اجرای زیرسازی دیوار W116

اجرای زیرسازی دیوار W116

در اجرای زیرسازی دیوار  W116، از دو ردیف سازه متصل به هم استفاده می‌شوند. این قطعات دارای ضخامت حداقل 12/5 میلیمتر و به ارتفاع حداقل 30 سانتیمتر بوده که به فواصل 60 سانتیمتر از یکدیگر توسط حداقل 6 عدد پیچ TN بر روی استادها نصب می‌شوند. فاصله ردیف های سازه و در نتیجه پهنای قطعات اتصال، تابع حجم تاسیسات و نوع ادواتی است که در دیوار قرار خواهند گرفت. سایر توضیحات اجرای سازه ها مانند روش مشروح در W111 و W112 می‌باشد.

اجرای زیرسازی دیوار W116

نکته فنی: اولین قطعه اتصال را می توان در فاصله 75 سانتیمتری از کف اجرا نمود.

افزایش طول استاد:

حتـی الامـکان، اندازه اسـتادها باید متناسـب بـا ارتفاع دیوار انتخاب شـود. بـرای این منظور، اسـتفاده از اسـتاد بـا طـول بلنـد و برش آن به طـول دلخواه راهکار مناسـبی خواهـد بود. در صورت اسـتفاده ازاسـتادهای کوتـاه، افزایـش طول اسـتادها به یکـی از روش های زیـر امکان پذیـر خواهد بود:
  • همپوشانی طولی از استاد مطابق جدول همپوشانی و شکل (1)
  • استفاده از برشی از استاد مطابق جدول همپوشانی و شکل (2)
  • استفاده از برشی از رانر مطابق جدول همپوشانی و شکل (3)
  • استفاده از برشی از پروفیل UA مطابق جدول همپوشانی و شکل (4)

 

برای اتصال موقت سازه ها به یکدیگر، از پانچ استفاده شده و با نصب صفحات، اتصال نهایی بر قرار و ساختاری مستحکم و یکپارچه تشکیل می شود. همچنین می توان از پرچ و پیچ برای ایجاد اتصال استفاده نمود.
نکات فنی:
  • در صورت استفاده از استادهای افزایش طول یافته، باید سازه گذاری به صورت حصیر چین انجام شود.
  • افزایش طول استاد باید یک بار در یک راستا انجام شود.
  • استادها تنها در جهت عمودی میتوانند افزایش طول داشته باشند و این عملیات در جهت افقی مجاز نمی باشد.

سازه متصل

اجرای زیرسازی دیوار W116

اجرای زیرسازی دیوار W116