پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

روش اجرا دیوار W623

روش اجرا دیوار W623

 اجراي زیرسازي:
 • بـه وسـیله ریسـمان رنـگ پـاش، مسـیر عبور دیوار در کف و سـقف مشـخص مي شـود. بـا اسـتفاده از پیـچ و رول پلاگ، سـازه هاي هادي به کف و سـقف
  متصـل مي شـوند. بـراي ایـن منظـور، عوامـل اتصال در فواصـل حداکثر 60 سـانتیمتر اجرا مي شـوند. همچنین، توجه شـود کـه فاصله اولیـن عامل اتصال از انتهاي سـازه نباید از 10 سـانتیمتر بیشـتر باشد.
 • بـه وسـیله ریسـمان رنـگ پـاش، موقعیت سـازه هاي قائـم بر روي دیـوار زمینـه مشـخص مي شـود (فاصلـه سـازه هاي قائـم حداکثـر 60 سـانتیمتر اسـت). بسـت اتصـال مسـتقیم (براکت) با اسـتفاده از عامـل اتصـال مناسـب (کـه بر اسـاس نـوع دیـوار زمینـه تعیین می شـود)، در فواصـل حداکثر 150 سـانتیمتر بـر روي دیوار زمینه  متصـل مي شـود (بـراي سـازه F47 ، فواصـل بـه 90 سـانتیمتر تقلیـل مي یابـد). در صـورت اسـتفاده از نبشـی بـه عنـوان سـازه  هـادی، اولیـن براکـت را بایـد حداکثـر در فاصلـه 20 سـانتیمتر از کـف اجـرا نمود.
 • سازهای قائم پـس از قرارگیـري در سـازه های هادی کف و سـقف، توسـط دو عـدد پیچ LN به براکت ها متصل میشوند.در صـورت وجـود لایـه عایـق، سـازه
  هاي قائـم پـس از اجـرای لایـه عایـق نصب مي شـوند).
 • طول اضافي براکت ها خم شده تا مزاحمتي براي نصب صفحات ایجاد نکند.

نکات فني:
 • قبـل از نصـب سـازه هاي هادي کـف و سـقف، دو ردیـف خمیـر درزبنـد (یـا نوار عایـق) بر روي جـان آن ها اجرا مي شـود. عـدم رعایت جزئیات اخیر، سـهم    زیـادي در نقصـان عملکرد صوتي سـاختار خواهد داشـت.
 • بـراي سـهولت جایگیـري سـازه هاي قائـم در سـازه هاي هادي، سـازه هاي قائـم را مي تـوان 5 میلیمتـر کوتـاه تـر از فاصله کف تا سـقف برید. بدیـن ترتیب

  سـازه هاي قائـم بـه نحـوي اجرا مي شـوند کـه بالای آن هـا داراي فاصلـه آزادي بـه میزان 5 میلیمتر با سـقف باشـد.
 • قبل از اجراي براکت ها، باید وضعیت دیوار زمینه از نظر استحکام بررسي شود.
 • در محـل اتصـال براکـت بـه دیـوار زمینـه، از یـک لایـه فـوم عایـق اسـتفاده مي شـود تـا از ایجـاد پـل حرارتـي و صوتـي میـان دیـوار زمینـه و لایه پوششـي جلوگیـري شـود (قطعات فوم بر پشـت براکت هـا چسـبانده مي شـوند).
 • بـراي افزایـش طـول سـازه هاي قائم، از قطعه اتصال طولي اسـتفاده مي شـود. براي حفظ اسـتحکام سـاختار، در محـل اتصال سـازه ها بایـد از براکت هـاي تقویتي اسـتفاده نمود. همچنیـن، در صورت اسـتفاده از سـازه هاي افزایـش طـول یافتـه، باید سـازه گذاري به صـورت حصیر چین انجام شـود.
 • کنج هاي محدب باید توسط سازه هاي کمکي ( C , L و یا U ) تقویت می شوند.

 

اجرای نمای خشک