پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

اجرای خروجی تهویه

بـرای اجـرای خروجـی تهویـه در پیشـانی سـقف کاذب، در مرحله زیرسـازی باید یک قاب کمکی با اسـتفاده از قطعات نبشـی L25 و سـازه UH36یا سـازه سـقفی (CD 60 و یا F47) اجـرا نمـود. سـپس یـک قـاب چوبـی (ویـژه نصـب کانـال) توسـط پیـچ به قـاب کمکـی متصل می گـردد. پـس از تکمیـل مرحله قاب بنـدی، نصـب پنـل صـورت می گیـرد. بـرای بـرش محـل دریچه بـر روی پنـل، از اره چاقویی و سـوهان اسـتفاده می شـود. در انتهـا دریچه به وسـیله پیچ یـا میـخ به قـاب چوبـی متصـل می گردد.

بـرای اجـرای خروجـی تهویـه در سـطح سـقف کاذب، بـه روش مشـابه فوق عمل می شـود. در ایـن حالت با توجه بـه ابعـاد و موقعیت خروجی تهویـه و فاصله سـازه گـذاری، ممکـن اسـت تعبیه سـازه ها و آویزهـای کمکی (اضافـه بر سـازه های قاب بندی) لازم باشـد.

اجرای خروجی تهویه
اجرای خروجی تهویه

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک