پروژه های زیباآشیان پارس

مجله خبری

021

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم

اجرای نمای خشک

اجراي بازشوها درسقف کناف

اجراي بازشوها درسقف کناف:

بازشـوهايي نظیـر دريچه هـاي بازديـد، خروجي هـاي تهويـه و چراغ هـاي تـوکار در سـقف هاي کاذب به سـادگي اجرا مي شـوند. در اجرای بازشـوها، مـوارد زير بايـد در نظر گرفته شـوند:
بـرای ايجـاد يـک بازشـو در سـقف کاذب، اسـتفاده از تمهیـدات مناسـب جهت حفظ اسـتحکام، يکپارچگي و ايسـتايي سـاختار ضروري اسـت. قاعده کلي کار بـر ايـن اسـت کـه چنانچـه اجـرای بازشـو موجب قطع سـازه های سـقفی شـود، بايد از سـازه هاي کمکـي و آويزهـاي اضافه بـراي حفـظ يکپارچگي و ايسـتايي ساختار اسـتفاده نمود.
اجراي بازشوها درسقف کناف
  • جهـت نصـب ادوات نفـوذی نظیـر روشـنايي هاي سـقفي تـوکار، در نظـر گرفتـن حداقل فضاي تاسیسـاتی پشـت سـقف کاذب براي جاسـازي ايـن ادوات ضروري اسـت.
  • چنانچه وزن ادواتی نظیر روشنايي ها از میزان مجاز بیشتر باشد، استفاده از آويزهاي کمکي براي حفظ ايستايي ساختار ضروري خواهد بود.
  • برای دريچه هايی با ابعاد 40 * 40 و بزرگتر می بايست بطور جداگانه ای ازسقف اصلی آويزگیری صورت پذيرد.
  • فاصله (دريچه) سقف کاذب تا ادوات پشت آن (تاسیسات) بايد بیشتر از 3 سانتیمتر باشد.
اجراي بازشوها در سقف کناف
اجراي بازشوها در سقف کناف

 

کافیست نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990