پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

ضوابط بارگذاري

ضوابط بارگذاري:

در هـر متـر مربـع از سـطح سـقف کاذب، مي تـوان بارهـاي نقطـه اي بـا وزن حداکثـر 5 کیلوگـرم را مسـتقیما به صفحـه گچي متصـل نمود (توضیـح اين که فاصلـه مرکـز ثقـل دو عـدد بـار نقطـه ای مجـاور بايـد از 100 سـانتیمتر بیشـتر باشـد). الحاقاتـي بـا وزن بیـش از مقدار مذکـور بايد بـا آويزگیري مسـتقل از سـقف کاذب، مسـتقیما توسـط سـقف اصلـي حمـل شـوند. بـراي نصب الحاقـات به سـقف کاذب، عوامـل اتصال متنوعي در دسـترس اسـت.
ضوابط بارگذاري
ضوابط بارگذاري
نکتـه فنـی: در صورتـی کـه الحاقاتي مانند روشـنايي های سـقفی به طور گسـترده در سـطح سـقف کاذب نصب شـوند، بايد بـار آن ها در محاسـبه رده وزني سـقف کاذب لحاظ شود.
نکتـه مهـم: تحـت هیـچ شـرايطي نبايـد عناصر تاسیسـاتي موجـود در فضاي پشـت سـقف کاذب، بـه سـاختار سـقف کاذب متصل شـوند و به آن بـار وارد  نماينـد. چنیـن عناصـری بايـد بـا آويزهاي مسـتقل به سـقف اصلي متصل شـوند. عدم رعايـت اصول اخیـر می تواند موجب ناپايـداري سـقف کاذب و يا انتقال  ارتعاشـات و لرزش هـا (ناشـي از تاسیسـات) و ايجاد تـرک در محل درزها شـود.

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک