پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

اجرای تاسیسات الکتریکی

 •  سیم کشی:

در دیوارهـای کنـاف، سـیم کشـی بـه روش معمـول (لوله خرطومـی یا فلزی) صـورت می گیرد. برای عبور تاسیسـات افقی، بازشـوهایی بر روی اسـتادها وجود دارد. عـلاوه بـر بازشـوهای کارخانـه ای موجـود بـر روی اسـتادها، می تـوان بـر روی این سـازه ها بازشـوهای اضافی جهـت عبور تاسیسـات ایجاد نمـود. ابعاد و تعـداد بازشـوهای اضافی بر اسـاس جـدول زیر تعیین می شـود.

اجرای تاسیسات الکتریکی
اجرای تاسیسات الکتریکی
 •  نصب کلید، پریز و جعبه تقسیم:

نصب قوطی های برق در دیوارهای کناف به دو روش صورت می گیرد:

نصـب قوطی هـای بـرق فلزی تـوکار: مزیت ایـن روش، ایسـتایی بسـیار خـوب قوطـی و اسـتقامت و دوام در زمان بهـره بـرداری می باشـد. در این روش از قطعـه اتصـال سـازه پشـتیبان SC47 و سـازه F47  اسـتفاده می شـود. قوطـی برق هـای فلـزی متـداول در بـازار، دارای ابعاد (عمـق)  70*40 در ارتفاع 70 میلیمتـر بـوده کـه عمدتـا در دیوارهـای بنایـی اسـتفاده می شـود. بـه دلیـل فراوانـی و آشـنایی پیمانـکاران تاسیسـاتی با ایـن نوع قوطـی برق، اسـتفاده از آن در دیوارهـای خشـک نیـز معمـول شـده اسـت. بـرای دیوارهـای تک لایـه می تـوان از قوطی های برق بـه عمق 40 میلیمتر اسـتفاده نمـود؛ اما بـرای دیوارهـای دو لایـه، اسـتفاده از قوطی هـای بـرق بـا عمـق  60 میلیمتر توصیـه می گردد. نکتـه مهم در اسـتفاده از قوطی هـای برق با عمـق 60 میلیمتر، وجـود فاصلـه 25 میلیمتـری میـان ورودی لولـه بـرق و لبـه قوطی می باشـد. فاصله مذکـور، داخل ضخامت صفحـات نفوذ کـرده و اتصال مناسـب میان کلید و پریـز بـا قوطی بـرق را امـکان پذیـر می نماید.

روش نصب:
 • سازه پشتیبان (شامل قطعه اتصال SC47 و سازه F47 ) به وسیله پیچ LN به استادهای مجاور متصل می شود.
 • قوطی برق به وسیله پیچ LB  به سازه پشتیبان متصل می شود.
 • در محل قوطی برق ،پنل به وسیله گردبر برش داده می شود.اندازه قطر گردبر باید به گونه ای انتخاب شود که سطح برش خورده به صورت یک دایره محاط در قوطی برق درآید.
 • با استفاده از اره چاقویی و سوهان ،حفره موجود به صورت یک متر مربع شکل داده می شود.
اجرای تاسیسات الکتریکی

نصـب قوطی هـای بـرق ویـژه دیـوار خشـک:

در ایـن روش، از قوطی هـای پلاسـتیکی کـه ویـژه ایـن نـوع دیوارهـا طراحـی و تولید شـده اند اسـتفاده می شوند.

این روش دارای مزایای زیر است:

 • حذف سازه پشتیبان
 • نصب آسان در هر نقطه از دیوار
 • قابل تنظیم و هماهنگ با افزایش تعداد لایه های پوششی دیوار
 • عمق نفوذ کم
 • تولید قوطی ها به صورت چند تایی و متصل به هم
اجرای تاسیسات الکتریکی

روش نصب:

 • مرکز هندسی قوطی برق بر روی صفحه گچی تعیین می شود.
 • صفحه گچی به وسیله گردبر برش داده می شود (با قطر متناسب با قوطی برق مورد مصرف).
 • ایـن نـوع قوطـی دارای دو عـدد گیـره بـوده کـه بـه وسـیله پیـچ، قابـل تنظیم می باشـد. بـا اسـتفاده از یـک پیچ گوشـتی، فکها جمع شـده وهـای گیرهقوطـی بـرق بـا پنل درگیـر و بـه آن متصل می شـود.

نکات فنی:

 • جهت برش پنل در محل قوطی برق، باید از ابزار و روش اجرایی مناسب استفاده نمود؛ در غیر این صورت، کیفیت کار به اندازه قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
 • در دیوارهـای خشـک، بایـد از نصـب پشـت بـه پشـت قوطی هـای بـرق پرهیـز نمود. عـدم رعایت ایـن نکتـه، عملکـرد دیـوار را در برابر حریـق و صوت، بهمیـزان قابـل توجهی کاهـش خواهد داد.
اجرای تاسیسات الکتریکی

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک