پروفیل های آلومینیومی

پروفیل های آلومینیومی

پروفیل های آلومینیومی مورد استفاده در نمای خشک به دو دسته اصلی عمومی و اختصاصی تقسیم می شود.پروفیل های آلومینیومی عمومی، پروفیل هایی هستند که در سیستم های مختلف استفاده می شود.علاوه بر پروفیل های نمای خشک عمومی، هر سیستم اجرای نمای خشک دارای پروفیل های اختصاصی سیستم نصب خود هم می باشد.

 

پروفیل های آلومینیومی عمومی متداول در نمای خشک عبارتند از:

سپری های آلومینیومی در اندازه ها و مقاطع مختلف

نبشی های آلومینیومی در اندازه ها و مقاطع مختلف

چهار پری کنج

پروفیل ال شکل انتها و کنار پنجره

علاوه بر پروفیل های عمومی، هر سیستم نصب نمای خشک برای خود دارای پروفیل های اختصاصی نیز می باشد که به تفکیک سیستم های نصب نمای خشک به این ترتیب هستند:

 

سیستم مشهود کلیپسی:

1-رانر تکی(T تکی)

2-رانر دوبل(Tدوبل)

3-رانر تکی بدون پایه(Tتکی بدون پایه)

 

سیستم مشهود کلمپ ماسا:

1-پروفیل 40*45 (رانر 40*45)

2-پروفیل 60*45 (رانر 45*60)

3- پروفیل 30*45 (رانر 45*60)

 

سیستم نامشهود  KEIL:

1-پروفیل C شکل C22 KEIL

2-پروفیل C شکل C30 KEIL

3-پروفیل C شکل C32 KEIL

 

سیستم نامشهود شیاری گیزلی:

پروفیل ریل گیزلی

 

پروفیل های آلومینیومی

سیستم اجرای نمای خشک