پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

آکواپنل

آکواپنل

صفحـات مسـلح سـیمانی آکواپنـل ترکیبـی از سـیمان پرتلنـد، پرکننده هـای ویـژه و مـواد افزودنـی خـاص بـوده کـه پشـت و رو و لبه هـای طولـی آن بـه وسـیله شـبکه ای از الیاف شیشـه مسـلح شـده اسـت. ایـن صفحـات در انـواع آکواپنـل خارجـی، آکواپنل داخلـی و آکواپنل اسـکای لایت تولید شـده و در فضاهایـی کـه در معـرض رطوبـت بـا درصد بالا (مانند آشـپزخانه های صنعتی، اسـتخر و سـونا) و یـا آب ریـزی مـداوم هسـتند (ماننـد فضاهای خـارج از سـاختمان)، بـه کار می روند.

آکواپنل
آکواپنل

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک