پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

نصب صفحات

در اين بخش صرفا به برخي از اصول نصب صفحات روکش دار گچي اشاره شده است .

  • بـراي دسـتیابي بـه حداکثـر اسـتحکام در سـاختار، بايـد صفحـات گچـي به نحـوي نصب شـوند که راسـتاي طولي آن هـا (لبه هـاي کارخانـه اي) عمود بر راسـتاي سـازه ها قـرار گیـرد. در ايـن حالـت، همـواره لبه هـاي بـرش خـورده در محل سـازه ها قـرار می گیرد.
  • اتصـال صفحـات گچـي بـه زيرسـازي، بـه وسـیله پیچ مخصـوص کناف و با اسـتفاده از دسـتگاه پیـچ زن قابل تنظیـم صـورت مي گیرد. پیچ مـورد مصرف بـراي نصـب پنـل بايـد بـه نحـوي انتخاب شـود که پـس از عبـور از لايه هاي پوششـي، حداقـل 10 میلیمتـر در سـازه زيرين نیز نفـوذ کند.
  • فاصلـه مجـاز اجـراي پیچ هـا بـر روي صفحـات گچي 17 سـانتیمتر مي باشـد. در سـاختارهاي دو لايـه، فاصله مجـاز اجراي پیچ هـا در لايـه اول را مي توانحداکثـر تـا سـه برابـر ( 50 سـانتیمتر) افزايـش داد، مشـروط بـر ايـن که لايـه دوم (لايه پوششـي نهايي) در همـان روز نصب شـود. براي پوشـش کاری باصفحـات بـا ضخامـت 20 میلیمتـر و بیشـتر، اجـراي پیچ هـا در لايـه اول را مي توان حداکثر تـا دو برابـر (30 سـانتیمتر) افزايش داد.

نکات فنی:

  • نصـب صفحـات بايـد از وسـط سـقف آغـاز و بـه حاشـیه ها ختـم شـود. همچنیـن می توان نصـب صفحـات را از يـک کنج آغـاز نمـوده و در هـر دو امتداد طولـی و عرضـی، بـه طـور همگـن پوشـش کاری را ادامـه داد. عـدم رعايـت جزئیـات اخیـر موجـب ايجـاد ترک بر اثـر خیز سـقف کاذب خواهد شـد.
  • در کلیـه سـاختارهاي تـک لايـه و چنـد لايـه، پانل هـا بايـد به صـورت حصیرچین اجرا شـوند. در سـاختارهای سـقف به جهـت کاهش مصرف زيرسـازی، فاصلـه دو درز نبايـد کمتـر از50 سـانتیمتر باشـد (توصیـه می شـود مضربی از عدد50 باشـد).
  • عدم رعايت اصول حصیرچیني و امتداد يافتن درزها در طول يکديگر، موجب تضعیف ساختار و همچنین ايجاد ترک در محل درزها مي شود.
نصب صفحات
نصب صفحات
  • در صـورت اجـرای سـازههای سـقفی به صـورت دوتايـي، صفحات بايـد بـه هر دو سـازه اتصـال يابند (توسـط پیچ هايي کـه به صورت زيـگ زاگ اجرا می شوند)
نصب صفحات
نصب صفحات
  • در صـورت نصـب نـوار محافـظ بـال در سـاختار دارای کـد حريـق از بـالا، از صفحـه گچـی مقـاوم در برابـر حريـق بـه ضخامـت 25میلیمتـر و بـه پهنـای حداقـل120 میلیمتـر اسـتفاده می شود. بـرای نصـب نـوار مذکـور بـر روی بـال سـازه بايـد بـه صورت زيـگ زاگ و در فواصل 25 سـانتیمتر اجرا شـوند.
نصب صفحات
نصب صفحات
  • در صـورت نصـب لايـه گسـترده محافـظ در سـاختار دارای کـد حريـق از بـالا، از صفحـه گچی مقـاوم در برابر حريـق به ضخامـت 12.5 میلیمتر اسـتفاده می شـود. بـرای نصـب لايـه مذکـور نیـازی بـه اتصـال پیچـی نبـوده، لیکن اجـراي صفحـات بايد به نحوی باشـد کـه شـکاف، درز و يـا فاصله خالـي میان آن هـا و میـان صفحـات و عناصـر پیرامونـی وجـود نداشـته باشـد. همچنیـن، لبه های بـرش خـورده بايد در محل سـازه های سـقفی قـرار گیرند.
  • صفحـات گچـی را بايـد بـا بـه کارگیـری اتصـالات لغزشـی (ماننـد ايجـاد اتصال با خط سـايه يـا ترن فیکـس) از عناصـری که جنـس آن ها گچ نمی باشد.(بـه ويـژه در سـتونها) و همچنیـن از عناصـری کـه حـرارت زيـاد تولیـد می کننـد (نظیر روشـنايي های بـزرگ با لامپ هـای رشـته ای)، جدا نمـود. عدم رعايـت جزئیـات اخیـر، موجـب ايجاد تـرک در اطـراف چنین عناصری می شـود.

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک