پروژه های زیباآشیان پارس

مجله خبری

021

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم

اجرای نمای خشک

اجرای قاب پیرامونی

اجرای قاب پیرامونی:

برای نصب چهارچوب در(اجرای قاب پیرامونی)، باید یک بازشو به ترتیب زیر اجرا نمود:
 • در مجـاورت چهارچـوب، بخشـی از رانـر کـف (بـه انـدازه 20 سانتی متر) بـرش خـورده و رو به بـالا خم می شـود (در صورتی کـه رانر بر روی کف سـازه ای اجـرا شـده باشـد، نیـازی بـه برش آن نیسـت، چـرا که پـس از اجرای کفسـازی، این بخـش از رانـر در کف دفن خواهد شـد).

 

 • اسـتادها در رانـر سـقف و کـف و خم هـا قـرار می گیرنـد. بـالای اسـتادها بـه وسـیله پیـچ  LB به رانر سـقف پیچ شـده و پاییـن آن هـا موقتا به وسـیله پانچ

  بـه رانـر کـف و خم هـا متصـل می گـردد کـه در هنگام نصـب صفحـات، اتصـال نهایی پایین اسـتادها توسـط پیـچ TB تامین می گردد.
 • در بخـش فوقانـی قـاب در اجرای قاب پیرامونی، از یـک قطعـه رانـر بـه عنوان نعل درگاه اسـتفاده می شـود. طول این سـازه، به اندازه عرض بازشـو بـه اضافه 40 سـانتیمتر در نظر

  گرفتـه می شـود. بـه انـدازه 20 سـانتیمتر از هـر انتهـا، بال هـا بـه صورت فارسـی بر برش خورده و دو سـر رانـر رو به پایین خم می شـوند (جهـت برش بال

  رانـر بایـد بـه نحـوی باشـد کـه زائـده به وجود آمـده، بر روی اسـتاد تکیه داشـته باشـد). عضو حاصلـه به نحـوی در بخش فوقانی قـاب قرار داده می شـود

  کـه دهانـه بـاز آن رو بـه سـقف باشـد. این نعـل درگاه با اسـتفاده از پانچ به اسـتادهای مجاور متصل می شود.
 • دو قطعـه اسـتاد بـه عنـوان زیرسـازی در محل کتیبه نصب می شـود. برای این منظور دو قطعه اسـتاد به انـدازه ارتفاع کتیبه منهای 5 میلیمتر (برای سـهولت اجرا) در رانـر نعـل در گاه و رانـر سـقف قـرار می گیرنـد. این دو سـازه به رانر ها متصل نمی شـوند تا در هنگام نصب صفحات، قابلیت جابجایی و تنظیم داشـته باشـند.
اجرای قاب پیرامونی
اجرای قاب پیرامونی

 

 

 

کافیست نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990