پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

اجرای زیرسازی دیوار W116

در اجرای زیرسازی دیوار  W116، از دو ردیف سازه متصل به هم استفاده می‌شوند. این قطعات دارای ضخامت حداقل 12/5 میلیمتر و به ارتفاع حداقل 30 سانتیمتر بوده که به فواصل 60 سانتیمتر از یکدیگر توسط حداقل 6 عدد پیچ TN بر روی استادها نصب می‌شوند. فاصله ردیف های سازه و در نتیجه پهنای قطعات اتصال، تابع حجم تاسیسات و نوع ادواتی است که در دیوار قرار خواهند گرفت. سایر توضیحات اجرای سازه ها مانند روش مشروح در W111 و W112 می‌باشد.

نکته فنی: اولین قطعه اتصال را می توان در فاصله 75 سانتیمتری از کف اجرا نمود.

افزایش طول استاد:

حتـی الامـکان، اندازه اسـتادها باید متناسـب بـا ارتفاع دیوار انتخاب شـود. بـرای این منظور، اسـتفاده از اسـتاد بـا طـول بلنـد و برش آن به طـول دلخواه راهکار مناسـبی خواهـد بود. در صورت اسـتفاده ازاسـتادهای کوتـاه، افزایـش طول اسـتادها به یکـی از روش های زیـر امکان پذیـر خواهد بود:

  • همپوشانی طولی از استاد مطابق جدول همپوشانی و شکل (1)
  • استفاده از برشی از استاد مطابق جدول همپوشانی و شکل (2)
  • استفاده از برشی از رانر مطابق جدول همپوشانی و شکل (3)
  • استفاده از برشی از پروفیل UA مطابق جدول همپوشانی و شکل (4)

برای اتصال موقت سازه ها به یکدیگر، از پانچ استفاده شده و با نصب صفحات، اتصال نهایی بر قرار و ساختاری مستحکم و یکپارچه تشکیل می شود. همچنین می توان از پرچ و پیچ برای ایجاد اتصال استفاده نمود.

نکات فنی:
  • در صورت استفاده از استادهای افزایش طول یافته، باید سازه گذاری به صورت حصیر چین انجام شود.
  • افزایش طول استاد باید یک بار در یک راستا انجام شود.
  • استادها تنها در جهت عمودی میتوانند افزایش طول داشته باشند و این عملیات در جهت افقی مجاز نمی باشد.
سازه متصل

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک