پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

ضوابط ساختارهای دارای کدحریق

ضوابط ساختارهای دارای کدحریق در دیوارهای جداکننده کناف دارای جزئیات ویژه هسـتند؛

  •  لایه های پوششی

در دیوارهایـی کـه کـد حریـق در آن هـا مطـرح اسـت، از صفحـات گچـی نوع FR یا FM  استفاده می شود.ضخامت و تعداد لایه های پوشیی براساس کد حریق مورد نظر تعیین می شود.

  • درز انقطاع :

در ساختارهای دارای کدحریق ،درز انقطاع از طریق اجرای اتصالات کشویی لغزان تامیین می گردند.

ضوابط ساختارهای دارای کدحریق
  • بازشوها:

در اجرای ساختارهای مقاوم در برابر حریق ،یکی از نقاط ضعف مهم ،بازشوها می باشند .مواردی نظیر درها و دریچه های بازید باید با جزئیات ویژه اجرا ئ در برخی موارد از نوع مقاوم در برابر حریق انتهاب شوند.

اجرای نمای خشک