پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

اجرای دیوار قوس دار

اجرای-دیوار-منحنی-کناف
 • اجرای زیرسازی:

بـرای اجـرای زیرسـازی در دیوارهـای قـوس دار، در رانرهـا برش هایـی ایجـاد می شـود تـا بدیـن ترتیـب سـازه ای منعطـف حاصل شـود. بـا اسـتفاده از عامل اتصـال مناسـب، رانرهـای بـرش خـورده بـا فواصـل حداکثر 30 سـانتیمتر بـه کف و سـقف متصل می شـوند. پس از نصـب رانرها، اسـتادها با فواصـل حداکثر 30 سـانتیمتر در رانرهـا قـرار گرفتـه و توسـط پانـچ در جای خـود تثبیـت می گردند.

جهت خم کردن صفحات روکش دار گچی و اجرای سطوح منحنی، از روش های زیر استفاده می گردد:

    1 – ایجاد قوس به روش خشک:

از ایـن روش بـرای اجـرای قوس هـای بـا شـعاع بـزرگ اسـتفاده می شـود. در ایـن روش، قـوس بدسـت آمده تابع شـکل زیرسـازی خواهـد بود. برای پوشـش کاری، غالبـا از پنل هـای کـم ضخامـت در چنـد لایه اسـتفاده شـده که بـه صورت افقی نصب می شـوند. صفحـات گچی با فشـار و به تدریج بر روی زیرسـازی خـم شـده و بـه وسـیله پیچ TN بـر روی اسـتادها متصل و محکـم می گردند.

اجرای دیوار قوس دار
    2 – ایجاد قوس به روش تر:

در ایـن روش، از یـک قالـب مخصـوص (مطابـق شـکل زیـر) اسـتفاده می شـود و می تـوان قوس هـای بـا شـعاع کمتـری نسـبت به روش خشـک ایجـاد نمود.بـرای ایـن منظـور مراحل زیـر انجام می شـود:

 • صفحه گچی را بر روی یک شاسی ساخته شده از سازه های کناف (یا مشابه) به نحوی قرار داده که سطحی که قرار است در معرض فشار قرار گیرد، رو به ای باشد که لبه های پنل از آن بیرون بزند؛ بدین ترتیب لبه های پنل آزاد بوده و آب اضافه از لبه ها سرریز می شود.
 • بـا اسـتفاده از غلطـک سـوزنی، کاغـذ روکـش سـطحی کـه قـرار اسـت در معرض فشـار قـرار گیـرد حفـره دار می شـود (حرکت غلطـک بایـد در دو جهت طولـی و عرضـی پنـل صـورت پذیرد).
 • سـطح مذکـور را بـه وسـیله آب پـاش دسـتی یـا غلطـک حوله ای خیـس و چند دقیقـه صبر کرده تـا آب جذب پنل شـود. ایـن کار آن قدر تکرار می شـود تـا پنل به حد اشـباع برسـد. 
 • صفحـه اشـباع شـده بـر روی قالـب مخصـوص قرار داده شـده و لبه های دو سـر آن توسـط یـک قطعه پروفیـل (فک ثابـت) و یک قطعه چـوب چهار تراش(فـک متحرک) مهار می شـود.
 • دو عـدد سـازه بـر لبه هـای صفحـه قـرار داده شـده و به وسـیله چسـب نـواری به یکدیگـر محکم می شـوند. صفحه مهار شـده از قالـب خارج شـده و اجازه داده می شـود کـه آب اضافـه خود را از دسـت بدهد. 
 • صفحه خشک به شکل قالب مورد نظر در آمده و آماده نصب می باشد.
اجرای دیوار قوس دار

شـعاع قـوس مجـاز:

شـعاع های قـوس قابـل اجـرا در دو روش خشـک و تـر، تابع ضخامت صفحه اسـت. شـعاع قـوس مجـاز را می تـوان با توجه بـه جدول زیر تعییـن نمود.

اجرای دیوار قوس دار
طول صفحه:

طول صفحه  ای که قرار است قوس داده شود را می توان از رابطه های زیر تعیین نمود:

اجرای دیوار قوس دار
مثـال:

بـرای اجـرای یـک نیـم دایـره با شـعاع قوس 50 سـانتیمتر بایـد از پنل بـا ضخامت 9.5 (یا 6.5 )میلیمتر و به طول (سانتی متر 157=3.14 * 50 ) استفاده نمود.

نکتـه فنـی:

بـرای ایجـاد قوس هـای با شـعاع کوچک، می تـوان از صفحـات کم ضخامـت در چند لایه اسـتفاده نمود. بـه طور مثـال، می تـوان از دو لایه پنل بـا ضخامـت 6.5 میلیمتـر بـه جای یک لایـه پنل با ضخامـت 12.5 میلیمتر استفاده شود.

   3 – ایجاد قوس به روش برش کاغذ روکش:

در ایـن روش، کاغـذ روکـش یـک سـمت پنـل بـه فواصـل کوتـاه و به شـکل شـیارهای مـوازی، بـرش داده می شـود؛ در نتیجـه یک صفحـه انعطـاف پذیر به دسـت می آیـد. بـا اسـتفاده از ایـن روش، قوس هـای بـا شـعاع 50 میلیمتر و بیشـتر قابل اجـرا می باشـند. برای اجـرای قوس به ایـن روش، مراحل زیـر انجام می شود:

 • با استفاده از اره دوار، بر روی سطح پنل شیارهای موازی به فواصل کوتاه ایجاد می شود.
 • صفحه شیار خورده بر روی قالب مخصوص قرار داده شده و شیارها توسط بتونه درزگیر کناف کاملا پر می شوند.
 • پـس از خشـک شـدن بتونـه، صفحـه از قالـب خارج شـده و سـطح دیگر آن توسـط بتونـه درزگیر یا گچ پوششـی کناف پوشـیده شـده، به نحـوی که یکسـطح یکنواخـت و صاف حاصل شـود.
 • صفحه شکل یافته آماده نصب می باشد.
اجرای دیوار قوس دار
اجرای دیوار قوس دار

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک