لایه های پوششی سقف کناف

لایه های پوششی سقف کناف:

در سـقف هايـي کـه کـد حريـق در آن هـا مطـرح اسـت، از صفحـات گچي نـوع FR یا FM  استفاده میشود .ضخامت و تعـداد لايه های پوششـی بر اسـاس کـد حريق مـورد نظـر تعیین می شـود.
لایه های پوششی سقف کناف

لایه های پوششی سقف کناف

WeCreativez WhatsApp Support
تیم پشتیبانی ما اینجا هستند تا به سوالات شما پاسخ دهند.
سلام . به زیبآشیان خوش آمدید