پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

درز انقطاع،بازشوها،درزگيری

درز انقطاع :
در ساختارهای دارای کد حريق، درزهای انقطاع از طريق اجراي اتصالات کشويي لغزان تامین می گردند.
درز انقطاع،بازشوها،درزگيری
درز انقطاع،بازشوها،درزگيری
9 – بازشوها:

در اجـرای سـاختارهای مقـاوم در برابـر حريـق، يکـی از نقـاط ضعـف مهـم، بازشـوها می باشـند. مـواردی نظیـر روشـنايي هاي تـوکار، دريچه هـاي بازديـد، خروجي

هـاي تهويـه، بلندگوهـای سـقفی و نازل هـای اطفـای حريـق بايـد با جزئیـات ويژه اجـرا و در برخی مـوارد از نوع مقـاوم در برابر حريق انتخاب شـوند.
10 –  درزگيری:
  • در سـاختارهای دارای کـد حريـق، درزگیـری بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. کلیـه منافـذ و راه هـای عبـور آتـش بايـد به طـور کامل پر شـوند، بـه نحوی که  سـاختاری نفـوذ ناپذيـر و يکپارچـه حاصـل شـود (سـاختار بايـد کاملا آتش بند شـود).

 

  • توجه به درزهای میان صفحات و محل نفوذ پیچ ها اهمیت ويژه داشته و درزها و سر پیچ ها بايد با بتونه درزگیر کناف کاملا پر شوند.

 

  • در سـاختارهای چنـد لايـه، درزگیـری لايه هـای زيريـن بـا بتونـه درزگیـر کنـاف الزامی اسـت. اسـتفاده از نـوار درزگیر بـرای درزگیـری لايه هـای زيرين ضـرورت ندارد.

 

  • محل اتصال سقف کاذب به عناصر پیرامونی بايد با بتونه درزگیر کناف کاملا پر شود، به نحوی که هیچ گونه روزنه ای برای نفوذ حريق وجود نداشته باشد. توجه شود که خمیر درزبندی که برای صدابندی به کار می رود، بايد حداقل از نوع B2 بوده و به ضخامت حداقل 5 میلیمتر توسط بتونه درزگیر کناف کاملا  پوشانده شود. عدم رعايت جزئیات اخیر، موجب ذوب شدن خمیر درزبند و باز شدن روزنه ای جهت نفوذ آتش خواهد شد.

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک