پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

آماده سازی چهارچوب

آماده سازی چهارچوب (نصب چهارچوب در):
در ایـران، غالبـا از مقاطـع فلـزی بـاز بـرای چهارچـوب در اسـتفاده می شود. قبـل از نصـب چنین چهارچـوب هایی، پیش بینی هـای زیـر لازم خواهد بود:
  • اندازه دهانه باز مقطع فلزی باید متناسب با ضخامت دیوار باشد.
  • در دو عضـو قائـم چهارچـوب، حداقـل سـه عـدد صفحـه فلـزی (در هـر طـرف) بـه وسـیله اتصـال جوشـی تعبیـه می شـود. همچنیـن یک عـدد صفحـه فلـزی در عضـو افقـی چهارچوب تعبیـه می گـردد. ارتفاع ایـن صفحـات حداقـل  10 سـانتیمتر، عـرض آن هـا متناسـب بـا عرض چهارچـوب و ضخامـت آن هـا معـادل بـا ضخامـت ورق چهارچـوب (حـدود 2 میلیمتـر) می باشـد (شـکل مقابـل، موقعیت اتصـال صفحات فلـزی بـه چهارچـوب را نمایـش می دهـد). تعبیـه ایـن صفحـات، بـرای نصـب چهارچـوب بـه قـاب پیرامونـی لازم اسـت.

 

نصب چهارچوب در
نصب چهارچوب در

 

 

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک