پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

اتصال سقف کاذب به دیوار

هـر گونـه سـاختار سـقف کاذب کـه دارای کـد حریـق 30 تـا 90 دقیقـه باشـد می تواند به دیـوار جداکننده متصل شـود، مشـروط بر ایـن که هر دو سـاختار دارای کـد حریـق مشـابه باشـند. در ایـن صـورت سـطح دیـوار (در محـل اتصـال) بایـد کامـلا صـاف بـوده و لایه پوششـی سـقف باید کامـلا به آن بچسـبد و درزگیـری شـود، بـه نحـوی کـه هیـچ گونـه روزنـه ای بـرای نفـوذ حریـق وجـود نداشـته باشـد. در صورتـی که سـطح دیـوار صاف نباشـد، بایـد بـا تمهیدات مناسـبی اصلاح شـود.

اتصال سقف کاذب به دیوار

 اتصال دیوار به سقف کاذب:

اتصـال دیوارهـای خشـک(درای وال یا دیوارهای جداکننده کناف ) بـه سـقف کاذب دارای کـد حریـق، بایـد به نحوی باشـد که در صـورت فروریزی دیوار بـر اثر وقوع حریـق، نیروی اضافه دیـوار بـه سـقف وارد نشـود. در این رابطـه راه حل های زیـر وجود دارد:

سـاختار بـا کـد حریـق از پایین سـقف کاذب: در این حالـت، لایه های پوششـی دیـوار نبایـد به رانـر فوقانـی متصل شـوند؛ لیکـن باید تا سـقف کاذب ادامـه یافتـه و کامـلا به آن بچسـبند و درزگیری شـوند.

 اتصال دیوار به سقف کاذب

سـاختار بـا کـد حریـق از بالای سـقف کاذب/ سـاختار با کد حریـق از پاییـن و بالای سـقف کاذب: در ایـن حالت، دیـوار بایـد با اتصال کشـویی (بـا امـکان حرکـت حداقـل 15 میلیمتر) به سـقف کاذب متصـل گردد.

سـاختار بـا کـد حریـق از بالای سـقف کاذب

در صورتـی کـه احتمـال بـروز خیـز بیـش از 10 میلیمتر در سـقف سـازه ای وجود داشـته باشـد، باید با جزئیـات ویژه، اتصال کشـویی لغـزان در محل اتصال دیـوار بـه سـقف اجـرا نمـود. توجـه شـود کـه در برخـی جزئیـات، از رانر ویـژه با بال بلند اسـتفاده شـده کـه در ایـن صورت، اسـتادها بایـد حداقل بـه اندازه خیـز مـورد انتظار، کوتـاه تر بریده شـوند.

نکتـه فنـی: در صورتـی کـه دیـوار جداکننـده دارای کـد حریق باشـد، اتصـال آن بـه سـقف کاذب در صورتی مجاز بـوده کـه سـقف کاذب دارای کد حریق معادل یا بیشـتر باشـد.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک