پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

ضوابط ساختارهای دارای کدحريق

ضوابط مرتبط با ساختارهای دارای کد حريق:

تذکـر مهـم:سـاختارهاي داراي کـد حريـق داراي ضوابـط و جزئیات ويژه هسـتند؛ لـذا براي اسـتفاده از اين نوع سـاختارها در پـروژه ها، هماهنگـي با دايره پشـتیباني فني شـرکت زیباآشیان توصیه مي شـود.
1 – سقف اصلی:
در سقف های کاذب يکپارچه، ساختارهای مقاوم در برابر حريق به دو دسته طبقه بندی می شوند:
 • سـقف های کاذبـی کـه بـه تنهايـی مقاومـت لازم را در برابـر حريق دارنـد. در اين حالـت، در صورتی که سـاختار دارای کـد حريق «از بالای سـقف کاذب» يـا «از پايیـن و بـالاي سـقف کاذب» باشـد، بايد سـقف اصلی (سـازه ای) نیز دارای کد حريق مشـابه باشـد.

 

 • سـقف های کاذبـی کـه کـد حريـق آن هـا در تلفیـق بـا مقاومت سـقف اصلی در برابـر حريـق، تعیین می شـود. اين راه حـل اقتصـادی تر بوده، مشـروط بر ايـن کـه سـقف اصلی بـر اسـاس اسـتاندارد DIN4102 (بخش 4 ) قابل طبقه بندی باشد.
بر اساس اين استاندارد، سقف های سازه ای به صورت زير طبقه بندی می شوند:
سقف های سازه ای نوع I
 • سـقف های مرکـب، شـامل تیرهـای فـولادی نمايان بـا ضريب مقطـعU/A≤300m-1 و پوشش قطعات پیش ساخته بتن سبک مطابق با استاندارد DIN4028
  يـا دال بتـن گازی مطابق با اسـتاندارد DIN4223 .
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
 • سـقف های تیرچـه بلـوک بـدون دال پوششـی، شـامل تیرچه هـای بتن مسـلح مطابق با اسـتاندارد DIN1054و بلوک هـای بتـن سـبک مطابـق بـا اسـتاندارد DIN4158 يـا بلوک هـای سـفالی مطابـق بـا اسـتانداردهای DIN4159 , DIN4160
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
 • سـقف های تیرچـه بلـوک بـا دال پوششـی، شـامل تیرچه هـای بتـن مسـلح مطابـق بـا اسـتاندارد DIN1045 و بلوک های بتن سبک مطابق با استاندارد DIN4158  یا بلوک های سفالی مطابق با استانداردهای DIN4159 , DIN 4160
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
 • سقف های بتن مسلح با تیرهای فولادی مدفون.
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق

سقف های سازه ای نوع II

 

سقف های مرکب، شامل تیرهای فولادی نمايان با بـا ضريب مقطـعU/A≤300m-1 و پوشش :
 • دال بتن سبک در جا اجرا شده مطابق با استاندارد DIN1045
 • دال پیش ساخته با پوشش بتن سازه ای در جا اجرا شده مطابق با استانداردDIN1045
 • قطعات پیش ساخته بتن مسلح يا بتن پیش تنیده.
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
سقف های سازه ای نوعIII

دال هـای يکپارچـه (بـدون قطعـات میانـی نظیـر بلوک هـای بتنی يا سـفالی) سـاخته شـده از بتن مسـلح يـا بتن پیـش تنیده مطابــق بـا اسـتانداردهای DIN1045 ,

DIN4227
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
قطعـات پیـش سـاخته بتن مسـلح يا بتـن پیش تنیـده مطابــق بـا اسـتانداردهای DIN1045 , DIN4227
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق

 

سقف های تیرچه بلوک شامل تیرچه های بتن مسلح و بلوک های بتنی هر دو مطابق با استداندارد DIN 1045

 

ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
سـقف های کنگـره ای بتـن مسـلح مطابـق بـا اسـتاندارد DIN1045 ، بـدون قطعـات میانـی، يـا با قطعـات میانـی سـاخته شـده از بتن اسـتاندارد.
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
 دال های تخت دو طرفه و سقف های قارچی ساخته شده از بتن مطابق با استاندارد DIN 1045
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
2 – عوامل اتصال :
در سـاختارهاي داراي کـد حريـق «از پايیـن و بـالاي سـقف کاذب» يـا «از بـالاي سـقف کاذب»، بـرای اتصـال آويز به سـقف اصلی، اسـتفاده از عامـل اتصال داراي تايیديـه بـراي مصـرف در سـاختارهاي داراي کـد حريـق الزامـي اسـت. مهـار چکشـي کنـاف از جمله اين نـوع عوامل اتصال اسـت.
3 – سازه تراز:
اجرای سازه تراز در سقف هاي کاذبي که داراي کد حريق هستند الزامي است (چه در لبه های باربر و چه در لبه های غیر باربر).
 4 – زيرسازی:
حداقل ارتفاع آويز، فاصله آويزها و فاصله سازه ها بر اساس کد حريق مورد نظر تعیین می شود (به بخش اطلاعات عملکردی ساختارها رجوع شود).
5 – تاسيسات:
 • نفـوذ کابـل بـرق در سـقف های کاذب مقـاوم در برابـر حريـق در صورتـی مجـاز اسـت کـه کابل به صـورت تک بـوده و محل نفـوذ آن کاملا توسـط ملات گـچ (يـا مـواد مشـابه نظیـر پرلفیکـس) پر و مسـدود گردد. در صورتی که سـقف سـازه ای در سـاختار مقاوم در برابر حريق مشـارکت داشـته باشـد، حفره ايجـاد شـده بايـد با ملات سـیمانی کامـلا پر و مسـدود گردد.

 

 • ادوات نفـوذی نظیـر روشـنايی ها و بلندگوهـای سـقفی تـوکار بايـد بـه ترتیبـی پوشـش و محافظت شـوند (يا از نـوع مقاوم در برابـر حريق انتخاب شـوند) کـه از محـل آن هـا منفـذی برای عبـور آتش ايجاد نشـود.

 

 • برخـی مسـیرهای تاسیسـاتی (نظیـر داکت هـای بـرق، کانال هـای تهويـه و شـوت های زبالـه)، میـان طبقـات و فضاهای سـاختمان ارتبـاط ايجـاد نموده و امـکان نفـوذ و سـرايت آتـش را فراهـم می نماينـد. بنابرايـن پوشـش و محافظت ايـن گونه مسـیرها دارای اهمیت اساسـي بـوده و در طرح سـاختمان بايد در نظـر گرفته شـود.
 • تاسیسات بايد به نحوی به سقف سازه ای مهار و محافظت گردند که در طول حريق سقوط نکرده و بار اضافی به سقف کاذب وارد ننمايند.

 

ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق

 

6 – لايه عايق:
 • لايـه عايـق بايـد بـه گونـه ای اجرا شـود که شـکاف، درز و يـا فاصله خالـی بین قطعات عايق وجود نداشـته باشـد. همچنیـن، اصول حصیر چینـی در نصب لايـه عايق بايد رعايت شـود.
 • ضخامـت، چگالـی و سـاير خـواص لايـه عايـق پشـم معدنـی مصرفـي بر اسـاس کد حريـق مورد نظـر تعییـن می شـود. در برخی سـاختارها، ممکن اسـت از عايق هـای بـا مشـخصات خـاص اسـتفاده شـود (بـه عنوان مثـال، دارا بـودن دمـای ذوب بالاتـر از1000 درجـه سـانتیگراد). در همین راسـتا، رجوع به جـداول مرتبـط در دفترچـه اخیـر و توجـه بـه تذکراتـی کـه در اين خصوص ارائه شـده اسـت، الزامی اسـت.
 • نصـب عايـق در فضـای تاسیسـاتی پشـت سـقف کاذب، بنا به نوع سـاختار ممکن اسـت اثر مثبـت (جلوگیـری از عبور حـرارت و افزايش مقاومت سـاختار در برابـر حريـق) يـا اثـر منفـی (تجمـع حرارت در فضای پشـت سـقف کاذب) بر عملکرد سـاختار در برابر حريق داشـته باشـد. بر همین اسـاس، در برخی سـاختارها اسـتفاده از لايـه عايـق مجـاز نمی باشـد. رجـوع بـه جـداول مرتبـط در دفترچه اخیـر و توجه به تذکراتـی که در اين خصوص ارائه شـده اسـت، الزامی اسـت.

7- لایه های پوششی:

در سـقف هايـي کـه کـد حريـق در آن هـا مطـرح اسـت، از صفحـات گچي نـوع FR یا FM  استفاده میشود .ضخامت و تعـداد لايه های پوششـی بر اسـاس کـد حريق مـورد نظـر تعیین می شـود.
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق

 

8 –  درز انقطاع :
در ساختارهای دارای کد حريق، درزهای انقطاع از طريق اجراي اتصالات کشويي لغزان تامین می گردند.
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
9 – بازشوها:

در اجـرای سـاختارهای مقـاوم در برابـر حريـق، يکـی از نقـاط ضعـف مهـم، بازشـوها می باشـند. مـواردی نظیـر روشـنايي هاي تـوکار، دريچه هـاي بازديـد، خروجي

هـاي تهويـه، بلندگوهـای سـقفی و نازل هـای اطفـای حريـق بايـد با جزئیـات ويژه اجـرا و در برخی مـوارد از نوع مقـاوم در برابر حريق انتخاب شـوند.
10 –  درزگيری:
 • در سـاختارهای دارای کـد حريـق، درزگیـری بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. کلیـه منافـذ و راه هـای عبـور آتـش بايـد به طـور کامل پر شـوند، بـه نحوی که  سـاختاری نفـوذ ناپذيـر و يکپارچـه حاصـل شـود (سـاختار بايـد کاملا آتش بند شـود).

 

 • توجه به درزهای میان صفحات و محل نفوذ پیچ ها اهمیت ويژه داشته و درزها و سر پیچ ها بايد با بتونه درزگیر کناف کاملا پر شوند.

 

 • در سـاختارهای چنـد لايـه، درزگیـری لايه هـای زيريـن بـا بتونـه درزگیـر کنـاف الزامی اسـت. اسـتفاده از نـوار درزگیر بـرای درزگیـری لايه هـای زيرين ضـرورت ندارد.

 

 • محل اتصال سقف کاذب به عناصر پیرامونی بايد با بتونه درزگیر کناف کاملا پر شود، به نحوی که هیچ گونه روزنه ای برای نفوذ حريق وجود نداشته باشد. توجه شود که خمیر درزبندی که برای صدابندی به کار می رود، بايد حداقل از نوع B2 بوده و به ضخامت حداقل 5 میلیمتر توسط بتونه درزگیر کناف کاملا  پوشانده شود. عدم رعايت جزئیات اخیر، موجب ذوب شدن خمیر درزبند و باز شدن روزنه ای جهت نفوذ آتش خواهد شد.

 

11 – گچ پوششی:
در ساختارهای دارای کد حريق، اجرای لايه گچ پوششی کناف به ضخامت حداقل 2 میلیمتر بر کل سطح صفحات توصیه می شود.
12 – بارگذاری:
در کلیـه سـاختارهای دارای کـد حريـق (بـه جـز سـاختار سـقف زير سـقف)، اتصـال بار به سـقف کاذب مجـاز نبوده و هـر گونه بـار فقط بايد به سـقف اصلي متصـل گردد.
13 – اتصال سقف کاذب به ديوار:
هـر گونـه سـاختار سـقف کاذب کـه دارای کـد حريـق 30 تا 90 دقیقه می باشد می تواند به ديـوار جداکننده متصل شـود، مشـروط بر ايـن که هر دو سـاختار دارای کـد حريـق مشـابه باشـند. در ايـن صـورت سـطح ديـوار (در محـل اتصـال) بايـد کامـلا صـاف بـوده و لايه پوششـی سـقف بايد کامـلا به آن بچسـبد و درزگیـری شـود، بـه نحـوی کـه هیـچ گونـه روزنـه ای بـرای نفـوذ حريـق وجـود نداشـته باشـد. در صورتـی که سـطح ديـوار صاف نباشـد، بايـد بـا تمهیدات مناسـبی اصلاح شـود.
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
14 – اتصال ديوار به سقف کاذب:
اتصـال ديوارهـای خشـک بـه سـقف کاذب دارای کـد حريـق بايد به نحوی باشـد کـه در صورت فروريـزی ديوار بـر اثر وقوع حريـق، نیروی اضافه ديـوار بـه سـقف وارد نشـود. در اين رابطـه راه حل های زير وجـود دارد:
سـاختار بـا کـد حريـق از پايين سـقف کاذب: در اين حالت، لايه های پوششـی ديـوار نبايد به رانر سـقف متصل شـوند؛ لیکـن بايد تا سـقف کاذب ادامه يافتـه و کاملا به آن بچسـبند و درزگیری شـوند.
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
سـاختار بـا کـد حريـق از بالای سـقف کاذب/ سـاختار با کد حريـق از پاييـن و بالای سـقف کاذب: در ايـن حالت، ديـوار بايـد با اتصال کشـويی (بـا امـکان حرکـت حداقـل 15 میلیمتر) به سـقف کاذب متصـل گردد.
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
ضوابط ساختارهای دارای کدحريق
نکتـه فنـی:در صورتـی کـه ديـوار دارای کـد حريـق باشـد، اتصـال آن به سـقف کاذب در صورتـی مجاز بـوده که سـقف کاذب با کـد حريق حداقـل برابر با آن طراحی شـود.

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک