آکواپنل

آکواپنل:
صفحـات مسـلح سـیماني آکواپنـل ترکیبـي از سـیمان پرتلنـد، پرکننده هـاي ويـژه و مـواد افزودنـي خـاص بـوده کـه پشـت و رو و لبه هـاي طولـي آن بـه وسـیله شـبکه اي از الیاف شیشـه مسـلح شـده اسـت. ايـن صفحـات در انـواع آکواپنـل خارجـی، آکواپنل داخلـی و آکواپنل اسـکای لايت تولید شـده و در فضاهايـي کـه در معـرض رطوبـت بـا درصد بالا (مانند آشـپزخانه های صنعتی، اسـتخر و سـونا) و يـا آب ريـزی مـداوم هسـتند (ماننـد فضاهای خـارج از سـاختمان)، بـه کار می روند.
آکواپنل
آکواپنل