاذب
 • سـازه سـقفی: ایـن سـازه جـزء اصلـی زیرسـازی سـقف های کاذب D112  را تشـکیل داده کـه بـه عنـوان سـازه باربـر و یـا سـازه پنـل خـور عمـل می کند. مقطـع این سـازه C  شـکل بـوده و در دو نوع با نام های CD60 و F47  تولید و عرضه می گردد .در محل هایی که دستیابی به کد حریق مدنظر است از سازه CD60 استفاده میشود .
اجزای ساختارسقف های کاذب
 • قطعـه اتصـال طولـی: از ایـن قطعـه جهـت اتصـال سـازه های باربر یـا پنـل خـور در امتـداد طولی یکدیگـر اسـتفاده می شـود. ایـن قطعـه در دو نـوع، بـرای سـازه های  CD60  و F47  تولید و عرضه می گردد.
اجزای ساختارسقف های کاذب
 • قطعـه اتصـال کامـل: از ایـن قطعـه در سـقف های D112a جهـت اتصـال سـازه باربـر (فوقانـی) بـه سـازه پنـل خـور (تحتانـی) و ایجـاد یـک شـبکه اسـتفاده می شـود. ایـن قطعـه در دو نـوع، بـرای سـازه های CD60  و F47  تولید و عرضه می شود.
اجزای ساختارسقف های کاذب
 • بست و آویز نیمه : از این قطعه در جایی که استفاده از قطعه اتصال پل مقدور نباشد، استفاده می‌شود. این قطعه در دو اندازه برای ازه‌های CD60 و F47 تولید و عرضه می‌شود.
اجزای ساختارسقف های کاذب
 • سـازه محافـظ لبه (جی بیـد): از این سـازه جهت ایجـاد لبه های صـاف و یکنواخـت در انتهای آزاد صفحـات گچـی اسـتفاده می شـود. سـازه محافـظ لبـه علاوه بـر ایجـاد لبه هـای یکنواخـت، از لبه های آزاد صفحـات نیـز محافظـت می نمایـد. یکی از کاربردهای این سـازه در فصل مشـترک سـقف کاذب با دیوارهـای کاشـی کاری شـده می باشـد. با اسـتفاده از این سـازه، علاوه بـر کاهش مشـکلات اجرایی در عملیات درزگیری و رنگ آمیزی در فصل مشـترک سـقف کاذب و سـطوح کاشـی کاری شـده، می توان یک خط سـایه زیبا در حاشـیه سـقف کاذب ایجـاد نمود.
اجزای ساختارسقف های کاذب
 • سـازه درز انقطـاع: از ایـن سـازه جهت ایجـاد درز انقطاع در سـقف های پیوسـته با وسـعت زیاد و یا در محـل هایـی کـه یـک سـقف کاذب باریـک بر اثر شکسـت دیوار ایجاد می شـود، اسـتفاده می شـود. سـازه های درز انقطـاع در اقسـام مختلـف و برای انـواع کاربردها تولید می شوند.
اجزای ساختارسقف های کاذب
 • ادوات اتصال :
 • پیچ نوک تیز اتصال پانل به سازه کناف (TN):برای اتصال صفحات گچی به سازه باضخامت کمتر از 0.7 میلیمتر استفاده می شود.
اجزای ساختارسقف های کاذب
 • پیچ سرمته ای اتصال پانل به سازه کناف (TB):برای اتصال صفحات گچی به سازه با ضخامت بیش از 0.7 میلیمتر و کمتر از 2٫25 میلیمتر استفاده می شود.
  پیچهایTB-TN در طولهای 25-35-45-55 و 70میلیمتر تولید و عرضه  می شوند.
اجزای ساختارسقف های کاذب
 • LB پیچ نوک تیز اتصال سازه به سازه:برای اتصال سازه های فلزی کمتر از ۰٫7 به یکدیگر استفاده می شود.
اجزای ساختارسقف های کاذب
 • پیچ سرمته ای اتصال سازه به سازه (LN):این صفحات دارای روکش سبز با مهر قرمز کناف در پشت آنها می باشد. در فضاهایی مورد استفاده قرارمی گیرند که توامان در برابر حریق و رطوبت نیاز به مراقبت دارند.داکت های تاسیساتی یکی از کاربرد این پانل ها می باشد.
اجزای ساختارسقف های کاذب
 • پیچ اتصال سازه به ساختار خشک (FN) : از این پیچ ها برای اتصال سازه فلزی به ضخامت کمتر از ۰٫7 میلیمتر به زیر سازی ساختار خشک استفاده می شود به علت سر تخت این پیچ ها اتصال مناسبی بین سازه و سطح زیرین ایجاد می گردد.از کاربرد آن می توان به اتصال رانر فوقانی دیوار به سقف کناف اشاره کرد.
اجزای ساختارسقف های کاذب
 • پیچ و رولپلاگ:از این عامل برای اتصال رانر و استاد به دیوار و سقف پیرامونی استفاده می شود .برای این منظور ،استفاده از پیچ های گالوانیزه و رول پلاگ با قطر 4 میلیمتر و طول حداقل 50 میلیمتر توصیه می گردد.
اجزای ساختارسقف های کاذب
اجزای ساختارسقف های کاذب
 • مهار چکشی:از این ادوات برای اتصال آویز به سقف های بتنی استفاده می شود.
اجزای ساختارسقف های کاذب
اجزای ساختارسقف های کاذب
 • مهارهـای ویـژه اعضای توخالـی:در صورتی کـه ایجاد اتصـال با یک عضـو توخالی مد نظر باشـد،عوامـل اتصـال گوناگونـی از جملـه مهـار صلیبـی و مهـار جمـع شـونده مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد. نـوع عامـل اتصـال بـر اسـاس رده بارگـذاری و نوع کاربـرد تعییـن می شـود. نمونه هایـی از کاربردهای  ایـن ادوات بـه شـرح زیر می باشد:

      – اتصال آویز سقف کاذب کناف به بلوک سقفی (اعم از سفالی یا سیمانی) در سقف های تیرچه بلوکی

      – اتصال قسمت فوقانی دیوار جداکننده کناف به سقف کاذب کناف

      – آویزان نمودن یک چراغ سبک از سقف کاذب کناف

      – نصب ریل پرده به سقف کاذب کناف

 •  مصالح درزگیری:
 • ایـن مصالـح شـامل نـوار درزگیـر، نوار چسـب جدا کننـده (ترن فیکس)، سـازه  یـا نوار محافظ گوشـه (کرنربیـد)، بتونـه درزگیـر (فوگـن فولر) و گچ پوششـی (ماسـتیک) کناف می باشـد.
اجزای ساختارسقف های کاذب
 •  مصالح تکمیلی:

خمیر درزبند کناف: این خمیر بین سطح اتصال سقف کاذب با عناصر پیرامونی قرار گرفته و هدف از استفاده از آن، بهبود عملکرد صوتی ساختار می باشد.

پرایمـر زیـر رنـگ کنـاف (تیفن گرونـد): برای آمـاده سـازی صفحـات گچی جهـت پذیـرش پوشـش های نهایـی (نظیر رنـگ روغنـی)، از پرایمـر تیفن گرونـد کناف اسـتفاده می شود.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک