پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

اجرای ابزار گچی

اجرای ابزار گچی
 ابزار گچی:
   1 . برای اجرای ابزار گچی (به روش تر)، به روش زیر عمل می شود:
  • ابتـدا نـوار چسـب جداکننـده کنـاف (در یـک یـا چند ردیف) بر روی سـطح سـقف اجرا شـده، به نحوی که کل سـطح تماس ابزار با سـقف پوشـیده شـدهو میـان ابزار و سـقف انفصال ایجاد شـود.
  • با استفاده از ماله یا کاردک دندانه دار، یک لایه بتونه درزگیر کناف به صورت شانه ای بر روی سطح دیوار (در محدوده اجرای ابزار) اجرا می شود.
  • پس از خشک شدن لایه بتونه، ابزار گچی به روش متداول بر روی آن اجرا می شود.
  • پس از خشک شدن ابزار، اضافات نوار چسب جداکننده به وسیله تیغ برش جدا می شود.
تذکـر:

در ایـن روش، ابـزار تنهـا بـه دیـوار متصل اسـت؛ لذا اجـرای ابزار با انـدازه و وزن غیـر متعارف توصیه نمی شـود. در صـورت نیاز، برای ایجاد اسـتحکام بیشـتر می تـوان در محـل اسـتادها پیچ هـای TN  اضافـی را بـه عنـوان گل میـخ اجرا نمـود. در این صـورت باید از پیـچ TN بلند اسـتفاده نمود، بـه نحوی که ضمـن عبـور از لایه هـای پوششـی و نفوذ در سـازه، بخشـی از پیچ از سـطح پنل بیـرون بماند.

    2 .  ابزار پیش ساخته:

ایـن ابزارهـا از جنـس پلـی یورتـان یـا پلـی اسـتایرن بـوده کـه بـا چسـب مناسـب (نظیر چسـب چـوب) بـر روی سـاختار نصب می شـوند. بـه واسـطه تولید صنعتـی ایـن قطعـات، سـطح زیـر کار باید صـاف و گونیا باشـد.

اجرای ابزار گچی

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک