پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

نصب دریچه بازدید در دیوارهای جداکننده کناف

نصب دریچه بازدید
نصب دریچه بازدید
روش نصب نصب دریچه بازدید:
  • بـا توجـه بـه ابعـاد و موقعیـت دریچـه و فاصلـه سـازه گذاری، ممکن اسـت دریچـه بازدید بـه صورت سـاده یا بـا تعبیه یک قـاب کمکی نصب شـود (قاب کمکـی، زمانـی مـورد نیـاز خواهـد بـود کـه مسـیر اسـتادها قطع شـود یا فاصلـه میان لبـه قاب دریچـه و اسـتادهای مجـاور از اندازه مجاز بیشـتر باشـد) در صـورت نیـاز، ابتـدا قـاب کمکـی بـا اسـتفاده از دو قطعـه رانـر (متصل به اسـتادهای طرفیـن) اجرا می شـود. توجه شـود که فاصلـه آزاد میـان لبه قاب دریچـه و سـازه های مجـاور (حداقـل در دو لبـه هـم راسـتا) بایـد بیـش از 30 و کمتـر از 100 میلیمتر در نظر گرفته شـود.
  • بـرای بـرش محـل دریچـه بـر روی پنل، بایـد ابعاد قاب پیرامونـی دریچه در نظر گرفته شـود. برای برشـکاری و پرداخت از اره چاقویی و سـوهان اسـتفاده می شود.
  • دریچـه در محـل خـود بـه نحوی مسـتقر می شـود که لـولای آن به سـمت پایین قرار گیرد؛ سـپس به وسـیله پیچ TB (بـه فواصل حداکثر 15 سـانتیمتر)بـه پنل نصب می شود.
نصب دریچه بازدید
نکات فنی:
  • در سـلول های تـر، نـوع لـولای دریچـه متفاوت بوده و باید از دریچه ویژه سـطوح کاشـی کاری شـده اسـتفاده نمـود (در هنگام نصب دقت شـود که صفحه متحـرک دریچـه بازدیـد به نحوی با کاشـی پوشـش گردد که بندهـای آن با دیوار هماهنگ باشـد).
  • در ساختارهای دارای کد حریق، دریچه بازدید باید از نوع مقاوم در برابر حریق انتخاب و با جزئیات ویژه اجرا شود.
روش نصب دریچه بازدید:
اجرای نمای خشک