پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

اجرای سقف های تزئینی

سقف‌های کاذب مشبک کناف
 •  اجرای شکست (باکس) و فناوری صفحات شیار خورده کناف:

با استفاده از دستگاه مخصوص، صفحات گچی از یک سمت تحت زوایای 30 تا 120درجه شیار زده می شوند و با استفاده از چسب مناسب (نظیر چسب چوب)، صفحات گچی را می توان به سطوحی با شکست های ظریف و زیبا و با وزن بسیار کم تبدیل کرد. با استفاده از این فناوری، می توان پیچیده ترین طرح های معماری را با دقت، سرعت و کیفیت بالا اجرا نمود و عملا کار با صفحات گچی به یک کار هنری و ذوقی ارتقاء می یابد. اشکال بدست آمده با یک زیرسازی ساده فلزی و یا در مواردی بدون زیرسازی، در جای خود نصب می شوند. از ویژگی های این فناوری، حذف نوار درزگیر در مرحله بتونه کاری و در نتیجه ارتقاء کیفیت کار تمام شده می

باشد. در این بخش، نمونه هایی از کار با صفحات شیار خورده کناف و جزئیات اجرایی انواع شکست های متداول (باکس) ارائه شده است.

نکته فنی : در اجرای باکس های با ارتفاع کمتر از 60 سانتیمتر و عمق کمتر از  50 سانتیمتر، سازه گذاری لازم نبوده مگر آن که به لحاظ اجرای ی ضرورت داشته باشد.

اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی

نصب جاپرده ای :

جزئیـات نصـب ریـل پـرده در شـکل زیر نشـان داده شـده اسـت. لازم بـه ذکر اسـت درصورتیکه بـار وارد به سـقف در اثر وزن پـرده از 5 کیلوگـرم در هر متر  طـول بیشـتر اسـت، می بایسـت بـا اسـتفاده از تمهیداتـی نظیـر اجـرای ورق سرتاسـری پشـت پنل به تقویت زیرسـازی سـقف در آن قسـمت اقـدام نمود. در صـورت چنـد لایـه بـودن پرده هـا و داشـتن وزن نامتعـارف، توصیه می شـود از سـقف اصلی جهـت اجرای ریـل پرده اسـتفاده کرد.

اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
 •  ایجاد قوس به روش خشک:

از ایـن روش بـرای اجـرای قوس هـای بـا شـعاع بـزرگ اسـتفاده می شـود. در این روش، قوس به دسـت آمـده تابع شـکل زیرسـازی خواهد بود. برای پوشـش کاری، صفحـات گچـی بـا فشـار و بـه تدریـج بـر روی زیرسـازی خم شـده و به وسـیله پیچ TN، بـر روی سـازه متصل و محکم می شود.

اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
 •  ایجاد قوس به روش تر:

در ایـن روش، از یـک قالـب مخصـوص (مطابـق شـکل) اسـتفاده می شـود و می تـوان قوس های با شـعاع کوچکتری نسـبت به روش خشـک ایجاد نمـود. برای ایـن منظور مراحـل زیر انجام می شـود:

صفحـه گچـی را بـر روی یـک شاسـی سـاخته شـده از سـازه های کنـاف (یـا مشـابه) به نحوی قـرار داده که سـطحی کـه قرار اسـت در معرض فشـار قرارگیـرد، رو بـه بـالا باشـد. ابعـاد شاسـی مذکـور بایـد به گونه ای باشـد کـه لبه هـای صفحه از آن بیـرون بزنـد؛ بدین ترتیـب لبه هـا آزاد بـوده و آب اضافه از لبه ها سرریز میشود

بـا اسـتفاده از غلطـک سـوزنی، کاغـذ روکـش سـطحی کـه قـرار اسـت در معرض فشـار قـرار گیـرد حفـره دار می شـود (حرکت غلطـک بایـد در دو جهت طولـی و عرضـی پنـل صـورت پذیرد).

سـطح مذکـور را بـه وسـیله آب پـاش دسـتی یـا غلطک حولـه ای خیس و چنـد دقیقه صبر کـرده تا آب جذب پنل شـود. ایـن کار آن قدر تکرار می شود تـا پنل به حد اشـباع برسـد.

صفحـه اشـباع شـده بـر روی قالـب مخصـوص قرار داده شـده و لبه های دو سـر آن توسـط یـک قطعه پروفیـل (فک ثابـت) و یک قطعه چـوب چهار تراش (فـک متحرک) مهار می شـود.

دو عـدد سـازه بـر لبه هـای صفحـه قـرار داده شـده و به وسـیله چسـب نـواری به یکدیگـر محکم می شـوند. صفحه مهار شـده از قالـب خارج شـده و اجازه داده می

شـود کـه آب اضافـه خود را از دسـت بدهد.

صفحه خشک به شکل قالب مورد نظر در آمده و آماده نصب می باشد.

شـعاع قـوس مجـاز: شـعاع های قـوس قابـل اجـرا در دو روش خشـک و تـر، تابع ضخامت صفحه اسـت. شـعاع قـوس مجـاز را می تـوان با توجه بـه جدول زیر تعییـن نمود.

اجرای سقف های تزئینی

طول صفحه: طول صفحه ای که قرار است قوس داده شود را می توان از رابطه های زیر تعیین نمود:

اجرای سقف های تزئینی

مثـال: بـرای اجـرای یـک نیـم دایره با شـعاع قـوس50 سـانتیمتر باید از پنـل با ضخامـت 9.5 یا 6.5 میلیمتر میلیمتر و بـه طـول (سـانتیمتر 157=3.14*50 )استفاده نمود.

نکتـه فنـی:بـرای ایجـاد قوس هـای با شـعاع کوچک، می تـوان از صفحـات کم ضخامـت در چند لایه اسـتفاده نمود. بـه طور مثـال، می تـوان از دو لایه پنل  بـا ضخامـت 6.5 میلیمتـر بـه جای یک لایـه پنل با ضخامـت 12.5  میلیمتر اسـتفاده نمود.

اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
 •  ایجاد قوس به روش برش کاغذ روکش

در ایـن روش، کاغـذ روکـش یـک سـمت پنـل بـه فواصـل کوتـاه و به شـکل شـیارهای مـوازی، بـرش داده می شـود؛ در نتیجـه یک صفحـه انعطـاف پذیر به دسـت می آید.

برای این منظور مراحل زیر انجام می شود:

 1. با استفاده از اره دوار، بر روی سطح پنل شیارهای موازی به فواصل کوتاه ایجاد می شود.
 2. صفحه شیار خورده بر روی قالب مخصوص قرار داده شده و شیارها توسط بتونه درزگیر کناف کاملا پر می شود.
 3. پـس از خشـک شـدن بتونه هـا، صفحـه از قالـب خـارج شـده و سـطح دیگـر آن توسـط بتونـه درزگیر یا گچ پوششـی کناف پوشـیده شـده، بـه نحوی کهیـک سـطح یکنواخـت و صاف حاصل شـود.
 4. صفحه شکل یافته آماده نصب می باشد.
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی
 •  اجرای ابزار:

ابـزار گچـی : بـرای اجـرای ابـزار گچـی (بـه روش تر)، ابتـدا نوار چسـب جداکننده کنـاف (در یک یـا چند ردیف) بر روی سـطح سـقف اجرا شـده، به نحوی کـه کل سـطح تماس ابزار با سـقف پوشـیده شـده و میـان ابزار و سـقف انفصال ایجاد شـود.

در صورتی که دیوار بنایی باشد:

 1. ابزار گچی به روش متداول اجرا می شود.
 2. پس از خشک شدن ابزار، اضافات نوار چسب جداکننده به وسیله تیغ برش جدا می شود.

در صورتی که دیوار کناف باشد:

 1. با استفاده از ماله یا کاردک دندانه دار، یک لایه بتونه درزگیر کناف به صورت شانه ای بر روی سطح دیوار (در محدوده اجرای ابزار) اجرا می شود.
 2. پس از خشک شدن لایه بتونه، ابزار گچی به روش متداول بر روی آن اجرا می شود.
 3. پس از خشک شدن ابزار، اضافات نوار چسب جداکننده به وسیله تیغ برش جدا می شود.

توجـه: در ایـن روش، ابـزار تنهـا بـه دیـوار متصل اسـت؛ لذا اجرای ابـزار با انـدازه و وزن غیر متعارف توصیه نمی شـود. در صـورت نیاز، برای ایجاد اسـتحکام  بیشـتر می  تـوان در محـل اسـتادها پیچ هـای TN اضافـی را بـه عنـوان گل میـخ اجرا نمـود. در این صـورت باید از پیـچ TN بلند اسـتفاده نمود، بـه نحوی که ضمـن عبـور از لایه های پوششـی و نفوذ در سـازه، بخشـی از پیچ از سـطح پنل بیـرون بماند.

ابـزار پیـش سـاخته: ایـن ابزارهـا از جنـس پلـی یورتـان یا پلـی اسـتایرن بـوده که با چسـب مناسـب (نظیر چسـب چوب) بـر روی سـاختار کنـاف نصب می شـوند. بـه واسـطه تولیـد صنعتـی ایـن قطعات، سـطح زیـر کار باید صـاف و گونیا باشـد.

اجرای سقف های تزئینی
اجرای سقف های تزئینی

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک