پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

اجرای تاسیسات کناف

لوله کشی:

جهـت اجـرای لوله هـای آب و فاضـلاب کـه در مسـیرهای قائـم قـرار دارنـد، از سـازه پشـتیبان sp60 استفاده می شود این سازه به عنوان یک صفحه مونتاژ همل کرده که لوله ها و زانویی ها بر روی آن نصب می شود .این سازها پشتیبان توسط پیچ LN  کناف، به اسـتادهای مجـاور متصل می شود .در دیوارهـای تاسیسـاتی، بـرای عبـور تاسیسـات افقـی بیـن دو ردیـف سـازه می توان یـک قطعه سـازه C یا U را به اسـتادهای دو طـرف متصل نمود و از بسـت مناسـب جهـت مهار لوله هـا اسـتفاده نمود.

اجرای تاسیسات کناف
اجرای تاسیسات کناف

نکات فنی:

  • جهـت اجـرای خروجـی لوله هـای آب و فاضـلاب در صفحـات، از گردبر اسـتفاده می شـود. انـدازه قطر گردبـر باید 10 میلیمتـر از قطر لوله خروجی بیشـتر باشـد. درز بیـن لولـه خروجـی و بخـش برش خورده، به وسـیله خمیر درزبند مناسـب (نظیر چسـب سـیلیکون) درزبندی می شود.
  • در صورتـی کـه قطـر خروجـی از16 سـانتیمتر بیشـتر باشـد، خروجی مذکور بازشـو تلقی شـده و از قواعـد اجرای بازشـوها پیروی می کنـد. در این حالت، بایـد اطـراف خروجـی توسـط یک قاب سـاخته شـده با سـازه های C , U تقویت شـده، تا یکپارچگی و انسـجام سـاختار حفظ شـود.
  • در صـورت قرارگیـری سـازه پشـتیبان در مجـاورت اسـتاد اول متصـل بـه دیـوار، از یـک قطعـه رانر کمکـی (به طـول حداقل 30 سـانتیمتر) بـرای اتصال سـازه پشـتیبان اسـتفاده می شـود. بـرای ایـن منظـور، رانـر کمکـی موقتـا به وسـیله پانـچ به اسـتاد متصـل گردیده کـه در هنـگام نصب صفحـات، اتصال نهایـی میـان این دو سـازه توسـط پیـچ TB تامین میگردد.

نصب روشویی:

بـرای نصب روشویی (اعـم از دیـواری و پایـه دار)، از یک قطعه چـوب عمل آوری شـده به طول56 ( 36 بـرای اسـتاد گـذاری بـا فاصلـه 40 سـانتیمتر)، ارتفـاع 30 و ضخامـت 4 سـانتیمتر اسـتفاده

می شـود. ایـن تختـه چوبـی کـه اصطلاحـا «تـراورس» نامیـده می شـود، بـه وسـیله پیـچ TN35  به فواصـل حداکثـر 5 سـانتیمتر بـه اسـتادهای طرفیـن متصـل می شـود. در صـورت اسـتفاده از قطعات چوبـی بـا ضخامـت کمتـر (نظیـر تختـه چنـد لایـی چوبی بـه ضخامـت 20 میلیمتـر)، می تـوان از دو قطعـه نبشـی L25  بـرای نصـب تـراورس به سـازه های مجـاور اسـتفاده نمود.

پـس از نصـب تـراورس، بایـد عامـل اتصـال ویـژه نصـب روشـویی (مطابـق تصویـر مقابل) به تـراورس متصـل شـود. حداقـل قطـر و طـول مناسـب بـرای ایـن عامـل اتصـال بـه ترتیـب 8 و 135 میلیمتـر

می باشد . در مـواردی کـه تـراورس در دیـوار پیـش بینی نشـده باشـد، می تـوان لگن روشـویی را به وسـیله مهار صلیبـی ویـژه (نظیر KM10  شرکت فیشر ) به دیوار موجود متصل نمود.

اتصال ویژه نصب روشویی (روکا)
اتصال ویژه نصب روشویی (روکا)
نصب روشویی
نصب روشویی
نصب روشویی
نصب روشویی

نصب فلاش تانک توکار

بـا توجـه بـه توخالـی بـودن دیوارهـای جداکننـده کنـاف، در سـرویس های بهداشـتی (اعـم از ایرانـی و فرنگـی) می تـوان فـلاش تانـک تـوکار نصـب نمـود. ایـن قابلیـت، بـه لحـاظ معمـاری یـک مزیـت نسـبت بـه دیوارهـای بنایی به شـمار مـی رود. برای ایـن منظور، مخـزن آب به وسـیله عامـل اتصال مناسـب به اسـتادهای مجـاور متصـل می شـود (در صـورت نیـاز می تـوان از سـازه های کمکـی   C ,L یا U استفاده نمود).

نصب فلاش تانک توکار

نصب توالت فرنگی دیواری

بـرای نصـب توالـت فرنگـی دیـواری، از سـازه پشـتیبان ویـژه آن اسـتفاده می شـود. بـا اسـتفاده از ایـن سـازه، وزن توالـت فرنگـی به کـف و سـازه های مجاور (قوطـی فـولادی) منتقـل می شـود. سـازه پشـتیبان مذکـور دارای جزئیات بسـیار سـاده ای بـوده و می تـوان آن را به صـورت پیش سـاخته تهیه یا با اسـتفاده از مقاطـع فلـزی نظیـر قوطـی، ناودانی و نبشـی در محل کارگاه سـاخت.

نصب توالت فرنگی دیواری

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک