پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

اجرای بازشوها درسقف کناف

بازشـوهایی نظیـر دریچه هـای بازدیـد، خروجی هـای تهویـه و چراغ هـای تـوکار در سـقف های کاذب به سـادگی اجرا می شـوند. در اجرای بازشـوها، مـوارد زیر بایـد در نظر گرفته شـوند:

بـرای ایجـاد یـک بازشـو در سـقف کاذب، اسـتفاده از تمهیـدات مناسـب جهت حفظ اسـتحکام، یکپارچگی و ایسـتایی سـاختار ضروری اسـت. قاعده کلی کار بـر ایـن اسـت کـه چنانچـه اجـرای بازشـو موجب قطع سـازه های سـقفی شـود، باید از سـازه های کمکـی و آویزهـای اضافه بـرای حفـظ یکپارچگی و ایسـتایی ساختار اسـتفاده نمود.

  • جهـت نصـب ادوات نفـوذی نظیـر روشـنایی های سـقفی تـوکار، در نظـر گرفتـن حداقل فضای تاسیسـاتی پشـت سـقف کاذب برای جاسـازی ایـن ادوات ضروری اسـت.
  • چنانچه وزن ادواتی نظیر روشنایی ها از میزان مجاز بیشتر باشد، استفاده از آویزهای کمکی برای حفظ ایستایی ساختار ضروری خواهد بود.
  • برای دریچه هایی با ابعاد 40 * 40 و بزرگتر می بایست بطور جداگانه ای ازسقف اصلی آویزگیری صورت پذیرد.
  • فاصله (دریچه) سقف کاذب تا ادوات پشت آن (تاسیسات) باید بیشتر از 3 سانتیمتر باشد.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک