اجرای اجزای بادبندی

اجرای اجزای بادبندی :

  • در مـواردي کـه ديـوار کنـاف صرفـا به سـقف کاذب متصل مي شـود، اطمینان از اسـتحکام سـقف کاذب و نبود حـرکات جانبي در آن ضروري اسـت. براي جلوگیـري از حـرکات جانبـي، بايـد اعضـاي بادبندي در اجراي زيرسـازي سـقف کاذب در نظر گرفته شـوند. به عـلاوه، در چنین شـرايطي رعايت جزئیات مربـوط بـه عايق کاري صوتـي نیز توصیه مي شود.

 

  • براي سقف هاي کاذب با سطوح گسترده و يکنواخت، اجراي عناصر بادبندي جهت مهار حرکات جانبي (براي مساحت حداکثر هر25 متر مربع) توصیه مي گردد.

 

  • عضو بابندی از آويز سیمی به شماره گیج  12( قطر2 میلیمتر) باشد.

 

  • حداکثر زاويه اجرای عضو بادبندی 45 درجه می باشد.

 

  • محل اجرای عضو بادبندی در محدوده آويزگیری و با فاصله حداکثر 800میلیمتر  از آویز می باشد.

 

اجرای اجزای بادبندی
اجرای اجزای بادبندی