پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

اتصال دیوار به سقف کاذب

اتصال دیوار به سقف کاذب

اتصـال دیوارهـای خشـک بـه سـقف کاذب دارای کـد حریـق باید به نحوی باشـد کـه در صورت فروریـزی دیوار بـر اثر وقوع حریـق، نیروی اضافه دیـوار بـه سـقف وارد نشـود. در این رابطـه راه حل های زیر وجـود دارد:

سـاختار بـا کـد حریـق از پایین سـقف کاذب: در این حالت، لایه های پوششـی دیـوار نباید به رانر سـقف متصل شـوند؛ لیکـن باید تا سـقف کاذب ادامه یافتـه و کاملا به آن بچسـبند و درزگیری شـوند.

اتصال دیوار به سقف کاذب
اتصال دیوار به سقف کاذب

سـاختار بـا کـد حریـق از بالای سـقف کاذب/ سـاختار با کد حریـق از پاییـن و بالای سـقف کاذب: در ایـن حالت، دیـوار بایـد با اتصال کشـویی (بـا امـکان حرکـت حداقـل 15 میلیمتر) به سـقف کاذب متصـل گردد.

اتصال دیوار به سقف کاذب
اتصال دیوار به سقف کاذب

نکتـه فنـی:در صورتـی کـه دیـوار دارای کـد حریـق باشـد، اتصـال آن به سـقف کاذب در صورتـی مجاز بـوده که سـقف کاذب با کـد حریق حداقـل برابر با آن طراحی شـود.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک