پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

اجرای زیرسازی سقف کناف

اجرای زیرسازی سقف کناف

قبـل از اجـرای زیرسـازی سقف کناف، بایـد نـوع و آرایـش آن بـر اسـاس دهانـه سـقف، نوع پوشـش کاری، نـوع عایق گـذاری و نـوع مقاومـت در برابر حریـق (در صورت اجـرای سـاختارهای دارای کـد حریـق) و از طریـق جـداول منـدرج در دفترچه اخیر اسـتخراج شـود.

اجـرای سـازه تـراز باربر: به وسـیله ریسـمان رنگ پاش، خـط تراز سـقف کاذب بـر روی دیوار پیرامونی مشـخص می شـود. سـازه U (به عنوان سـازه تراز باربـر) در محـل خـود بـه وسـیله عامـل اتصال مناسـب و در فواصـل معین (به شـرح زیر) به دیـوار زمینه متصـل می گردد:

  • در صورتـی کـه دیـوار زمینـه بنایـی باشـد، عامـل اتصـال مناسـب پیچ و رول پـلاگ بـوده و فاصله عوامـل اتصـال حداکثر 30 سـانتیمتر می باشد.
  • در صورتـی کـه دیـوار زمینـه دیوار خشـک باشـد، عامـل اتصال مناسـب دو عـدد پیـچ FN بوده و فاصلـه عوامـل اتصـال حداکثر 60 سـانتیمتر می باشد.
اجرای زیرسازی سقف کناف
اجرای زیرسازی سقف کناف

نکات فنی:

  • در صورتی که دهانه سقف کاذب از 2.25 متر کمتر باشد، فواصل عوامل اتصال فوق را میتوان دو برابر نمود.
  • فاصله اولین عامل اتصال از انتهای سازه تراز نباید از 10 سانتیمتر بیشتر باشد.
  • درصـورت بنایـی بـودن دیـوار پیرامونـی، سـازه تـراز پـس از نـازک کاری و بـر روی پوشـش نهایـی گـچ دیوار اجـرا می شـود. همچنیـن، باید نوار چسـب جداکننـده کنـاف در حـد فاصـل سـازه تراز و دیـوار قـرار گیرد.
  • در صـورت نیـاز بـه عایـق بنـدی صوتـی سـقف، قبـل از نصـب سـازه تـراز، نوار فـوم (یـا دو ردیف خمیـر درزبنـد) بر جـان آن اجرا می شـود. عـدم رعایت جزئیـات اخیـر، سـهم زیـادی در نقصـان عملکرد صوتی سـاختار خواهد داشـت.

اجـرای سـازه های سـقفی:

سازهای C (بـه عنوان سـازه باربـر) در درون سـازه های تراز قـرار می گیرند. نشـیمن گاه سـازه های باربـر روی بال سـازه تراز بایـد حداقـل 30 میلیمتـر باشـد. فاصلـه ایـن سـازه ها بنا به نوع پوشـش کاری می تواند 50 یا 60 سـانتیمتر باشـد. بسـته بـه عملکرد مورد نظر، ممکن اسـت سـازه ها بـه صـورت تک یـا دوتایی اجرا شـوند.

نکات فنی:

  • در صـورت نیـاز بـه عایـق بنـدی صوتـی سـقف، قبـل از نصـب سـازه های سـقفی ابتـدا و انتهـای کار، نوار فـوم (یا دو ردیـف خمیـر درزبند) بـر روی جان آن ها اجرا می شـود. عـدم رعایـت جزئیـات اخیـر، سـهم زیـادی در نقصـان عملکـرد صوتـی سـاختار خواهد داشـت. چنانچـه اعضـای پیرامونی سـقف از جنـس  مصالـح توپـر باشـد (ماننـد دیـوار بنایی)، سـازه های سـقفی ابتدا و انتهـای کار با اسـتفاده از پیـچ و رول پلاگ به اعضـای مذکور متصـل می گردند. در صورتـی کـه اعضـای پیرامونـی سـقف از جنـس مصالح مجوف باشـد (مانند دیوار خشـک)، سـازه های سـقفی ابتدا و انتهـای کار با اسـتفاده از مهارهای ویـژه اعضـای توخالـی (یـا پیـچ FNدرصـورت وجـود اسـتاد در محـل اتصـال) به اعضـای مذکـور متصـل می گردند. در هـر دو حالـت فوق الذکـر، عوامل اتصـال در فواصـل حداکثـر60 سـانتیمتر بـه اعضـای پیرامونـی متصـل می شـود. توجـه شـود کـه فاصله اولیـن عامل اتصـال از انتهای سـازه نبایـد از 10 سـانتیمتر بیشـتر باشد.
  • برای سهولت جایگیری سازه های سقفی در سازه تراز، سازه های سقفی را می توان 5 میلی متر کوتاه تر از دهانه سقف برید.
  • بال هـای فوقانـی سـازه های سـقفی را بایـد بـه وسـیله پیچ LB ، پـرچ یا پانچ بـه بال فوقانی سـازه تـراز متصل نمـود (در صورت نصـب نوار محافـظ بال درسـاختار دارای کـد حریق، انجام ایـن اتصـال لازم نخواهد بود).
اجرای زیرسازی سقف کناف
اجرای زیرسازی سقف کناف

روش اجرا سقف کاذب

  • در صـورت اجـرای سـازه های سـقفی بـه صـورت دوتایـی، جـان آن هـا بایـد توسـط پیـچLB و در فواصـل حداکثر 75 سـانتیمتر به یکدیگـر متصل شـوند.

نکتـه مهـم: افزایـش طـول سـازه های سـقفی تحـت هیچ شـرایطی مجـاز نمی باشد.

اجرای زیرسازی سقف کناف
اجرای زیرسازی سقف کناف

روش اجرا سقف کاذب

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک