ضوابط مرتبط با ساختارهای دارای کد حریق

ضوابط ساختارهای دارای کدحریق:

ضوابط ساختارهای دارای کدحریق در دیوارهای جداکننده کناف دارای جزئیات ویژه هسـتند؛

  •  لایه های پوششی
در دیوارهایـی کـه کـد حریـق در آن هـا مطـرح اسـت، از صفحـات گچـی نوع FR یا FM  استفاده می شود.ضخامت و تعداد لایه های پوشیی براساس کد حریق مورد نظر تعیین می شود.
  • درز انقطاع :

در ساختارهای دارای کدحریق ،درز انقطاع از طریق اجرای اتصالات کشویی لغزان تامیین می گردند.

 

ضوابط ساختارهای دارای کدحریق

  • بازشوها:

در اجرای ساختارهای مقاوم در برابر حریق ،یکی از نقاط ضعف مهم ،بازشوها می باشند .مواردی نظیر درها و دریچه های بازید باید با جزئیات ویژه اجرا ئ در برخی موارد از نوع مقاوم در برابر حریق انتهاب شوند.