پروژه های زیباآشیان پارس

مجله خبری

021

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم

اجرای نمای خشک

اجرای خروجی تهويه

اجرای خروجی تهويه:

بـرای اجـرای خروجـی تهويـه در پیشـانی سـقف کاذب، در مرحله زيرسـازی بايد يک قاب کمکی با اسـتفاده از قطعات نبشـی L25 و سـازه UH36يا سـازه سـقفی (CD 60 و یا F47) اجـرا نمـود. سـپس يـک قـاب چوبـی (ويـژه نصـب کانـال) توسـط پیـچ به قـاب کمکـی متصل می گـردد. پـس از تکمیـل مرحله قاب بنـدی، نصـب پنـل صـورت می گیـرد. بـرای بـرش محـل دريچه بـر روی پنـل، از اره چاقويی و سـوهان اسـتفاده می شـود. در انتهـا دريچه به وسـیله پیچ يـا میـخ به قـاب چوبـی متصـل می گردد.
بـرای اجـرای خروجـی تهويـه در سـطح سـقف کاذب، بـه روش مشـابه فوق عمل می شـود. در ايـن حالت با توجه بـه ابعـاد و موقعیت خروجی تهويـه و فاصله سـازه گـذاری، ممکـن اسـت تعبیه سـازه ها و آويزهـای کمکی (اضافـه بر سـازه های قاب بندی) لازم باشـد.
اجرای خروجی تهويه
اجرای خروجی تهويه

اجرای خروجی تهويه

اجرای خروجی تهويه
اجرای خروجی تهويه

کافیست نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990