پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

اجرای اجزای بادبندی

  • در مـواردی کـه دیـوار کنـاف صرفـا به سـقف کاذب متصل می شـود، اطمینان از اسـتحکام سـقف کاذب و نبود حـرکات جانبی در آن ضروری اسـت. برای جلوگیـری از حـرکات جانبـی، بایـد اعضـای بادبندی در اجرای زیرسـازی سـقف کاذب در نظر گرفته شـوند. به عـلاوه، در چنین شـرایطی رعایت جزئیات مربـوط بـه عایق کاری صوتـی نیز توصیه می شود.
  • برای سقف های کاذب با سطوح گسترده و یکنواخت، اجرای عناصر بادبندی جهت مهار حرکات جانبی (برای مساحت حداکثر هر25 متر مربع) توصیه می گردد.
  • عضو بابندی از آویز سیمی به شماره گیج  12( قطر2 میلیمتر) باشد.
  • حداکثر زاویه اجرای عضو بادبندی 45 درجه می باشد.
  • محل اجرای عضو بادبندی در محدوده آویزگیری و با فاصله حداکثر 800میلیمتر  از آویز می باشد.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک