پروژهای انجام شده با سیستم مشهود کلیپسی

مرکز همایش بیمارستان پیامبران

تهران

******

کارفرما : موسسه بهداشتی درمانی پیامبران

مصالح نما : سرامیک پرسلان PMA

مساحت نما : 3500 متر مربع

سال اتمام پروژه: 1397

سیستم نصب : کلیپسی