پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

اجرای سقف ساده کناف با زیرسازی دو طرفه تیپ D112a

اجـرای سـازه تـراز: بـه وسـیله ریسـمان رنگ پاش، خـط تراز سـقف کاذب بـر روی دیوار پیرامونی مشـخص می شـود. سـازه تـراز در محل خود به وسـیله عامـل اتصـال مناسـب و در فواصـل معیـن (مطابـق جـدول زیر) بـه دیوار زمینـه متصل می گردد. توجه شـود کـه در کلیه سـاختارهای سـقف کاذب یکپارچه کنـاف، سـازه تـراز بـه دو صورت قابـل اجرا اسـت؛ باربر و غیـر باربر.

اجرای زیرسازی D112a
اجرای زیرسازی سقف کاذب
نکات فنی:
 • فاصله اولین عامل اتصال از انتهای سازه تراز نباید از  10 سانتی متر بیشتر باشد.
 • بـرای اتصـال سـازه تـراز بـه دیوار خشـک می تـوان از پیـچ TN یا FN اسـتفاده نمـود (پیچ ها به اسـتادها متصـل می گردنـد). در صورتی که زیرسـازی در محـل اتصـال وجـود نداشـته باشـد، می تـوان قبـل از پنـل گذاری، یک نوار تسـمه فـولادی گالوانیـزه به عـرض 100و ضخامـت 0.6 میلیمتـر را به صورت سراسـری در تـراز مـورد نظـر بـه وسـیله پانـچ یا پـرچ بر روی اسـتادها اجـرا نمود تا زیرسـازی در تمـام نقاط در تراز سـقف ایجـاد گردد.
 • درصورت بنایی بودن دیوار پیرامونی، سازه تراز پس از نازک کاری و بر روی پوشش نهایی گچ دیوار اجرا می شود. همچنین، باید نوار چسب جداکننده در حد فاصل سازه تراز و دیوار قرار گیرد. درصورت نیاز به ایجاد خط سایه در فصل مشترک دیوار و سقف (به ویژه در دیوار های با پوشش کاشی یا سنگ) می توان پنل را با فاصله از دیوار اجرا نمود و لبه آن را به وسیله جی بید پوشش داد. در این صورت استفاده از نوار چسب جداکننده لازم نخواهد بود. برای اتصال نبشی به دیوار بنایی استفاده از پیچ درای وال مجاز نمی باشد.
سقف کاذب
 • در لبه های باربر، نشیمن گاه سازه های پنل خور یا باربر بر روی بال سازه تراز باید حداقل 20 میلیمتر باشد.
 • در لبه های غیر باربر، حداکثر کنسول در سازه CD 60  پانزده سانتیمتر، در سازه F47  ده سانتی متر و در پنل گچی ده سانتی متر است.
 • در لبه هـای غیـر باربـر، بکارگیـری سـازه تـراز اختیـاری اسـت؛ لیکـن نصـب آن اجرای سـقف را آسـان تـر می نماید. در صـورت وجود سـازه تـراز، توصیه می شـود صفحـات در حاشـیه کار بـه آن پیچ شـوند.
 • برای باربر نمودن سازه تراز در محل اتصال به دیوار خشک یا حاشیه های باکس در سقف کاذب، استفاده از سازه UD 28 با اتصال به سازه های عمودی در فواصل حداکثر 60 سانتیمتر پیشنهاد می گردد.
 • نصـب سـازه تـراز در سـقف های کاذبـی کـه دارای عملکـرد صوتـی ویـا کـد حریـق هسـتند الزامـی اسـت (چـه در لبه هـای باربـر و چـه در لبه هـای غیـر باربـر).
 • در صـورت نیـاز بـه عایق بندی صوتی سـقف، قبـل از نصب سـازه تراز، دو ردیـف خمیـر درزبنـد کنـاف بر جان آن اجرا می شـود. عـدم رعایت  جزئیـات اخیـر، سـهم زیادی در نقصـان عملکرد صوتی سـاختار خواهد داشت.
سقف کاذب

اجرای آویزها:به وسیله ریسمان رنگ پاش، محل اجرای آویزها بر روی سقف اصلی مشخص می شود. با استفاده از عامل اتصال مناسب، آویز به سقف اصلی متصل می شود. برای این منظور و بسته به نوع و شرایط سقف اصلی، می توان از مهار چکشی (برای سقف های بتنی) و یا مهارهای ویژه اعضای توخالی (برای

بلوک های سقفی سفالی یا سیمانی در سقف های تیرچه بلوک) استفاده نمود. فواصل آویزها بر اساس رده وزنی سقف کاذب و نوع مقاومت در برابر حریق و از طریق جداول مندرج در این دفترچه استخراج می شود. در صورت نیاز به افزایش ارتفاع آویز، از قطعه رابط نانیوس استفاده می شود.

بـه منظـور اجـرای پیـچ اولیـن آویـز در فاصلـه10 سـانتیمتری از دیـوار، زمینه در سـقف های کاذب یکپارچه که معمولا جای دسـت مناسـبی نداشـته یا پیچ  کـردن بصورت مسـتقیم توسـط دسـتگاه پیـچ زن به راحتی امـکان پذیر نمی باشـد، مـوارد زیر پیشـنهاد می گردد:

1- اسـتفاده از کوپلینگ سـرکج. 2- باربر کردن نبشـی تراز و حذف اولین آویز در فاصله 10 سـانتیمتری. 3- اسـتفاده از رکاب نانیوس. 4- اسـتفاده از آویز ترکیبـی بـه همـراه بسـت اتصال کامل تا شـده (دوبـل) و براکـت و پیچ زنی از یک سـمت.

نکات فنی:

 • قبـل از اجـرای هـر گونـه آویـز، بایـد وضعیـت سـقف اصلـی از نظـر اسـتحکام بررسـی شـود (بـه ویـژه در سـقف های تیرچـه بلـوک و سـقفهای بتنـی). همچنیـن، بـرای انتخـاب نـوع عامـل اتصـال، بایـد از مناسـب بـودن آن بـرای سـقف اصلـی اطمینـان حاصـل نمود.
 • آویزگیـری از عناصـر تاسیسـاتی موجـود در فضـای پشـت سـقف کاذب تحـت هیـچ شـرایطی مجاز نبـوده و آویزهـا صرفا باید به سـقف اصلی متصل شـوند.عـدم رعایـت اصـول اخیـر، می توانـد موجـب ناپایـداری سـقف کاذب و یـا انتقـال ارتعاشـات و لرزش ها (ناشـی از تاسیسـات) و ایجاد تـرک در محل درزها شـود.
 • زمانـی کـه ارتفـاع آویزگیـری کم اسـت، از براکت جهت اتصال زیرسـازی به سـقف اصلی اسـتفاده می شـود. بـرای این منظـور، براکت توسـط عامل اتصالمناسـب بـه سـقف اصلـی متصل شـده و پروفیل هـای باربر توسـط دو عدد پیچ LN بـه براکت متصل می شـوند.
 • در صورت وجود ساختار بدون کد حریق و ارتفاع آویزگیری کمتر از 150 سانتیمتر می توان از آویزهای ترکیبی زیر به جای آویز نانیوس استفاده نمود:

آویز ترکیبی 1 : این آویز ترکیبی از قطعه اتصال سقفی  HT90 و سازه U50 ساخته می شود. برای این منظور، قطعه HT90  به سقف اصلی متصل شده وسازه U50 توسط دو عدد پیچ LN  به آن متصل می شود. انتهای سازه U50 به صورت زبانه بریده می شود تا بتواند سازه سقفی را در بر بگیرد. سازه سقفی به وسیله  دو عدد پیچ LB به سازه U50 متصل شود.

آویـز ترکیبـی 2: ایـن آویـز ترکیبـی از قطعه اتصال سـقفی HT90 و UH36 و براکت سـاخته می شـود. برای این منظـور، قطعه HT90 به سـقف اصلی متصـل شـده و سـازه  UH36  توسـط دو عـدد پیـچ LN بـه آن متصـل می شـود. بـرای اتصال سـازه سـقفی بـه این آویـز ترکیبـی، از براکت اسـتفاده می شـود؛ بدیـن ترتیـب کـه براکـت مانند یک رکاب، سـازه سـقفی را احاطه کرده و توسـط دو عدد پیچ LN به سـازه UH36 متصل شـده و سـپس سـازه سـقفی توسـط  دو عـدد پیچ LN به براکت متصل میشود.

آویـز ترکیبـی

اجـرای سـازه های باربـر: سـازه های باربـر توسـط رکاب بـه آویـز متصل می شـوند. با توجـه به تراز مـورد نظر، رکاب توسـط سـوزن تنظیـم ارتفاع بـه آویز متصـل می شـود. سـازه باربر توسـط دو عـدد پیچ LN بـه رکاب متصل می شوند.

اجرای سازه های پنل خور: سازه های پنل خور توسط قطعه اتصال کامل یا قطعه اتصال نیمه، به سازه های باربر متصل می شوند.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک