پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

اجراي زيرسازي D112a

اجراي زيرسازي D112a

اجـرای سـازه تـراز: بـه وسـیله ريسـمان رنگ پاش، خـط تراز سـقف کاذب بـر روي ديوار پیراموني مشـخص مي شـود. سـازه تـراز در محل خود به وسـیله عامـل اتصـال مناسـب و در فواصـل معیـن (مطابـق جـدول زير) بـه ديوار زمینـه متصل می گردد. توجه شـود کـه در کلیه سـاختارهای سـقف کاذب يکپارچه کنـاف، سـازه تـراز بـه دو صورت قابـل اجرا اسـت؛ باربر و غیـر باربر.
اجراي زيرسازي D112a
اجراي زيرسازي D112a
اجراي زيرسازي D112a
اجراي زيرسازي D112a
نکات فني:
 • فاصله اولین عامل اتصال از انتهاي سازه تراز نبايد از  10 سانتی متر بیشتر باشد.

 

 • بـرای اتصـال سـازه تـراز بـه ديوار خشـک می تـوان از پیـچ TN یا FN اسـتفاده نمـود (پیچ ها به اسـتادها متصـل می گردنـد). در صورتی که زيرسـازی در محـل اتصـال وجـود نداشـته باشـد، می تـوان قبـل از پنـل گذاری، يک نوار تسـمه فـولادی گالوانیـزه به عـرض 100و ضخامـت 0.6 میلیمتـر را به صورت سراسـری در تـراز مـورد نظـر بـه وسـیله پانـچ يا پـرچ بر روی اسـتادها اجـرا نمود تا زيرسـازی در تمـام نقاط در تراز سـقف ايجـاد گردد.

 

 • درصورت بنايي بودن ديوار پیراموني، سازه تراز پس از نازک کاري و بر روي پوشش نهايي گچ ديوار اجرا مي شود. همچنین، بايد نوار چسب جداکننده در حد فاصل سازه تراز و ديوار قرار گیرد. درصورت نیاز به ايجاد خط سايه در فصل مشترک ديوار و سقف (به ويژه در ديوار هاي با پوشش کاشي يا سنگ) می توان پنل را با فاصله از ديوار اجرا نمود و لبه آن را به وسیله جی بید پوشش داد. در اين صورت استفاده از نوار چسب جداکننده لازم نخواهد بود. برای اتصال نبشی به ديوار بنايی استفاده از پیچ درای وال مجاز نمی باشد.

اجراي زيرسازي D112a
اجراي زيرسازي D112a
 • در لبه هاي باربر، نشیمن گاه سازه های پنل خور يا باربر بر روی بال سازه تراز بايد حداقل 20 میلیمتر باشد.
 • در لبه هاي غیر باربر، حداکثر کنسول در سازه CD 60  پانزده سانتیمتر، در سازه F47  ده سانتی متر و در پنل گچی ده سانتی متر است.
 • در لبه هـاي غیـر باربـر، بکارگیـری سـازه تـراز اختیـاري اسـت؛ لیکـن نصـب آن اجراي سـقف را آسـان تـر می نمايد. در صـورت وجود سـازه تـراز، توصیه می شـود صفحـات در حاشـیه کار بـه آن پیچ شـوند.
 • برای باربر نمودن سازه تراز در محل اتصال به ديوار خشک يا حاشیه های باکس در سقف کاذب، استفاده از سازه UD 28 با اتصال به سازه های عمودی در فواصل حداکثر 60 سانتیمتر پیشنهاد می گردد.
 • نصـب سـازه تـراز در سـقف هاي کاذبـي کـه داراي عملکـرد صوتـي ويـا کـد حريـق هسـتند الزامـي اسـت (چـه در لبه هـای باربـر و چـه در لبه هـای غیـر باربـر).
 • در صـورت نیـاز بـه عايق بندی صوتی سـقف، قبـل از نصب سـازه تراز، دو رديـف خمیـر درزبنـد کنـاف بر جان آن اجرا مي شـود. عـدم رعايت  جزئیـات اخیـر، سـهم زيادي در نقصـان عملکرد صوتي سـاختار خواهد داشت.
اجراي زيرسازي D112a
اجراي زيرسازي D112a

اجرای آويزها:به وسیله ريسمان رنگ پاش، محل اجراي آويزها بر روي سقف اصلي مشخص مي شود. با استفاده از عامل اتصال مناسب، آويز به سقف اصلي متصل مي شود. براي اين منظور و بسته به نوع و شرايط سقف اصلي، مي توان از مهار چکشي (برای سقف های بتنی) و يا مهارهاي ويژه اعضاي توخالي (برای

بلوک هاي سقفي سفالي يا سیماني در سقف هاي تیرچه بلوک) استفاده نمود. فواصل آويزها بر اساس رده وزني سقف کاذب و نوع مقاومت در برابر حريق و از طريق جداول مندرج در اين دفترچه استخراج مي شود. در صورت نیاز به افزايش ارتفاع آويز، از قطعه رابط نانیوس استفاده مي شود.

بـه منظـور اجـرای پیـچ اولیـن آويـز در فاصلـه10 سـانتیمتری از ديـوار، زمینه در سـقف های کاذب يکپارچه که معمولا جای دسـت مناسـبی نداشـته يا پیچ  کـردن بصورت مسـتقیم توسـط دسـتگاه پیـچ زن به راحتی امـکان پذير نمی باشـد، مـوارد زير پیشـنهاد می گردد:
1- اسـتفاده از کوپلینگ سـرکج. 2- باربر کردن نبشـی تراز و حذف اولین آويز در فاصله 10 سـانتیمتری. 3- اسـتفاده از رکاب نانیوس. 4- اسـتفاده از آويز ترکیبـی بـه همـراه بسـت اتصال کامل تا شـده (دوبـل) و براکـت و پیچ زنی از يک سـمت.
نکات فني:
 • قبـل از اجـراي هـر گونـه آويـز، بايـد وضعیـت سـقف اصلـي از نظـر اسـتحکام بررسـي شـود (بـه ويـژه در سـقف هاي تیرچـه بلـوک و سـقفهاي بتنـي). همچنیـن، بـراي انتخـاب نـوع عامـل اتصـال، بايـد از مناسـب بـودن آن بـراي سـقف اصلـي اطمینـان حاصـل نمود.
 • آويزگیـري از عناصـر تاسیسـاتي موجـود در فضـاي پشـت سـقف کاذب تحـت هیـچ شـرايطي مجاز نبـوده و آويزهـا صرفا بايد به سـقف اصلي متصل شـوند.
  عـدم رعايـت اصـول اخیـر، می توانـد موجـب ناپايـداري سـقف کاذب و يـا انتقـال ارتعاشـات و لرزش ها (ناشـی از تاسیسـات) و ايجاد تـرک در محل درزها شـود.
 • زمانـي کـه ارتفـاع آويزگیـری کم اسـت، از براکت جهت اتصال زيرسـازي به سـقف اصلي اسـتفاده مي شـود. بـراي اين منظـور، براکت توسـط عامل اتصال

  مناسـب بـه سـقف اصلـي متصل شـده و پروفیل هـاي باربر توسـط دو عدد پیچ LN بـه براکت متصل مي شـوند.
 • در صورت وجود ساختار بدون کد حريق و ارتفاع آويزگیري کمتر از 150 سانتیمتر مي توان از آويزهای ترکیبي زير به جاي آويز نانیوس استفاده نمود:

 

آويز ترکيبي 1 : اين آويز ترکیبي از قطعه اتصال سقفي  HT90 و سازه U50 ساخته مي شود. براي اين منظور، قطعه HT90  به سقف اصلی متصل شده وسازه U50 توسط دو عدد پیچ LN  به آن متصل مي شود. انتهای سازه U50 به صورت زبانه بريده می شود تا بتواند سازه سقفی را در بر بگیرد. سازه سقفی به وسیله  دو عدد پیچ LB به سازه U50 متصل شود.

آويـز ترکيبـي 2: ايـن آويـز ترکیبـي از قطعه اتصال سـقفي HT90 و UH36 و براکت سـاخته مي شـود. براي اين منظـور، قطعه HT90 به سـقف اصلی متصـل شـده و سـازه  UH36  توسـط دو عـدد پیـچ LN بـه آن متصـل مي شـود. بـراي اتصال سـازه سـقفی بـه اين آويـز ترکیبـي، از براکت اسـتفاده مي شـود؛ بديـن ترتیـب کـه براکـت مانند يک رکاب، سـازه سـقفی را احاطه کرده و توسـط دو عدد پیچ LN به سـازه UH36 متصل شـده و سـپس سـازه سـقفی توسـط  دو عـدد پیچ LN به براکت متصل میشود.
اجراي زيرسازي D112a
اجراي زيرسازي D112a
اجـرای سـازه های باربـر: سـازه هاي باربـر توسـط رکاب بـه آويـز متصل مي شـوند. با توجـه به تراز مـورد نظر، رکاب توسـط سـوزن تنظیـم ارتفاع بـه آويز متصـل مي شـود. سـازه باربر توسـط دو عـدد پیچ LN بـه رکاب متصل می شوند.
اجرای سازه های پنل خور: سازه هاي پنل خور توسط قطعه اتصال کامل يا قطعه اتصال نیمه، به سازه هاي باربر متصل مي شوند.

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک