پروژه های زیباآشیان پارس

مجله خبری

021

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم

اجرای نمای خشک

مباني طراحي زيرسازي

مباني طراحي زيرسازي:

مباني طراحي زيرسازي در سقف های کناف :

  • تعيين وزن سقف کاذب بر اساس نوع پوشش کاري: براي اين منظور از نمودار زير استفاده مي شود. بدين ترتیب که پس از تعیین نوع پوشش کاری بر روي  محور X، از نقطه مربوطه عمودي بر خط مورب ترسیم و از محل تلاقي اين دو خط، عمود ديگري بر محور Yها ترسیم مي شود. محل تقاطع اين عمود با محور Y
    ، نشانگر وزن سقف کاذب (وزن پنل + زيرسازي) مي باشد.
مباني طراحي زيرسازي
مباني طراحي زيرسازي
  •  محاسبه بارهاي اضافه:در صـورت اضافـه نمـودن الحاقـات اضافـي (نظیـر لايـه عايـق، حـال چـه بـراي حفاظـت در برابر حريق باشـد و چه نباشـد)، بـار اضافـي اعمال شـده بايد در محاسـبه رده وزنـي سـقف کاذب لحـاظ گردد.
تذکر:حداکثر بار مجاز وارده بر اثر عايق گذاري، 5 کیلوگرم بر متر مربع است.
  •  تعيين رده وزني سقف کاذب: حاصل جمع دو عدد به دست آمده در بندهاي 6- 1 و 6-2، رده وزني سقف کاذب خواهد بود.

 

  •  تعيين فواصل مجاز: بـر اسـاس رده وزنـي محاسـبه شـده و نـوع مقاومـت در برابر حريـق؛ فواصل مجـاز آويزها، سـازه هاي باربر و سـازه هاي پنل خور بر اسـاس جـداول زير تعیین مي شـوند. فواصـل عناصر زيرسـازي، با حـروف اختصاري زيـر در جداول درج شـده اند:
     a: فاصله آويزها (دهانه تکیه گاهي سازه سازهای باربر)
     c:فاصله سازهای برابر (دهانه تکیه گاهی سازهای پنل خور)
     b:فاصله سازهای پنل خور (دهانه تکیه گاهی پنل ها )
مباني طراحي زيرسازي
مباني طراحي زيرسازي
مثال 1: ساختار D112b با يک لايه پنل 12.5 میلیمتر و بدون کد حريق
رده وزني سقف کاذب: از نمودار 1 (بر اساس نوع پوشش کاری)، کمتر از 15کیلوگرم بر متر مربع استخراج مي گردد.
a : از جدول 5 (براساس رده وزنی سقف کاذب ) 125 سانتی متر استخراج می شود.
b : از جدول 6( بر اساس نوع پوشش کاری ) ،50 سانتی متر استخراج می گردد.
مثال 2 : ساختار D112b  با ساختار کد حریق 90 دقیقه از پایین سقف کاذب و بالای سقف اصلی از نوع lll
پوشش کاری : از جدول 8 (بر اساس کد حريق و نوع سقف اصلي)، پوشش با يک لايه پنل مقاوم در برابر حريق به ضخامت 15 میلیمتر استخراج میشود.
عايق گذاري: بر اساس جدول 8، مجاز نمي باشد
حداقل ارتفاع آويز: بر اساس جدول 8 ، 80سانت استخراج می گردد.
رده وزني سقف کاذب: از نمودار 1 (بر اساس نوع پوشش کاری)، کمتر از 30 کیلوگرم بر متر مربع استخراج مي گردد.
a: از جدول 5 (براساس رده وزنی سقف کاذب ) 120 سانتی متر استخراج می شود.
b : از جدول 8( بر اساس نوع پوشش کاری ) ،50 سانتی متر استخراج می گردد.
مثال 3 : ساختار D112b  با ساختار کد حریق 60 دقیقه از پایین سقف کاذب و بالای سقف اصلی از نوع l

پوشش کاری : از جدول 8 (بر اساس کد حريق و نوع سقف اصلي)، پوشش با يک لايه پنل مقاوم در برابر حريق به ضخامت 12.5 میلیمتر استخراج میشود.

عايق گذاري: از جدول8، پشم معدني نوع s انتخاب میشود.
حداقل ارتفاع آويز: بر اساس جدول 8 ، 80سانت استخراج می گردد.
رده وزنـي سـقف کاذب: از نمـودار 1 (بـر اسـاس نـوع پوشـش کاری)، وزن سـقف کاذب (وزن پنـل + زيرسـازي) بـه طـور تقريبـي28 کیلوگـرم بـر متر مربع اسـتخراج مي گردد. بـا فـرض حداکثـر وزن مجـاز بـراي لايه عايق، يعنـي 5 کیلوگرم بـر متر مربـع، وزن کل سـقف کاذب (وزن پنل + زيرسـازي + عايق) 33کیلوگـرم بـر متـر مربـع خواهـد بـود. بدين ترتیـب رده وزني سـقف کاذب، کمتـر از50 کیلوگـرم بر متـر مربع بـرآورد مي گردد.
c : از جدول 2 ، 60 سانتی متر انتخاب می گردد.
a: از جدول 2(بر اساس فاصله سازه هاي باربر انتحاب شده و رده وزني سقف کاذب)،75 سانتیمتر استخراج مي گردد.
b: از جدول 8(بر اساس کد حريق و تعداد لايه ها)،50 سانتیمتر استخراج مي گردد.
مثال 4: ساختار D112a با کد حريق 30 دقیقه از پايین سقف کاذب در مباني طراحي زيرسازي
پوشش کاری: از جدول 7 (بر اساس کد و نوع مقاومت در برابر حريق)، پوشش با يک لايه پنل مقاوم در برابر حريق به ضخامت20 میلیمتر انتخاب مي گردد.
عايق گذاري: بر اساس جدول7، لازم نمي باشد.
رده وزني سقف کاذب: از نمودار 1 (بر اساس نوع پوشش کاری)، کمتر از 30کیلوگرم بر متر مربع استخراج مي گردد.
a : از جدول 5 (براساس رده وزنی سقف کاذب ) 95 سانتی متر استخراج می شود.
c : از جدول 5 (براساس فاصله آویز انتخاب شده ) 50 سانتی متر استخراج می شود.
b: از جدول 7(بر اساس کد و نوع مقاومت در برابر حريق و نوع پوشش کاری انتخاب شده)، 60 سانتیمتر استخراج مي گردد.
مثال 5: ساختار D112a با کد حريق 90 دقیقه از پايین و بالای سقف کاذب
پوشش کاری: از جدول 7 (بر اساس کد و نوع مقاومت در برابر حريق)، پوشش با دو لايه پنل مقاوم در برابر حريق به ضخامت20 میلیمتر انتخاب مي گردد.
عايق گذاري: بر اساس جدول7 ، دو لايه پشم معدني نوع s (به صورت سراسری) به ضخامت 60 میلیمتر و با چگالي30 کیلوگرم بر متر مکعب لازم مي باشد.
a : از جدول 3(براساس کد حریق ) 60 سانتی متر استخراج می شود.
c : از جدول 3 (براساس کد حریق ) 75سانتی متر استخراج می شود.
b: از جدول 7(بر اساس کد و نوع مقاومت در برابر حريق )، 50 سانتیمتر استخراج مي گردد.
  • درکلیه مثال  های فوق، سازه های سقفی از نوع CD60 و آویزها از نوع نانیوس یا براکت فرض شده اند.

 

 

 

کافیست نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990