پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

اجزاي فلزي نصب سقف کناف

اجزاي فلزي نصب سقف کناف

پروفیل هاي کناف از شکل دهي ورق هاي فولادي گالوانیزه به روش نورد سرد تولید مي شوند:.
آويز نانيوس : از اين قطعه جهت اتصال زيرسازي سقف کاذب به سقف اصلي استفاده مي شود. خصوصیات برجسته فني آويز نانیوس شامل سهولت و سرعت زياد در آويزگیري، مقاومت در برابر زلزله، مقاومت در برابر حريق و ارتفاع آويز قابل توجه (حداکثر 4 متر) مي باشد. آويز نانیوس از اجزاء زير تشکیل شده است:
  1. قطعه اتصال سقفي (که از اين پس آويز گفته می شود)
  2. قطعه افزايش طول 3 متری (براي افزايش ارتفاع آويز)
  3. قطعـه اتصـال بـه زيرسـازي: ايـن قطعـه در دو نـوع رکاب دار و بـدون رکاب (کـه از ايـن پس بـه ترتیـب رکاب و چنگک گفته می شـود) و براي سـازه هاي CD60 و F47  تولید و عرضه می گردد.
  4. سوزن تنظیم ارتفاع (که از این پس پین گفته میشود)
اجزاي فلزي نصب کناف
 
  • قطعـه اتصـال طولـي: از ايـن قطعـه جهـت اتصـال سـازه هاي باربر يـا پنـل خـور در امتـداد طولي يکديگـر اسـتفاده مي شـود. ايـن قطعـه در دو نـوع، بـراي سـازه هاي  CD60  و F47  تولید و عرضه می گردد.
اجزاي فلزي سقف کناف
 
  • قطعـه اتصـال کامـل: از ايـن قطعـه در سـقف هاي D112a جهـت اتصـال سـازه باربـر (فوقانـي) بـه سـازه پنـل خـور (تحتانـي) و ايجـاد يـک شـبکه اسـتفاده مي شـود. ايـن قطعـه در دو نـوع، بـراي سـازه هاي CD60  و F47  تولید و عرضه می شود.
اجزاي فلزي سقف
 
  • بست و آویز نیمه : از این قطعه در جایی که استفاده از قطعه اتصال پل مقدور نباشد، استفاده می‌شود. این قطعه در دو اندازه برای ازه‌های CD60 و F47 تولید و عرضه می‌شود.
اجزاي فلزي نصب سقف
 
  • سـازه محافـظ لبه (جی بيـد): از اين سـازه جهت ايجـاد لبه هاي صـاف و يکنواخـت در انتهاي آزاد صفحـات گچـي اسـتفاده مي شـود. سـازه محافـظ لبـه علاوه بـر ايجـاد لبه هـاي يکنواخـت، از لبه هاي آزاد صفحـات نیـز محافظـت مي نمايـد. يکی از کاربردهای اين سـازه در فصل مشـترک سـقف کاذب با ديوارهـاي کاشـي کاري شـده می باشـد. با اسـتفاده از اين سـازه، علاوه بـر کاهش مشـکلات اجرايي در عملیات درزگیري و رنگ آمیزي در فصل مشـترک سـقف کاذب و سـطوح کاشـي کاري شـده، می توان يک خط سـايه زيبا در حاشـیه سـقف کاذب ايجـاد نمود.
اجزاي فلزي نصب سقف
 اجزاي فلزي نصب سقف کناف
  • سـازه درز انقطـاع: از ايـن سـازه جهت ايجـاد درز انقطاع در سـقف هاي پیوسـته با وسـعت زياد و يا در محـل هايـي کـه يـک سـقف کاذب باريـک بر اثر شکسـت ديوار ايجاد مي شـود، اسـتفاده مي شـود. سـازه هاي درز انقطـاع در اقسـام مختلـف و براي انـواع کاربردها تولید مي شوند.

اجزاي فلزي نصب سقف

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک