پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

اجرای تاسیسات

اجرای تاسیسات سرویس بهداشتی

 اجرای تاسیسات مکانیکی و نصب ادوات در سرویس بهداشتی:

لوله کشی:

جهـت اجـرای لوله هـای آب و فاضـلاب کـه در مسـیرهای قائـم قـرار دارنـد، از سـازه پشـتیبان sp60 استفاده می شود این سازه به عنوان یک صفحه مونتاژ همل کرده که لوله ها و زانویی ها بر روی آن نصب می شود .این سازها پشتیبان توسط پیچ LN  کناف، به اسـتادهای مجـاور متصل می شود .در دیوارهـای تاسیسـاتی، بـرای عبـور تاسیسـات افقـی بیـن دو ردیـف سـازه می توان یـک قطعه سـازه C یا U را به اسـتادهای دو طـرف متصل نمود و از بسـت مناسـب جهـت مهار لوله هـا اسـتفاده نمود.

اجرای تاسیسات
اجرای تاسیسات
اجرای تاسیسات
اجرای تاسیسات

نکات فنی:

  • جهـت اجـرای خروجـی لوله هـای آب و فاضـلاب در صفحـات، از گردبر اسـتفاده می شـود. انـدازه قطر گردبـر باید 10 میلیمتـر از قطر لوله خروجی بیشـتر باشـد. درز بیـن لولـه خروجـی و بخـش برش خورده، به وسـیله خمیر درزبند مناسـب (نظیر چسـب سـیلیکون) درزبندی می شود.
  • در صورتـی کـه قطـر خروجـی از16 سـانتیمتر بیشـتر باشـد، خروجی مذکور بازشـو تلقی شـده و از قواعـد اجرای بازشـوها پیروی می کنـد. در این حالت، بایـد اطـراف خروجـی توسـط یک قاب سـاخته شـده با سـازه های C , U تقویت شـده، تا یکپارچگی و انسـجام سـاختار حفظ شـود.
  • در صـورت قرارگیـری سـازه پشـتیبان در مجـاورت اسـتاد اول متصـل بـه دیـوار، از یـک قطعـه رانر کمکـی (به طـول حداقل 30 سـانتیمتر) بـرای اتصال سـازه پشـتیبان اسـتفاده می شـود. بـرای ایـن منظـور، رانـر کمکـی موقتـا به وسـیله پانـچ به اسـتاد متصـل گردیده کـه در هنـگام نصب صفحـات، اتصال نهایـی میـان این دو سـازه توسـط پیـچ TB تامین میگردد.
اجرای تاسیسات
اجرای تاسیسات

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک