پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

اجراي بازشوها

اجراي بازشوها:

بازشوهايي نظیر دريچه هاي بازديد، خروجي هاي تهويه و چراغ هاي توکار در سقف هاي کاذب به سادگي اجرا مي باشد.
در اجرای بازشوها، موارد زير بايد در نظر گرفته شوند:
  • بـرای ايجـاد يـک بازشـو در سـقف کاذب، اسـتفاده از تمهیـدات مناسـب جهت حفظ اسـتحکام، يکپارچگي و ايسـتايي سـاختار ضروري اسـت. قاعده کلي کار بـر ايـن اسـت کـه چنانچـه اجـرای بازشـو موجـب قطع سـازه های سـقفی شـود، بايد از سـازه هاي کمکـي براي حفـظ يکپارچگي و ايسـتايي سـاختار اسـتفاده نمود.
  • جهـت نصـب ادوات نفـوذی نظیـر روشـنايي هاي سـقفي تـوکار، در نظـر گرفتـن حداقل فضاي تاسیسـاتی پشـت سـقف کاذب براي جاسـازي ايـن ادوات ضروري اسـت.
  • چنانچه وزن ادواتی نظیر روشنايي ها از میزان مجاز بیشتر باشد، استفاده از آويزهاي کمکي براي حفظ ايستايي ساختار ضروري خواهد بود.
اجراي بازشوها
اجراي بازشوها
اجراي بازشوها
اجراي بازشوها

اجراي بازشوها

 

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک