پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

 صفحه مسلح سیمانی سقفی آکوا پانل اسکای لایت

آکواپنل

صفحـات مسـلح سـیمانی آکواپنـل ترکیبـی از سـیمان پرتلنـد، پرکننده هـای ویـژه و مـواد افزودنـی خـاص بـوده کـه پشـت و رو و لبه هـای طولـی آن بـه وسـیله شـبکه ای از الیاف شیشـه مسـلح شـده اسـت. ایـن صفحـات در انـواع آکواپنـل خارجـی، آکواپنل داخلـی و آکواپنل اسـکای لایت تولید شـده و در فضاهایـی کـه در معـرض رطوبـت بـا درصد بالا (مانند آشـپزخانه های صنعتی، اسـتخر و سـونا) و یـا آب ریـزی مـداوم هسـتند (ماننـد فضاهای خـارج از سـاختمان)، بـه کار می روند.

آکواپنل
آکواپنل

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک