پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

تايل های سقفی

تايل های سقفی:

تايل هـای سـقفی دارای ابعـاد 60×60  سـانتیمتر بـوده و به لحـاظ جنس در دو نوع گچـی و معدنی، به ترتیـب توسـط شـرکت های کناف و کنـاف ای.ام.اف تولیـد و به بازار عرضـه می گردد.
تايل های سقفی
تايل های سقفی

تايل هـای معدنـی بـه صـورت پیش رنـگ و تايل های گچی بـه صورت پیـش رنگ، روکـش دار يا بدون روکـش تولیـد می شـوند. روکـش تايل های گچی از جنس پی وی سـی (بـر روي تايل) و يـا آلومینیوم (بـر پشـت تايـل) می باشـد. تايل هـاي بـا روکـش پـی وی سـی و تايل هـای پیـش رنـگ شـده نیـازي بـه رنـگ آمیـزي  نداشـته و بديـن ترتیب سـرعت کار بـالا مـي رود. در مکان هايـي که احتمـال تعرق و ريـزش آب بـر پشـت تايل وجـود دارد (ماننـد محل عبـور لوله هاي تاسیسـاتي و مناطق شـرجي نظیر شـمال يـا جنـوب کشـور)، تايل هاي بـا روکـش آلومینیوم اسـتفاده می شـوند. تايل هاي بـدون روکش، داراي قابلیـت رنـگ آمیـزي بـوده و می

تـوان بنا بـه هر سـلیقه به آنها رنگ داد .
تايل های سقفی
تايل های سقفی
از نظـر خـواص صوتـی، تايل های سـقفی در دو نـوع سـاده (فاقـد خـواص صوتي) و آکوسـتیک (جاذب صـوت) تولید مي شـود. تايل هـای آکوسـتیک غالبا در سـاختمان هايي نظیـر سـینماها، آمفـي تئاترهـا، بانک هـا، فروشـگاه های بـزرگ و دفاتـر کار مـورد اسـتفاده قـرار مي گیرنـد. تايل هـای آکوسـتیک در رده جـذب صـوت مختلـف و برای مصـارف گوناگـون تولید می شـوند.

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک