پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

روش اجرا سقف مشبک

روش اجرا سقف مشبک:

روش اجرا سقف مشبک به شرح زیر است:

 •  اجرای نبشي تراز :
بـه وسـیله ريسـمان رنـگ پـاش، خط تراز سـقف کاذب بـر روي ديوار پیراموني مشـخص مي شـود. نبشـی تراز در محـل خود به وسـیله عامل اتصال مناسـب و در فواصـل معیـن بـه ديـوار زمینـه متصـل می گـردد. توجه شـود که سـازه تراز بـه دو صـورت قابل اجرا اسـت؛ باربر و غیـر باربر.

روش اجرا سقف مشبک

نکات فني:
 1. فاصله اولین عامل اتصال از انتهاي نبشی تراز نبايد از 10 سانتیمتر بیشتر باشد.
 2. در لبه های باربر، نشیمن گاه سازه های سپری بر روی بال سازه تراز بايد حداقل 20 میلیمتر باشد.
 3. حداکثر کنسول در سازه سپری10 سانتیمتر است. بنابراين در صورت اجرای لبه غیر باربر، اولین آويز بايد در فاصله حداکثر 10 سانتیمتر از ديوار اجرا شود.
 4. بـرای اتصـال نبشـی تـراز بـه ديوار خشـک می تـوان از پیچ TNو یا FN اسـتفاده نمود (پیچها به اسـتادها متصـل میگردنـد). در صورتی که زيرسـازی در محـل اتصـال وجـود نداشـته باشـد، می تـوان قبـل از پنـل گذاری،يک نوار تسـمه فـولادی گالوانیـزه به عـرض 100و ضخامـت 0/6 میلیمتـر را به صورت  سراسـری در تـراز مـورد نظـر بـه وسـیله پانچ يـا پرچ بر روی اسـتادها اجـرا نمود تا زيرسـازی در تمـام نقاط در تراز سـقف ايجـاد گردد.

 5. درصورت بنايي بودن ديوار پیراموني، نشبی تراز پس از نازک کاری و بر روي پوشش نهايي گچ ديوار اجرا مي شود.
 6. درگوشه ها، نبشي تراز بايد به دقت فارسي بر شده يا از قطعه زاويه داخلی يا خارجی استفاده شود.
 7. در صورت ناصاف بودن ديوار زمینه، استفاده از نبشي با خط سايه توصیه مي گردد.
 • اجرای آويزها:

بـه وسـیله ريسـمان رنـگ پـاش، محـل اجـراي آويزها بر روي سـقف اصلي مشـخص مي شـود. با اسـتفاده از عامل اتصـال مناسـب، آويزها در فواصـل حداکثر 120 سـانتیمتر بـه سـقف اصلـي متصـل مي شـوند. بـراي اين منظور و بسـته به نوع و شـرايط سـقف اصلي، مي تـوان از مهار چکشـي (برای سـقف های بتنی) و يـا مهارهـاي ويـژه اعضـاي توخالي (برای بلوک هاي سـقفي سـفالي يا سـیماني در سـقف هاي تیرچـه بلوک) اسـتفاده نمود.

نکات فني:
 1. از نظـر تئـوری محدوديتـی بـرای حداکثـر ارتفاع آويزگیری در سـقف های مشـبک وجود نـدارد اما ازآنجايیکـه افزايـش ارتفـاع آويزهـا موجـب افزايش بـازوی لنگـر و همچنین تغییرات طـول مقاطع بـر اثـر انقبـاض و انبسـاط و بعضـا اعوجـاج در سـقف می گـردد، حداکثـر ارتفـاع قابـل دسـتیابی بـا آويزهـای سـیمی 100 سـانتیمتری کنـاف بـه قطـر 4 میلیمتـر و فنـر دوبـل، 180 سـانتیمتر می باشـد.
 2. افزودن آويز سیمی به جهت افزايش طول آويز، به هیچ وجه مجاز نمی باشد.
 3. قبـل از اجـراي هـر گونـه آويـز، بايـد وضعیت سـقف اصلي از نظر اسـتحکام بررسـي شـود (به ويژه در سـقف هاي تیرچـه بلـوک و سـقف هاي هاي بتنـي). همچنیـن، بـراي انتخاب نـوع عامل اتصـال، بايد از مناسـب بـودن آن براي سـقف اصلـي اطمینان حاصـل نمود.

  روش اجرا سقف مشبک
  روش اجرا سقف مشبک
 4. در لبه های باربر و غیر باربر، فاصله مجاز اولین آويز از ديوار به ترتیب حداکثر40 و 10 سانتیمتر می باشد.
 5. براي آويزگیري با ارتفاع کمتر از 20 سانتیمتر، استفاده از مفتول گالوانیزه با قطر حداقل 2 میلیمتر 5 يا ( 5 /1 میلیمتر بصورت دوبل تابیده شده) – مشروط بر اين

  که فاصله آويزها از يکديگر به 60 سانتیمتر کاهش يابد – بلامانع است. در صورت آويزگیري با ارتفاع بیش از 20 سانتیمتر، ممکن است در زمان بهره برداري،

  مفتول فوق الذکر دچار تغییر شکل (کرنش طولي) شده و سقف کاذب از رگلاژ خارج شود.
  روش اجرا سقف مشبک
  روش اجرا سقف مشبک

 

 نکته مهم : آويزگیري از عناصر تاسیسـاتي موجود در فضاي پشـت سـقف کاذب تحت هیچ شـرايطي مجـاز نبـوده و آويزهـا صرفـا بايـد بـه سـقف اصلي (سـازه اي) متصل شـوند. عـدم رعايت اصـول اخیر می توانـد موجب ناپايداري سـقف کاذب شـود.
 •  اجرای سازه های اصلي T3600
در لبه جان اين سازه، سوراخهايي به فواصل معین جهت اتصال به آويز تعبیه شده است. در انتهای آويز يک خم (قلاب) وجود دارد که با عبور اين خم از سوراخ های موجود، اتصال میان آويز و سازه بر قرار می شود. سازه T3600 در فواصل 120 سانتیمتر به موازات يکديگر اجرا می شوند.
 • نکات فنی:
 1. فاصله اولین سازه T3600 از ديوار حداکثر 60 سانتی مترمی باشد.
 2. برای اتصال طولی سازه ها، در ابتدا و انتهاي هر سازه يک زبانه اتصال کشويي (کلیک) وجود دارد که با فرو رفتن زبانه های مذکور در يکديگر، سازه ها درگیر و اتصال طولی میان آن ها برقرار می گردد.
 3. اجراي آويز اضافه در محل اتصال دو سازه اصلی ضروري است.
 4. سـازه های T3600 می بايسـت بـه صـورت حصیـر چیـن اجرا شـوند. در واقـع محل کلیک هـا در دو سـازه مجـاور نبايـد در يک راستا قرار بگیرد.

 

روش اجرا سقف مشبک
روش اجرا سقف مشبک
 •  اجرای سازه هاي فرعي T1200

پـس از اجـراي سـازه هاي اصلـي T3600 ، ايـن سـازه ها توسـط سـازه هاي فرعـي T1200 (که عمود بـر سـازه هاي اصلـي اجرا می شـود) بـه يکديگر متصـل مي

گردند. بـرای اين منظـور، شـیارهاي قائمی بـه فواصـل معیـن بـر روي جـان سـازه اصلـی تعبیـه شـده کـه سـازه هاي  T12000 در فواصـل 60 سـانتیمتر  بـه مـوازات يکديگـر و از طريق شـیارهای موجـود، به سـازه T3600 متصل می شوند.
روش اجرا سقف مشبک
روش اجرا سقف مشبک
 • اجرای سازه هاي فرعی T600
پس از اجراي سازههاي فرعي T1200 ، اين سازه ها توسط سازه هاي فرعي T600 (که موازی سازه هاي اصلي اجرا می شود) به يکديگر متصل مي گردند گردند. برای اين منظور، شیارهاي قائمی به فواصل معین بر روي جان سازه T1200 تعبیه شده که سازه هاي T600 از طريق شیارهای موجود، به سازه های  T1200 متصل و آن ها را به دو نیم تقسیم می کنند. بدين ترتیب چشمه هايی به ابعاد 60X60 سانتیمتر حاصل گرديده که تايل ها در درون آنها قرار میگرند.
نکتـه فنـی:
در حالتـی کـه سـازه سـپري ادامه پیـدا نمي کنـد، زبانـه اتصال انتهايي سـازه، بسـته به نوع سـازه سـپری در شـیار سـازه مقابل قـرار گرفته و خـم يـا قفـل (کلیـک) می شـود. بـا خم کـردن ايـن زبانه (قفـل شـدن آن)، سـازه در جاي خـود ثابـت مي ماند.
 •  اجرای اجزای بادبندی:
بـراي سـقف هاي کاذب بـا سـطوح گسـترده، اجراي عناصـر بادبندي جهـت مهار حـرکات جانبي (براي مسـاحت حداکثر هـر 25 متر مربع) توصیـه مي گردد. بـرای ايـن منظـور، می تـوان از مفتـول گیـج 12 (قطر 2 میلیمتر) اسـتفاده نمـود. عضو بادبندی بايسـتی با زاويـه حداکثر 45 درجـه اجرا گردد.
در سـقف هاي پیوسـته بـا وسـعت زيـاد، بايـد درز انقطـاع ايجـاد نمـود. به طور معمـول براي فواصـل حداکثر هـر 15 متر در هر يـک از امتداد هـاي طولي و يا عرضـي سـقف هاي پیوسـته، درز انقطـاع در نظـر گرفتـه مي شـود. همچنیـن، در محل هايـي که يک سـقف کاذب باريـک بر اثر شکسـت ديوار ايجاد مي شـود (نظیـر محـل تقاطـع دو راهـرو يـا فصـل مشـترک يـک سـقف باريک با يک سـقف وسـیع)، بايـد درز انقطـاع ايجـاد نمود. بـه طور کلـی درزهای انقطـاع (که درز کنتـرل نیـز نامیـده می شـوند) بـراي ايجـاد هماهنگـي میـان سـاختار سـقف کاذب و جابجايي هاي سـازه اصلي بنـا در نظر گرفته مي شـوند. بـراي اجراي ايـن گونـه درزها در سـقف مشـبک، از سـازه درز انقطاع مخصوص اسـتفاده مي شـود.
 • تنظيم ارتفاع سقف (رگلاژ):
آويـز سـقف مشـبک کنـاف دارای فنـر تنظیـم ارتفـاع می باشـد. بـا فشـردن بال هاي فنـر مذکور به سـمت يکديگـر، مفتول آويـز آزاد شـده و می تـوان ارتفاع آويـز را بـه راحتـی تنظیـم نمـود. پـس از اتمام عملیـات تايل گـذاری بصورت شـطرنجی، ارتفاع سـقف مجـددا تنظیـم (رگلاژ) می گردد.
 •  نصب لايه عايق:

تايل هـای گچـي آکوسـتیک دارای سـوراخ بـوده و از طريـق هدايـت امواج صوتی به فضای پشـت سـقف، انرژی صوتـی را کاهش می دهند. در صورت اسـتفاده

از لايـه پشـم سـنگ در پشـت تايل هـا، میزان جـذب صوت در تايل های گچی آکوسـتیک بـه میزان قابـل توجهی افزايـش خواهد يافت.
تذکر:در صورت اجرای لايه عايق، بايد وزن آن را در تعیین نوع زيرسازی در نظر گرفت. حداکثر وزن مجاز لايه عايق،5 کیلوگرم بر مترمربع است.
 • تايل گذاري:
پـس از اجـراي زيرسـازی فلـزی، تايل هـاي مـورد نظـر در درون شـبکه ها قـرار داده می شـوند (در صـورت نیـاز می تـوان از گیره هـای مخصـوص نگـه دارنـده تايـل اسـتفاده نمـود). بـرای حفـظ تمیـزی تايل هـا، توصیه می شـود کـه در هنگام بـرش کاري و نصـب از دسـتکش کار تمیز اسـتفاده شـود. همچنین، جهت کنتـرل نشسـت اولیـه سـقف کاذب، تايل گـذاری بصـورت شـطرنجی صـورت می پذيرد (ماننـد تصوير شـماره 10).
 • ساير نکات اجرايي:
 1. به واسطه مدولار بودن اين نوع سقف کاذب، آرايش تايل ها داراي اهمیت ويژه اي است. ايجاد اندازه هاي برابر در حاشیه های سقف، در زيبايي کار تمام شده اهمیت ويژه اي دارد؛ لذا در زمان تقسیم فضای سقف، توصیه می شود که اندازه گذاری ها از وسط فضای مورد نظر انجام شود.
 2. توجـه گـردد کـه ابعـاد تايل هايـی کـه در حاشـیه قـرار می گیرنـد نبايدکمتـر از نصـف يـک تايـل کامل باشـند.

  روش اجرا سقف مشبک
  روش اجرا سقف مشبک
 3. بـرای رفـع مشـکلات هندسـی حاشـیه سـقف کاذب، می تـوان در پیرامـون کار از سـقف کاذب يکپارچـه (بـه صورت باکس) و در وسـط کار از سـقف کاذب  مشـبک اسـتفاده نمـود. در اين حالت، بـا انـدازه گـذاری مناسـب می تـوان سـقف مشـبک را بـدون نیـاز بـه بـرش کاري و بـا حفـظ ابعاد مـدول اجـرا نمود.
 4. در اجـرای سـقف کاذب مشـبک، مکان يابـي روشـنايي ها، ادوات اطفـاي حريـق و دريچه هاي تهويه در محـل مناسـب، بايد پیش بیني شـود.
 5. سازه های سپری بر روی نبشی تراز قرار می گیرند. حداقل 2/3 سازه سپری بايستی بر روی نبشی تراز قرارگیرد.

  روش اجرا سقف مشبک
  روش اجرا سقف مشبک
 6. در سـقف های کاذب مشـبک، می هاي بـا زاويـه حداکثـرتـوان شکسـت 45 درجـه اجـرا نمـود. سـازه هاي فوقانـي و تحتاني در اين شکسـت ها سـازه اصلی

  (T3600) بـوده و تنهـا يـک رديـف تايـل را می تـوان در اين محل اجـرا نمود.
  روش اجرا سقف مشبک
  روش اجرا سقف مشبک
 7. برای ايجاد اختلاف سطح میان دو سقف کاذب مشبک، می توان در محل تلاقی دو سقف از يک کتیبه استفاده نمود.
روش اجرا سقف مشبک
روش اجرا سقف مشبک

 

 

 

 

 

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک