پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

اجراي سقف هاي تزئيني

اجراي سقف هاي تزئيني:

 •  اجرای شکست (باکس) و فناوري صفحات شيار خورده کناف:

با استفاده از دستگاه مخصوص، صفحات گچي از يک سمت تحت زواياي 30 تا 120درجه شیار زده می شوند و با استفاده از چسب مناسب (نظیر چسب چوب)، صفحات گچی را مي توان به سطوحي با شکست هاي ظريف و زيبا و با وزن بسیار کم تبديل کرد. با استفاده از اين فناوري، مي توان پیچیده ترين طرح هاي معماري را با دقت، سرعت و کیفیت بالا اجرا نمود و عملا کار با صفحات گچي به يک کار هنري و ذوقي ارتقاء مي يابد. اشکال بدست آمده با يک زيرسازي ساده فلزي و يا در مواردي بدون زيرسازي، در جاي خود نصب مي شوند. از ويژگي هاي اين فناوري، حذف نوار درزگیر در مرحله بتونه کاری و در نتیجه ارتقاء کیفیت کار تمام شده مي

باشد. در اين بخش، نمونه هايي از کار با صفحات شیار خورده کناف و جزئیات اجرايی انواع شکست های متداول (باکس) ارائه شده است.
نکته فنی : در اجرای باکس های با ارتفاع کمتر از 60 سانتیمتر و عمق کمتر از  50 سانتیمتر، سازه گذاری لازم نبوده مگر آن که به لحاظ اجراي ی ضرورت داشته باشد.
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
نصب جاپرده ای :
جزئیـات نصـب ريـل پـرده در شـکل زير نشـان داده شـده اسـت. لازم بـه ذکر اسـت درصورتیکه بـار وارد به سـقف در اثر وزن پـرده از 5 کیلوگـرم در هر متر  طـول بیشـتر اسـت، می بايسـت بـا اسـتفاده از تمهیداتـی نظیـر اجـرای ورق سرتاسـری پشـت پنل به تقويت زيرسـازی سـقف در آن قسـمت اقـدام نمود. در صـورت چنـد لايـه بـودن پرده هـا و داشـتن وزن نامتعـارف، توصیه می شـود از سـقف اصلی جهـت اجرای ريـل پرده اسـتفاده کرد.
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
 •  ايجاد قوس به روش خشک:
از ايـن روش بـراي اجـراي قوس هـاي بـا شـعاع بـزرگ اسـتفاده مي شـود. در اين روش، قوس به دسـت آمـده تابع شـکل زيرسـازي خواهد بود. براي پوشـش کاری، صفحـات گچـي بـا فشـار و بـه تدريـج بـر روي زيرسـازي خم شـده و به وسـیله پیچ TN، بـر روي سـازه متصل و محکم می شود.
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
 •  ايجاد قوس به روش تر:
در ايـن روش، از يـک قالـب مخصـوص (مطابـق شـکل) اسـتفاده مي شـود و مي تـوان قوس هاي با شـعاع کوچکتری نسـبت به روش خشـک ايجاد نمـود. براي ايـن منظور مراحـل زير انجام مي شـود:
صفحـه گچـي را بـر روي يـک شاسـي سـاخته شـده از سـازه هاي کنـاف (يـا مشـابه) به نحوي قـرار داده که سـطحي کـه قرار اسـت در معرض فشـار قرارگیـرد، رو بـه بـالا باشـد. ابعـاد شاسـي مذکـور بايـد به گونه اي باشـد کـه لبه هـاي صفحه از آن بیـرون بزنـد؛ بدين ترتیـب لبه هـا آزاد بـوده و آب اضافه از لبه ها سرریز میشود
بـا اسـتفاده از غلطـک سـوزني، کاغـذ روکـش سـطحي کـه قـرار اسـت در معرض فشـار قـرار گیـرد حفـره دار مي شـود (حرکت غلطـک بايـد در دو جهت طولـي و عرضـي پنـل صـورت پذيرد).
سـطح مذکـور را بـه وسـیله آب پـاش دسـتي يـا غلطک حولـه اي خیس و چنـد دقیقه صبر کـرده تا آب جذب پنل شـود. ايـن کار آن قدر تکرار مي شود تـا پنل به حد اشـباع برسـد.
صفحـه اشـباع شـده بـر روي قالـب مخصـوص قرار داده شـده و لبه هاي دو سـر آن توسـط يـک قطعه پروفیـل (فک ثابـت) و يک قطعه چـوب چهار تراش (فـک متحرک) مهار مي شـود.

دو عـدد سـازه بـر لبه هـاي صفحـه قـرار داده شـده و به وسـیله چسـب نـواري به يکديگـر محکم مي شـوند. صفحه مهار شـده از قالـب خارج شـده و اجازه داده می

شـود کـه آب اضافـه خود را از دسـت بدهد.
صفحه خشک به شکل قالب مورد نظر در آمده و آماده نصب مي باشد.
شـعاع قـوس مجـاز: شـعاع هاي قـوس قابـل اجـرا در دو روش خشـک و تـر، تابع ضخامت صفحه اسـت. شـعاع قـوس مجـاز را مي تـوان با توجه بـه جدول زير تعییـن نمود.
اجراي سقف هاي تزئيني
طول صفحه: طول صفحه اي که قرار است قوس داده شود را مي توان از رابطه هاي زير تعیین نمود:
اجراي سقف هاي تزئيني
مثـال: بـراي اجـراي يـک نیـم دايره با شـعاع قـوس50 سـانتیمتر بايد از پنـل با ضخامـت 9.5 یا 6.5 میلیمتر میلیمتر و بـه طـول (سـانتیمتر 157=3.14*50 )استفاده نمود.
نکتـه فنـي:بـراي ايجـاد قوس هـاي با شـعاع کوچک، مي تـوان از صفحـات کم ضخامـت در چند لايه اسـتفاده نمود. بـه طور مثـال، مي تـوان از دو لايه پنل  بـا ضخامـت 6.5 میلیمتـر بـه جاي يک لايـه پنل با ضخامـت 12.5  میلیمتر اسـتفاده نمود.
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
 •  ايجاد قوس به روش برش کاغذ روکش
در ايـن روش، کاغـذ روکـش يـک سـمت پنـل بـه فواصـل کوتـاه و به شـکل شـیارهاي مـوازي، بـرش داده مي شـود؛ در نتیجـه يک صفحـه انعطـاف پذير به دسـت مي آيد.
براي اين منظور مراحل زير انجام مي شود:
 1. با استفاده از اره دوار، بر روي سطح پنل شیارهاي موازي به فواصل کوتاه ايجاد مي شود.
 2. صفحه شیار خورده بر روي قالب مخصوص قرار داده شده و شیارها توسط بتونه درزگیر کناف کاملا پر مي شود.
 3. پـس از خشـک شـدن بتونه هـا، صفحـه از قالـب خـارج شـده و سـطح ديگـر آن توسـط بتونـه درزگیر يا گچ پوششـی کناف پوشـیده شـده، بـه نحوي که

  يـک سـطح يکنواخـت و صاف حاصل شـود.
 4. صفحه شکل يافته آماده نصب مي باشد.
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني
 •  اجراي ابزار:
ابـزار گچـي : بـراي اجـراي ابـزار گچـي (بـه روش تر)، ابتـدا نوار چسـب جداکننده کنـاف (در يک يـا چند رديف) بر روي سـطح سـقف اجرا شـده، به نحوي کـه کل سـطح تماس ابزار با سـقف پوشـیده شـده و میـان ابزار و سـقف انفصال ايجاد شـود.

در صورتي که ديوار بنايي باشد:

 1. ابزار گچي به روش متداول اجرا مي شود.
 2. پس از خشک شدن ابزار، اضافات نوار چسب جداکننده به وسیله تیغ برش جدا مي شود.
در صورتي که ديوار کناف باشد:
 1. با استفاده از ماله يا کاردک دندانه دار، يک لايه بتونه درزگیر کناف به صورت شانه اي بر روي سطح ديوار (در محدوده اجراي ابزار) اجرا مي شود.
 2. پس از خشک شدن لايه بتونه، ابزار گچي به روش متداول بر روی آن اجرا مي شود.
 3. پس از خشک شدن ابزار، اضافات نوار چسب جداکننده به وسیله تیغ برش جدا مي شود.
توجـه: در ايـن روش، ابـزار تنهـا بـه ديـوار متصل اسـت؛ لذا اجراي ابـزار با انـدازه و وزن غیر متعارف توصیه نمي شـود. در صـورت نیاز، برای ايجاد اسـتحکام  بیشـتر می  تـوان در محـل اسـتادها پیچ هـای TN اضافـی را بـه عنـوان گل میـخ اجرا نمـود. در اين صـورت بايد از پیـچ TN بلند اسـتفاده نمود، بـه نحوی که ضمـن عبـور از لايه های پوششـی و نفوذ در سـازه، بخشـی از پیچ از سـطح پنل بیـرون بماند.
ابـزار پيـش سـاخته: ايـن ابزارهـا از جنـس پلـي يورتـان يا پلـي اسـتايرن بـوده که با چسـب مناسـب (نظیر چسـب چوب) بـر روي سـاختار کنـاف نصب مي شـوند. بـه واسـطه تولیـد صنعتـي ايـن قطعات، سـطح زيـر کار بايد صـاف و گونیا باشـد.
اجراي سقف هاي تزئيني
اجراي سقف هاي تزئيني

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک