پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

نصب دريچه بازديدسقف کناف

نصب دريچه بازديدسقف کناف:

دريچه هـای بازديـد ويـژه سـاختارهای خشـک در انـواع گوناگـون (بـه لحـاظ شـکل، ابعـاد و خصوصیـات عملکـردی) توسـط شـرکت کنـاف تولید و بـه بازار عرضـه می گـردد .

روش نصب:
  • بـا توجـه بـه ابعـاد و موقعیـت دريچـه و فاصلـه سـازه گـذاری، ممکـن اسـت دريچـه بازديد به صورت سـاده يـا با تعبیـه سـازه يـا با تعبیـه سـازه ها و آويزهـای کمکی نصب شـود (قـاب کمکـی، زمانـی مـورد نیـاز خواهـد بـود که مسـیر سـازه ها قطع شـود يا فاصلـه میان لبـه قاب دريچـه و سـازه های پنل خـور مجـاور از اندازه مجـاز بیشـتر باشـد). توجـه شـود کـه فاصلـه آزاد میـان لبـه قـاب دريچه و سـازه های پنل خـور مجـاور (حداقل در دو لبـه هم راسـتا) بايد بیـش از 30 و کمتـر از 100 میلیمتـر در نظر گرفته شـود.

 

  • بـرای بـرش محـل دريچـه بـر روی پنل، بايـد ابعاد قاب پیرامونـی دريچه در نظر گرفته شـود. برای برشـکاری و پرداخت از اره چاقويی و سـوهان اسـتفاده می شود.

 

  • دريچه در محل خود مستقر و به وسیله پیچTB(به فواصل حداکثر 15سانتیمتر) به پنل نصب می شود.
نکات فنی:
  • در هنگام انتخاب دريچه بازديد، بايد به ضخامت لايه های پوششی توجه نمود.
  • در ساختارهای دارای کد حريق، دريچه بازديد بايد از نوع مقاوم در برابر حريق انتخاب و با جزئیات ويژه اجرا شود.
نصب دريچه بازديدسقف کناف
نصب دريچه بازديدسقف کناف

 

 

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک