پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

صفحات روکش دار گچی

صفحات روکش دار گچی (پنل گچی )

پنل گچی صفحـات داراي هسـته گچـي بـوده و سـطح و لبه هـاي طولـي آن هـا با کاغـذ مخصوص پوشـانده شـده اسـت. پنل هـای گچـي در انـواع معمولـي ( RG یا GKB)، مقـاوم در برابـر رطوبـت (MRیا GKBI)، مقـاوم در برابـر حريـق ( FR یا GKF) جهـت اسـتفاده در سـقف کاذب تولیـد مي شـوند. بسـته بـه عملکـرد مـورد نیـاز، مي تـوان از انـواع صفحـات گچـي در سیسـتم هاي کنـاف اسـتفاده نمـود.
صفحات روکش دار گچی
صفحات روکش دار گچی
اجرای نمای خشک